Mark 3

I age arama bobo amara

Yesu nono i dubu su ubarero amuite erina age arama amara ido yaubi. Ido yaubiro i uwarama Yesu ereda we imuta, Yesu i amara ewa sabate kowaro ma wirofisu aba me we imuta? Iba Yesu sabate kowa ma arama utasu we imutate wawei webitae erebita. Yesuma age arama amaraba wei, uyate abanaro ina wei. Eno weite i uwara nesiaba wei, aboma kobererau, sabate kowaro durua umau aba ma siosa umau? Ma wiromau aba ma uimau wei? Weina wate muma utaro Yesu ibo ui. Ibo uteda i uwara nesia ere owere owere uite emanu Dawaini aya muneta iwata uite i age arama amaraba wei, anu age sa, weiba age saniro rorowarau uiro wiroi.

I Ferosi waita uwarama Ju uwaranu dubu suroma wawaro itata. Itataro moana Erodi waita uwara wawaro atatate we mataneda Yesu ma uieta daba doberebita.

I mesau gigirariro wate fare ibita uwara

Yesuini Danu iwata ueta uwaraini mesau gigirariro anitaro Gareri orofa uwaraini Judia orofa uwaraini Yesunu buribi anitate Yesunu we mawetu ueta nauta. Nautate eme faiya faiyawere Yesubai ata. Gareri orofa uwaraini Judia orofa uwaraini Jerusaremu su uwaraini Idumeia orofa uwaraini Jodani etarafu orofa uwaraini Taira su uwaraini Saidoni su uwaraini eme faiyawere nautate ataba Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, jamana mune bou uawe wei. I uwarama Dawa taka uotoba. 10 Bodere ofe woureta uwara ma wirotebiba faiyawere reka ofe woureta uwara emanu unu Dawa burifitate wirofitae fata. 11 I seitaninu moana siosa imumuma rewoe ibita uwarama Yesu etate deuwataro seitaninu moana siosa imumuma weita, Ana Godinu Amara weita. 12 Weitaba wei, Nanu ifu da we ma boroyawe wei.

Yesu Danu iwata ueta uwara nesia tuero we muni.

13 Yesu maidaniro manite Danu unu utebi uwara yua weiro mare fata. 14 Yesu eme nesina tuero (12) Dawaini ibetaba munite Danu sina webiro webitae munite seitaninu siosa imumu mune saneibitae buna derawere mai. 16 Emanu ifu ewado. Saimoni reka ifu Fita mami. 17 Jebedinu amara sadei Jeimisini danu dabue Joni reka ifu Boanari mami. I ifunu ubina ure ruruanu adarabu mami. 18 Enuduruini Firifini Batoromiuini Matiuini Tomasini Jeimisini dawa Arofiasinu amara Tediasini Keinani amara Saimonini Judasi Isikarioti, i amara Judasi Yesuba do mai amara. I uwara nesiaba Yesuma yua weiro fata.

Yesuini Biesabo

20 Yesuini Danu iwata ueta uwara su ubarero amuta. Amutaro eme faiyawere guruguru utaba Yesuini Danu uwaraini ieta itawa uta. 21 I amara gogore usinu weitaba Yesunu su uwara nautate Yesu mubitae fata.

22 Moana tarawatu tisa uwarama Jerusaremu suroma fatate weita, Danu nenoro Biesabo ibinuba emanu botai siosa imumunu bunaroma seitaninu siosa imumu we beratasu weita. 23 Eno weitana Yesuma arawe weiro fata. Fataro kasei sinaroma wei, anene seitani danu aika mune sanebasu wei? 24 Gaemani uwara emanu aika uraneda saragari ufitate da inafitaita. 25 Su demurai uwara emanu aika uraneda saragari ufitate da inafitaita. 26 Seitani danu aika uraneda saragari ufisuna da ibifisu. 27 Enoba ewa sina nauawe wei, waira ueta amarama buna derawere amaranu su ubarero amufite buna amaranu age uwane tarifite danu ibaiabai waira ufite anibisu eno wei. 28 Yaba ba watane wei. Eme nesianu siosa uetaini sara siosa wetaini Godima mubite imutawa ufisu wei. 29 Nono anama Godinu Imumu Kotofuba sara siosa sina webisuna Godima ewa siosa ueta da mubite imutawa ufiro danu sara siosa ueta dawabai ibene ibene ibeibisu wei. 30 I tarawatu tisa uwarama auboko eno weita, Dana seitaninu mui imumu siosa bobo weitaba Yesu ewa kasei sinaroma wei.

Yesunu danuaini Danu dabuemutu

31 Danu danuaini Danu daburetaini atate wawaro inatate Yesubai sina webitae weita. 32 Weitaro eme faiyawere Yesubai yaubitaro moana uwara Yesubai fatate weita, Anu anuaini aburetaini arumamini kebiro inaibeda a wenaueraita weita. 33 Weitana Yesuma wei, Nanu bayaini naburetade anaiya wei? 34 I guruguru ubita uwara ereda wei, eawe Nanu bayaini naburetaini ewado wei. 35 Abo uwarama Godinu sina nauegou ufitate Dana unu ufitaitana emana Nanu bayaini naburetaini Nanu arumamini wei ido.

Copyright information for `YRB