Mark 13

Yesu i dera dubu su ma siosa ufitaita sina wei

1Yesu I dera dubu su ekodite itarebiro Danu mui iwata ueta amarama wei, Dera Amara, gebiro deraraboini su su derawere ea wei. 2Weiro Yesuma wei, i dera su su erasu? Gebiro nesia ubefitaro mui gebiroma mui gebiro deiro da ibifisu wei.

Kerereini oferi derarabo

3Duburo Oriwa maidaniro yaubeda dera dubu su erebiro Fitaini Jeimisini Jonini Enuduruini emanu aika fatate Dawaba weita, Anu wenu sina enanari abododo ufisu? I dubu kowaro anene ufiro efero A fafasu weita? 5Weitaro Yesuma yare wei, eregou uforo wei. 6Uwara faiyawere irufitae Nanu ifuro fafitate webitaita nana Keriso, nana Keriso, enoma enoma iruteda webitaro uwara faiyawere naufitaita wei. 7Baworo uraneta rurua naufote emiro uraneta sina naufoitana da iyaforo wei. Enoma enoma ufiro i me sibisu kowa duburo fafisu wei. 8I orofa atata uwara aika maika urafitaro mui orofa gaemanini mui orofa gaemanini urafitaro orofa faiyawerero nasini wawana wawana ufiro orofa faiyawere sinai derawere woufitaro enoma enoma ufiro i awe uyareta kowa ido tutubari ufisu wei. 9Eregou uforo wei. Ya woufitate kanisoro uwarabai woure anibitaita. Ju uwaranu dubu su ubarero isuma ufitate gaemani uwaraini kini uwarabai woure anibitate Naba ya eno ufitaro emaba Nanu sina weboro iwata ufitaita wei. 10Godinu kotofu sina i orofa atata uwara nesiabai botai we anibitaro duburo i me sibisu kowa ido fafisu wei. 11I uwarama awe uyareta fafisu kowaro are ya mubitate woure anibitaro ya sina ane weboita da imuforo wei. Godima imueta yaba mafiro sina weboita wei. Ya i sina da weboro Godinu Imumu Kotofuma yanu bebeturoma webisu wei. 12Dataema dabueba do mafiro ma uifitaro damama danu amaraba enanari ufiro aruma amara emanu danuaini damamaba wawei webitaro ma uifitaita wei. 13Ya Nanu ifu munaitaba i uwara nesia yaba neno ka ufitaita. Anama buna ufiro dubu kowa fafiro dawa wirofisu wei.

Daido ba me aramararabo emetu fafie utasu

14Mui kowaro i siosa emetu danu ibeta kabesi mero iro ibifiro efoita. Eforo i kabesiro ibeda siosa ueta faiyawere uteibiro ya yawitaita uwara ido iwata ufoita wei. Judia orofaro ibinita uwara maidaniro sau manibitaita wei. 15Su ofadaro yaubifitaita uwara su ubarero emanu ibaiabai mubitae da anibitaita. 16Waiya uteibitaita uwara da owefitate wadia da mubitaita. 17I kowaro dia bobo awetaboini ama ieta kuita bobo awetaboini emanu anibitaita daba siosawere. 18Guriguri uteda i awe kowa obi derawere mafisu kowaro da fafie wiawe wei. 19I kowa faiyawere fafitaro awe awe derawere uyafitaita. Boderewere Godima i orofa atata ubu ui kowaroma eno me, awona eno erawa utaisi, i kowa me sibiro nono duburo eno da efeisi wei. 20Godima i kowa faiyawere ma fuyaratu da ufirona eme nesina uifitae. Nono Danu we muni uwara imuteda iba i kowa faiyawere nono ma fuya ui wei.

21Nono mui amarama yaba webisu, keriso ewado o keriso iro eawe eno webisuna da nauforo wei. 22Irueta kerisoini irueta we bou ueta uwaraini faiyawere fafitate buna uetaini buna eretaini derawere ufitaro emanu tanana emema efitaita. Eno ufitate Godima Danu we muneta uwara irufitae ufitaita. 23Ewa sina nesia yaba wataneba nauegou uforo wei.

I Ba Eme Sini Amaranu fafisu kowa

24Awe kowa nesia me sibiro kowa basugari ufiro sakara ario da ufiro muina ureroma tarafitaro urenu buna derarabo nesia wawana wawana ufitaita. 26Nono i Ba Eme Sini Amara gosoro bunaini ario derawere ido fafiro efitaita. 27Dawa Danu aneru siaia ufiro anibitate kowa itarasu iroma kowa amutasu iroma ufuniro manamaro aboro aboro ure nasiniro Danu we mune odi uwara nesia mubitaita wei.

I boruba anaba we mawetu ueta

28Boruba ana eawete iwata uawe wei. Boruba ana tua reka oyarasuro eredana ya iwata, obi kowa ido farinu waita wei. 29Enanari ewa watane nesia ufiro efote iwata ufoita. I Ba Eme Sini Amara Dawa fafie bebetoro inarinu iwata ufoita wei. 30Nanu sina ba wemaro nauawe wei. Ewa ibinita uwara da uifitaro i wene enanari botai nesia ufisu wei. 31Ureini nasini nesia me sibitaro Nanu sina daido ibeibisu wei. 32I Yesunu fafisu kowa eme iwata me, urero ibinita aneru iwata me, Godinu Amara Dawa iwata me, Godi torowa Dawa iwata utasu wei. 33I fafisu kowa ya iwata meba nauegou ufote eregou uforo wei. 34Ewana ewa sina ari, mui amara mui orofaro anibie uteda danu waiya ueta uwarabai emanu gaukara demui demui maite danu dera yawoeta amaraba wei, toafurau yawofaro wei. 35Enanari yaba wataneba i Dera Amaranu fafisu kowa ya iwata me. Dawa dumu gisigisiro o dumu abanaro o waibai o waura warairo ido fafiro nauta ainibiforo eosoba yaini uwara nesiaba toafurau yawoforo watanea wei.

Copyright information for `YRB