Mark 4

I uiti yo saneta amaraba kasei sina

1Mui kowaro Yesuma maguaro we mawetu utebiro eme faiyawere inare kara uta. Eno utaba youro amuite yaubiro i uwara enea gigirariro inaibita. 3Yesuma imueta faiyawere kasei sinaroma webie wei, Nanu sina nauawe, mui amara uiti yo waifie waiya umanite jiru turite nasini daure bou uite yo munite sanebi. 4Sanebiro moana uiti yo dabaro itataro gasirama are fatate i uiti yo ie me sita. 5Moana yo gebiro duboro itatate sau warata. 6Warataro nasini awewewereba kowa farite yanairo ini fuyaraturo ini kimu meba yare yoie me sita. 7Moana uiti yo sinisini bobo orobu ubarero itatate warataro orobuwereba tai uwanawa. 8Moana uiti yo kobere nasiniro itatate waraegou utate tai faiyawere uwata. Moana faiya nono uwata, tai demurairoma tai nesia toti (30) uwata. Moana faiyawere uwata, tai demurairoma tai nesia sikisiti (60) uwata. moana faiya faiyawere uwata, tai demurairoma tai nesia wani aderedi uwata (100) wei. 9Weite eno wei, ya ome bobo aba me? Ome bobo uwarana ewa Nanu sina nauegou uawe wei.

I kasei sinanu ubi

10Duburo i guruguru uta uwara anitaro moana inaibita uwaraini Danu iwata ueta uwara nesia tuero (12) i kasei sinanu ubi dobetate weitaro wei, Godima Danu ureroma nesia yawoe anasu kiwu sina ma borobarasuro ya iwata utaita. Nono Godinu sina nautawa uwara kasei sinaroma torowa nautaitate kasei sinanu ubi iwawa utaita wei. 12Ewa Godinu sina nauawe. I Nautawa me uwarama i kobere ueta eraita. Eraitate nono i ba ubina erawa utaita. Nauetana nautaitate nono i sinanu ubi nauegou utawa. I sina nauegou uotote emanu neno neno ueta dubena saotoro Godima mune imutawa uosoba eno utaita wei.

Yesuma i uiti yo saneta amaraba wei kasei sina ma boroyari

13Yesuma wei, ewa kasei sina ya iwata aba me ari? Iwata da ufoitana mui kasei sina anene iwata ufoita? 14I yo waieta amara Godinu sina we inareta amara ari. 15I dabana Godinu sina nautaita moana uwara ari. I amara Godinu sina we inarasuro i dabaro inaraita uwarama Godinu sina nautaitaro seitani sau farasute i sina emabairoma daido ma siosa utasu. 16Weite wei, i moana uiti yo gebiro deiro itari enanari moana uwara i gebiro ari wei. I uwarama Godinu sina nautaitate yaru utaitaro Godinu sinaba awe uyareta farasuro emanu naueta kimu me, emanu naueta i yo ini fuyaratu ari, iba i sina ekodaita. 18Moana uwara ema orobu ariba Godinu sina nautaitate aika maika imutaitate emanu unu ibaiabai munaitate emanu unu nesia utaitate i sinanu daba garari utaitaba i sina ba sinawa utasu. 20Moana uwara ema kobere nasini ari. Godinu sina nautaitate imuegou uteda emanu kobere ueta yawietana faiyanono toti (30) ari utaita. Moana uwara faiyawere nautaita, emanu kobere yawietana sikisiti (60) ari utaita. Moana uwara faiya faiyawere nautaita, emanu kobere yawietana wani aderedi (100) ari utaita, Yesuma wei.

Okia wowonaro feare oita nanefaba sina

21Yesuma eno eno weite emaba wei, nanefa beafote okia ubarero odifoita aba warafa wowonaro odifoita? Eno wenauerite wei, me, aiyo oeta kabesiro odifoita kasei sinaroma eno wei. 22Eno weite wei, mui kowaro i feare ibeta ememetu nesiaini ma borobafite kiwu imuetaini ueta nesia Godima ma borobafite arioro odifiro efitaita wei. 23Ya ome bobo uwara Nanu sina nauegou uawe wei. 24Emaba nono wei, yanu nautaita ememetu imuegou uforo wei. Yanu naueta Godibai kikiratu odifoitana yanu naueta ma kikiratu ufisu. Yanu naueta Godibai odegou ufoitana mui naueta mafisu wei. 25Naueta derawere bobo amaraba mui naueta mafite deramiratu naueta bobo amara danu kikiratu naueta ma dare mubisu wei.

Waratasu yoba kasei sina

26Yesuma nono wei, Godinu yawoe anasu kowa ewa sina ari. Mui amara yo munasute waiyaro ane farasute oritasu. 27Nono aine uyare aine uyare enoma enoma utasuro yo tua faraitate warataita. Yo tua anene faraitate warataita ari dawa iwata me. 28Nasini torowama ma waratasuro tua faraitate tata odaitate derawere utaitate uwanaitate ayo uraita. 29Ayo uraitaro tai woureta kowa ido farasuba kaiyama ido turasu wei. I Godinu yawoe anasu kowa ewa sina ari Yesuma wei.

Masita ana taiba kasei sina

30Yesuma wei, Godinu yawoe anasu kowa abo ari wemau? Godinu yawoe anasu kowa abo kasei sina ari wemaro naufoita wei? 31Eno weite wei, Godinu yawoe anasu kowa masita ana tai ari. I tai deramiratu waitasuro ana derawere waratasuro gasira nesia utumuro yaubaita wei. 33I uwarama Danu sina naufitae utaba iba Godinu sina kasei sinaroma faiyawere webi. I uwara nesiaba wawuriro wiawa, kasei sinaroma torowa webi. Nono duburo Dawaini Danu iwata ueta uwara emanu aikana i sinanu ubi we ma borobariro nauta.

Yesuma enea ufeba bana wei

35Yawi siniro Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, mesau etarafu yofefe wei. 36Weiba uwara fefera ekoitate Dawa woure ane youro amutate anita. Moana youini anitaro oyau derawere farite ufe uyariro you inufie ui. 38Yesuma you muduna afu gutoro nauta ainibiro ma uyareda weita, Tisa Amara, ya uifene utaisi. A imutasu aba me weita? 39Weitaro uyarite oyauini ogoba bunawere kodia weiro oyauini ogoini ido me sinite binono sani. 40Yesu emaba wei, aneba iyareda imutawa utaita wei? 41Weiro neno kirifu utate iyatate weita, i amara abo amararo oyauini ogoini Danu sina nauita weita?

Copyright information for `YRB