Mark 14

Dera uwarama Yesu ma uifitae we turebita

Godima i Isaraero uwara Ijifiroma woure ani ogaroini wawareta ira yisiti me buredi ogaro kowa sadei fafiro iteibitaitaba dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwarama Yesu kiwuma mubitae utate Yesunu ma uieta daba we turebe weita, ogaro kowaro da budari ufeisi weita. Eno uoisiro uwara nesia emanu emanu aika ibo uotote uraotoa weita.

Mui awetama Yesu Beteni suro munowere ogo tare odi

Yesuma Beteni suro ibeda Saimoni, dera amaima boboro wiroi amaranu suro yaubeda ieta itebina mui aweta munowere ogo gebiro kawabu, i kawaburo munowere ogo danu dawana derawere, i kawabu woure amo farite ma fomuite i munowere ogo Yesunu kofiriro ma wegari ui. Eno uiba moana Dawaini yaubita uwarama ibo uteda dua sina weita, aneba me sara saninu? Etei munowere ogo oiya ue mafite toti kina (K30) mubite ibaiabai me uwaraba mafisu ina ido weita. Weitate i awetaba ibo utaro Yesuma wei, kodiawete i awetaba dua sina da wiawe wei. Naba kobererau usinu. Ibaiabai me uwara yabai ainewaure ibeibitaitaba yanu unu durua ufoe ufoitana ufoita. Na yabai ainewaure da ibimau wei. Dawa Nanu ofero munowere ogo ma wegari usinuba Nanu uri ue oeta ue bou usinu wei. Nanu sina wemaro nauawe wei. Godinu kotofu sina orofa atata nesiaro we inareda danu ueta imuteibitaita wei.

Judasi Yesu do mafie unu ui

10 Judasi Isikarioti, dawa Yesunu mui tuero (12) iwata ueta amara, dana dera fuyo ode sina weta uwaraba wawei webie fare anite weiro nautate yaru utate oi mafitae weita. Weitaro Judasi Isikariotima Yesu do mafie daba doberebi.

Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure ani ogaro Yesu Danu iwata ueta uwaraini i.

12 Wawareta ira yisiti me buredi ogaro, danu botai kowa ido fariro Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure ani mamoenatu ogaro uetaba urebitaro Danu iwata ueta uwarama weita, Anu ogaro aboro ufete ifeisi weita? 13 Weitaro Yesuma Danu mui iwata ueta amara sadei siaia uteda wei, natofo suro aniawate mui ogo woureta amara efawaisina danu buribi aniawa. 14 Aniawate danu suro fawate i su yawoeta amaraba eno wiawa, wanu Dera Amaraini Danu iwata ueta uwaraini ogaro aboro ifie wenu webawaisina i amara yaba dera su koru mui etu deiro mafisu. Mafiro ogaro ueta mune bou uawa wei. 16 Weiro suro anisite Yesunu sina enanari usite ogaro ueta ue bou usi.

17 Yawiro Dawaini Danu iwata ueta uwara tueroini i suro amo fataro yautate ogaro itebe wei, mui yaini ieta itaisi i amarama Na do mafisugo wei. 19 Eno weiro neno siosa uteda weita, na aba anaiya? Enoma enoma nesina weitaro wei, mui tuero iwata ueta amara naberero dawaini Naini ieta munaitu. I munasu amarama Na do mafisu Naini ieta arotorowa itaitu idoni wei. 21 Godinu bukaroma wasu i Ba Eme Sini Amara enanari uifisu wei. I Ba Eme Sini Amaraba do mafisu amara danu siosa ueta derawereba danu danuama dawa da mubirona ina kobererau wei.

Areto ieta kowa

22 Yesuini Danu uwaraini ogaro itebe ieta munite Godi kobererau we imuteda guriguri uite ma birabiarite mateda wei, muawe, ewana Nanu ofe wei. 23 Kafusi munite Godiba we kobererau uteda guriguri uite mairo i uwara nesia itebitaro wei, ewana Nanu reka unuro ue matanetanu onono eme faiyawereba itafisu wei. 25 Nanu sina wemaro nauawe wei. Ewa na didi tai dumamuba ba wemaro nauawe wei. Ewa na didi tai dumamu ewaro nono da imate nono duburo Godinu yawotasu orofaro nadidi tai dumamu nono imau wei. 26 Soniroma Godiba we kobererau uteda soni weitate Oriwa maidaniro manita.

Yesu Fitama Dawa iwata me webisu sina we bou ui

27 Oriwa maidaniro manebe mane fata. Fatate Yesuma wei, ya nesia Naba maru ufote ekodifoitaba Godinu bukaroma eno wasu, i mamoe yawoeta amara umaro i mamoe nesina daba aika maika anibitaita eno wasu wei. 28 Nono duburo Godinu bunama Na ma uyafiro Na ko Gareriro animau wei. 29 Weiro Fitama wei, i uwara nesia Aba maru ufitate ekodifitaro na Aba maru da umate da ekodimau wei. 30 Weiro Yesuma wei, Nanu sina naua wei, awona dumuro kokora nono webite nono webite ufiro a ko Nanu ifu rarogonu we ma feareda meo webasu wei. 31 Weiro Fitama daido webe wei, Aini naini uifutuba Aba meo da wemau wei. Weiro Danu moana iwata ueta uwara nesina enanari webita.

