Mark 2

Yesu i buri age badami ui amara ma wiroi

1Moana kowa me siniro Yesu owerite Kafenamu suro fari. Fariro nautate ane Danu su ubarero guruguru utate uwarama itare amue ueta su bebeto daba garari uta. Yesuma Godinu sina weina amara mui sadei eno mui sadei eno fata. Age sanawa inarawa amara wia warafaro woutate Dawabai anibitae fata. 4Fare emanu unu su ubarero anibitae utana eme faiyawereba Yesubai anawa utate emanu su fou dei fefewereba emanu amueta adiroma fou deiro amuta. Amutate fou ma eba utate age sanawa inarawa amaraini danu wia warafaini ebaro oitate kekerama mamitaro Yesubai itari. 5Itariro Yesu emanu imueta ereda age sanawa inarawa amaraba wei, nanu amara, anu neno neno ueta munete imutawa une wei. 6Eno weiba moana tarawatu tisa uwara beforoma imuteda we imuta, aneba sina eno wasu we imuta. 7Eno we imutedaba we imuta, Godinu ifu ma siosa utasute dawa Godiba sina siosa wasu. I sinana sara siosa sina. Godi torowa neno neno ueta mune imutawa utasu we imuta. 8Eno we imutaba Yesu Dawa emanu imueta Dawa iwataba ido wei, sina aneba nenoma imutaita wei. 9Weite wei, abo sinama ofe woureta amaraba anene wemau, anu neno neno ueta mumate imutawa umau, aba anu wia muate ania wemau wei. Eno weite wei, abo sinama kimuwere wei? 10Eno weite wei, Na Ba Eme Sire Amara. Nana ewa nasiniro ibeda uwaranu neno neno ueta mune imutawa ueta buna Nabai ibinuba iba eno utatanero yana ereda iwata utaita wei. 11Eno weite age sanawa inarawa amaraba wei, uyate anu wia muate suro ania wei. 12Weiba uyarite aniro eme ereda neno kirifu derawere utate weita, ya bodere eno erawa rairo awona kamama eraisi weita. Iba Godinu ifu we ma derawere uegou uta.

Yesuma Riwai yua we muni

13Yesu nono owerite Gareri mesau gigirari fari. Fariro eme nesia ane guruguru utaro Yesu emaba we mawetu utebi. 14Duburo Yesu inarebe erina Arofiasinu amara Riwai danu takesi muneta su kabesiro yaubiro wei, arate iwata ueta amara sia wei. Weiba uyarite Dawabai fariro anisi.

15Yesuini Danu iwata ueta uwaraini Riwainu su ubarero yaubeda ieta itebita. Takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaraini faiyawere Danu buribi anitate moana uwara Yesuini yautate ieta itebita.

16Moana Ferosi ema tarawatu tisa uwarama etana Yesuini takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaraini ieta itebitaro etate Danu iwata ueta uwaraba weita, Yesuini takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaraini Yesu aneba emaini ieta eno itasu weita? 17Weitaro Yesu emanu sina nauite wei, i ofe wourawa uwaraba dogeta amara arawa uite i ofe woureta uwaraba fari wei. Weite wei, ya kobererau waita uwaraba sina wemane waya arawa neno neno ueta uwaraba wemane waya farea wei.

Ieta ka uetaba wenauereta

18Joni danu iwata ueta uwaraini Ferosi uwaraini emanu baeta tarawatuba moana kowaro torowa ieta itawa ka utebita. I kowaro eno utebitana moana uwarama fare Yesubai weita, Joninu iwata ueta uwaraini Ferosi iwata ueta uwaraini ieta itawa. Anu iwata ueta uwarade, aneba ieta itaita weita? 19Weitana Yesuma moko wei, i aweta reka mubisu amara danu ogaroratu ufiro danu domayamutu i ogaroratu da ifitaita? Ema enona me! I reka aweta mubisu amara danu domayamutubai ibifisuba ogaro are ifitaita wei. 20Mui kowaro aweta reka mubisu amara anibisuna ogaro da ifitate ka ufitaita. Enanari Na animauna Nanu iwata ueta uwara eno ufitaita wei.

21Anama reka wadia fifima bodere wadia ebaro fifinu ufisuna i bodere wadia babafite eba derawere ufisu wei. 22Enoba nauawe. Anama reka waini bodere egi ofero adu ufisuna reka wainima bodere egi ofe babaosote itaosoba. I reka wainima bodere egi ofe ma arama ufisu. Iba i reka waini reka egi ofero adu ufisu wei. Yesuma i bodere tarawatunu we mawetu uetaini Danu reka we mawetu uetaba kasei wei.

I sabate kowaba wenauereta

23Mui sabate kowaro Danu iwata ueta uwaraini feame waiya dabaro inareda Danu iwata ueta uwarama feame ma gogorugari ue ferae ie inarebita. 24Eno utebitaba Ferosi uwarama etate Yesuba weita, sabate kowaro eno aneba utaita weita? Yanu tarawatuma wasu, sabate kowaro eno da uawe wasu weita. 25Weitana Yesuma emaba wei, boderewere Deiwidini danu uwaraini osi utebiba ieta munebita ikiki yawitaitatema nono iwawa utaita. Eibieta Godinu dera fuyo ode sina weta amarama yawotebiro Deiwidi Godinu su ubarero amuite dera dubu su yawoeta uwaranu Godinu ereta kakara buredi mune iteda danu uwaraba mairo ita wei. 27Eno weite wei, Godima eme ko ubu uite nono duburo i sabate kowa emeba ubu uiba iba i Ba Eme Sini Amara, Dana i sabate kowaini daido yawotebasu wei.

Copyright information for `YRB