Mark 5

Yesuma i seitaninu moana imumu siosama rewoe ibita amara ma wiroi

Yesuini Danu uwarama Gerasini orofa, mesau etarafu iro yofere ane inata. Ane inataro Yesu amo inariro seitaninu moana imumu siosa rewoe ibita amara Yesubai are fari. I amara eme uri ue oeta eraboro ainebi. Ainebiro danu su uwarama iyareda danu burini ageini aiyonima uwanebitaro ma furufarebiba eme nesia dawa yawoegou utawa utebita. Dumuini kowaini eme uri ue oeta eraboroini maidaniroini inareda arua weda gebiroma danu torowa umanebi. Yesu inaibiro seitaninu moana imumu siosa rewoe ibita amara yafawereroma erite durami ue Yesunu iboro arite arubi uiro dawabai ibita seitaninu moana siosa imumuma derawere weita, Yesu, Dera Urero Ibinu Godinu Amara, yaba ane ufae utasu weita? Eno weitate weita, Godi Dawa erasua ya fanisi da mai weita. Auboko Yesuma seitaninu moana siosa imumuba amua weiba iba iyareda eno weita. Yesuma wei, yanu ifu anaiya wei? Weina yanu ifu fefera. Iba faiya faiyawere ibinisi weita. 10 Ewa orofaroma aniawe da wia weita.

11 Borosiri faiyawere maidaniro ibeda emanu torowa gusuna ue itebitaro seitaninu moana siosa imumuma Yesubai weita, wiaro anibete borosirinu ubarero itafe weita. 12 Eno weitaro Yesuma wei, aniawe weiba fare anitate borosirinu ubarero itata. Itataro borosiri nesia faiyawere tu tausani (2,000) durami ue anitate maidaniroma mesauro bibu utate imuie me sita. 14 Enoba i borosiri yawoeta uwara emanu suro durami ue anedana uwara nesiabai weitaro su uwara mesauro fare etate Yesubai fata. 15 Fare etana i seitaninu moana siosa imumu faiyawerema rewoe ibita amara danu beforo kobererau uiro wadia yurite yaubiba etate i uwara iyata. 16 I uwarama seitaninu moana siosa imumuini boronu ueta nesia etate weitaro i uwara nesiama Yesuba weita, yanu orofaroma ekodiate ania weita.

18 Yesuma youro amuiro i seitaninu moana siosa imumu me sini amarama wei, naini anibu wei. 19 Weina Yesuma wei, me, aniate Godinu bunaini neno arama ueta nesia anu su uwarabai wia weiro ani. 20 Anite Dikaforisi su teni (10) ibita orofaro ane Yesunu bunaini neno arama ueta nesia we inarebiro i uwara nesia nautebitate neno kirifu utebita.

Jairasinu arumaini Yesunu wadia burite wiroi aweta

21 Yesu owerite mesau yofere ane inari. Inariro eme faiyawere ode kara utate inaibitaro Ju uwaranu dubu su yawoeta amara, Jairasi, are farite Yesunu iboro arubi uteda wei, nanu arumaratu uifie utasu. Araro anibute anu age danu deiro odiaro wirofi wei. 24 Weiro ido aniro eme faiyawere Yesunu buribi deiro deiro ue anita.

25 Mui awetaini anita. I aweta ofe derawere wourite onono munebi. Oya tuero (12) muneda dogetabai inarebi. Oya tuero danu oi sane me sinite wirotawa ofe derawere daido ibebi. Ibebiro iro Yesunu buna ueta nauite iba ani. 27 Yesu inarasu weitaro nauite we imui, Danu wadiaro burimauna na wiromau we imui. Eno we imuite anite Yesunu wadiaro burina onono didi ido turiba wiroite na wironea we imui.

30 I aweta Yesunu wadia burina Yesunu buna i awetabai aniba ma wiroiro Yesu Dawa iwata ui. Iwata uite iba i uwaraba wei, Nanu wadiaro anama burisinu wei? 31 Weina Danu iwata ueta uwarama weita, ea, ode kara ubinitaba emana burita aba? Aneba anama Na burisinu wasu weita? 32 Weitaro Yesu eta ere ewa ere uiba i aweta iyareda iwura mami. Yesunu buna Dawabai aniba iwata uteda Yesubai are arubi uite danu ui i kiwu utawa we ma borobareda ba sina weina Yesuma wei, aruma, anu nauetama a ma wirosinua da iyate ania. Anu oferi daido me sininuro wirosinu wei.

35 Yesuma eno webina mui amara Ju uwaranu dubu su yawoeta amaranu suroma are farite Jairasiba wei, anu aruma uisinua. Tisa Amarabai woroworo sina da wia wei. 36 Weiro Yesuma nauite Jairasiba wei, iya da uyate kimuwere imuea wei. 37 Weite i uwara nesia kodite Fitaini Jeimisini Jeimisinu dabue Joni woure ane dubu su yawoeta amaranu suro fari. 38 Farite sorara nauite i sorara utebita uwaraba wei, ane utaita? Aneba sorara utaita? I aruma uitawa, nauta kunawere ainibinu wei. 40 Weiro we iruteda yo weitaro i uwara nesia wawaro odiro itata. I aruma danu danuaini damamaini Fitaini Jeimisini Joni ema torowa su ubarero yaubita. 41 Yesu i arumanu agero munite wei, tarita kumi, i sinanu ubina arumaratu aba watane uya, eno wei. 42 Weiro i daisinono ui aruma uyarite inarebiba i yaubita uwarama etate neno kirifu derawere uta. 43 Yesuma wei, moana uwaraba da wiawete i aruma ieta mawero ifi wei.

Copyright information for `YRB