Yesu Gesemani beataro guriguri utebi

32 Gesemani orofaro ido ane fatana Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, yauawero Na guriguri uma wei. 33 Fitaini Jeimisini Jonini wourite anite Danu neno siosa derawere uteda wei, Nanu neno bomu kakei utasuba Na uieta neno utasu wei. Yaubeda yawoawe wei. 35 Weite yafa me fuyaratu anite arubi ubeda guriguri uteda wei, Baba, ewa wai Nabairoma mubae ufasuna mua wei. 36 Eno weite wei, Nanu Baba, A nesia ufae watane. Ewa siosawere wakiki ogo ari Nabairoma anibisuna anibisu. Nanu unu da uate Anu unu torowa ua wei. 37 Eno weite owerite fariro nauta ainibitaro Fitaba wei, nauta ainibinu? Wai fuyaratu yawotasu aba me wei? 38 Yawoegou uawete guriguri uawe. Siosawere ue ereta yabai faosoro ya siosa uotoa wei. Yanu nenonu unu ufoitana nono yanu ofena buna meba da ufoita wei. 39 Eno weite anite Danu bodere wei sina enanari guriguri uite owerite fariro nono nauta ainibitaro emanu diti nauta uiba moko sina wiawa uta.

41 Utaro anite nono owerite farite wei, nauta ainibeda imoitaita wei? Ido uyawe. Nanu do maeta kowa farasuba siosa uwara Na mubitaita wei. 42 Uyawero anibe. Nanu do masinu amara ido farinua eawe wei.

Yesu yabatate budari uta

43 Yesu eno weina Judasi mui tuero iwata ueta amaraini uwara faiyawere kaiyaini isuini woutate fata. I dera fuyo oeta uwaraini Ju uwaranu baeta uwaraini emana ema siaia utaba iba fata. 44 Auboko Judasima wei, i amara nana koku umaro efoitana ido muawete sau aniawe wei. 45 I orofaro farite Yesubai anite wei, Tisa Amara weite koku uiro yabata. 47 Yabataro Danu mui inaibi iwata ueta amarama danu kaiya munite i dera fuyo ode sina weta amaranu waiya ueta amaranu ome umane kosari ui. 48 Yesuma i uwaraba wei, aneba Na waira ueta amara ari munaita? 49 Dera dubu suro kowa faiyawere we mawetu utebitararo iro Na munawa utate aneba awona kaiyaini isuini mune faraita wei? Godinu bukaroma eno wasuba enanari utaita wei. 50 Weiro Danu iwata ueta uwara nesina Dawa ekoitate iya durami ue anita.

51 Yesunu mui buribi inareta amara inaibeda wadia torowa baruite inaibiro dawa mamitaro danu wadia okodite ofe torowa durami ue ani.

Yesu i kanisoro uwaranu iboro inaibi

53 I Dawa budari uta uwarama Yesu agero mamitate dera fuyo ode sina weta amaranu suro woure are fataro fuyo ode sina weta uwaraini Ju uwaranu baeta uwaraini tarawatu tisa uwaraini guruguru utebitaro iro are fata. 54 Fataro Fitama yafawere emanu buribi anite dera fuyo ode sina weta amaranu su teteuro are farite yaubi. Dawaini moana waiya ueta uwaraini ina gigirariro yaubita.

55 I fuyo ode sina weta uwaraini kanisoro uwara nesia Yesu ma uieta daba doberebe atanawa uta. 56 Moana uwarama uyareda meoma wawei webitaba imueta daba demurai me. 57 Moana uwarama uyareda meo sina weita, ewa amarama botai wei, eme agema uta dera dubu su ma jugari umate kowa rarogonu me sibiro reka su agema da umate sau ue me simau weiya weita. 59 Moana eno weitaro moana aika sina weitaro dera fuyo ode sina weta amara danu kabesiroma uyareda Yesuba wei, i uwaranu sina nausinu? Aneba A sina mui wiawa? Anene webasu? 61 Weiba Yesu sina wiawa uiro dera fuyo ode sina weta amarama nono wei, Ana Godinu Amara Keriso aba me wei? 62 Weina aiwiade weite wei, Ba Eme Sini Amara i buna derawere Godinu banibira age afuro yaufite gosoro fafiro efoita wei. 63 Eno weiba i dera fuyo ode sina weta amara i sinaba ibo uite danu wadia ma babareda wei, mui wawei weta uwara yua da webe wei. 64 Danu meo sina nauitaba anene weboita wei? Weiro sina daba demurai weita, Danu sina siosawereba ma uifitae weita. 65 Weitaro moana uwarama Dawa witua uteda Danu diti wadiama garari utate agema ureda weita, anama A urasu? Wiaro naufe weita. Eno weitaro meremere uwarama Yesu mutate agema urebita.

Fitama Yesunu ifu we ma feareda meo wei

66 Fita su teteuro yaubi. Ido yaubiro dera fuyo ode sina weta amaranu mui waiya ueta aruma fare anebe erina Fita ina gigirariro yaubiro ereda wei, a i Nasareta Amara Yesuini iro ibi wei. 68 Eno weina Fitama wei, Yesu na iwata me wei. A ane wasu ari na i sina iwata me wei. Fita eno weite uyarite ofadaro aniro kokora webi. 69 Kokora webiro i arumama nono erite guruguru ubita uwaraba wei, ewa amara Yesunu amara weina Fitama na me wei. Duburo i guruguru ubita uwarama Fitaba weita, ana i uwara tuero (12) emanu domaya. Ana Gareri amarade weita. 71 Weitaro Fitama sina siosa weda wei, etei Amara na iwata me wei. Na meo wemauna Godima na ma uifisu wei. 72 Weiro kokora nono weiro Fitama Yesunu auboko dawaba wei sina imui. Yesuma Fitaba auboko eno wei, kokora nono webite nono webiro auboko a ko Nanu ifu rarogonu we ma feafasu eno wei. I sina Fitama imuteda i wei.

Copyright information for `YRB