Mark 8

Yesuma fo tausani (4,000) uwara ieta mai

Mui kowaro eme faiyawere guruguru uta. Utate ieta meba Yesu Danu iwata ueta uwaraba weiro fataro wei, i uwara Nabai kowa rarogonu ibinitaro ieta meba Na neno arama utatane wei. Weite wei, odimaro anibitaitana emanu su yafawereba anebe dabaro osima uifitaita wei. Weiro weita, eme ibawa orofade ieta aboro mubero ifitae weitaro wei, yabai buredi aboabo ibinu wei? Weina buredi seweni (7) ibinu weita. Weitaro Yesuma i guruguru ubita uwaraba wei, yauawe weiro yautaro buredi munite Godi we ma kobererau uite we imuteda guriguri uite ma birabiarite Danu iwata ueta uwaraba mairo mutate mataro ita. Kiki erio egi dawa meratu enanari uite maite ewa mawe weiro mataro ita. Itaro dia uriro ieta iwo muduna bosio nesia seweni (7) youta. Eme faiyawere (4,000) uwarama ieta ita. Itaro Yesu ema odiro anita. 10 Anitaro Yesuini Danu iwata ueta uwaraini youro anitate Damanuta orofaro ane inata.

I Ferosi uwara Yesunu buna ueta efitae wenaueta

11 Ferosi waita uwara fatate yaraneta sina weitate Yesu wenauereda weita, moana buna ueta uaro ureroma fafiro efe weita. 12 Weitaro neno siosa uite neno saneda wei, ewa uwara aneba mui buna ueta doberaita wei? Nauawe wei. Mui buna ueta ewa uwaraba da umau weite i uwara ekodi. 13 Ekodite youro yofere mesau etarafu ani.

I Ferosi uwaraini Erodi uwaranu wawareta ira yisiti sina

14 Yesunu uwara buredi faiyawere munawa demurairatu torowa mutate anitaro wei, eforo wei. Ferosini Erodi uwaranu wawareta ira yisiti eforo wei. Wawareta ira yisiti kikiratu odifitaro i buredi ma derawere utebasu enanari emanu we mawetu ueta derawere ufiro uwara faiyawere naufitaita wei. 16 Eno weiro emanu emanu we mataneda weita, ya buredi munawaba iba eno wasu weita. 17 Weitaro Yesu emanu sina iwata uite wei, aneba burediba sina waita wei? Ya iwata uegou utawa? Yanu neno daido kimuwere? 18 Diti bobo eraitana erawa? Ome bobo nautaitana nautawa? Ya imutaita aba me wei? 19 Bodere Na buredi nesia fai (5) ma birabiarero eme faiyawere fai tausani (5,000) itaro iwo muduna bosio abo abo youta wei? Weina bosio nesia tuero (12) yousi weita. 20 Weitaro wei, nono buredi nesia seweni (7) ma birabiarero eme faiyawere fo tausani (4,000) itaro iwo muduna bosio abo abo youta wei? Weina bosio nesia seweni (7) yousi weitaro wei, awona i uero eta iwata utaita aba me wei? Ieta torowa da imuawete kobere naueta ueta imuawe wei.

Yesu Besaida suro mui diti basugari bobo amara ma wiroi

22 Besaida orofaro are fatate inataro moana uwara diti basugari amara woutate fareda weita, ewa amara buriaro wirofi weita. 23 Weitaro Yesuma i amaranu agero munite su wawaro woure ani. Wawaro woure anite i amaranu ditiro witua uite age deiro odeda wei, erasu aba me wei? 24 Weiro wei, na eme inaraitaro eratanerogo na eregou utawa. Emana ana ari inaraitaro eratane wei. 25 Weiro Yesuma Danu age nono deiro odiro erebe erebe wiroite eregou ui. 26 Eregou uiro Yesuma wei, yanu arisi suro da oweate anu suro torowa ania wei.

Fitama Yesuba wei sina

27 Yesuini Danu iwata ueta uwaraini Sesaria Firifai su suro anita. Anebe Yesuma wei, i uwarama naba anaiya waita wei? 28 Weiro weita, moana Joni babataito amara waita. Moana Iraija waita. Moana Godinu mui we bou ueta amara waita weita. 29 Weitaro Yesuma wei, nono yade Naba anaiya waita wei? Weiro Fitama wei, A i Kerisode wei. 30 Weiro Yesuma wei, i sina moana uwaraba da wiawe wei.

Yesu Danu oferi woufite uifisu sina nono wei

31 Yesuma mui sina nono eno wei, I Ba Eme Sini Amara faiyawere oferi woufiro baeta uwaraini fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini Danu sina da mubitate Dawa ma uifitaro kowa rarogonu me sibiro uietaroma nono uyafisu wei. 32 Weiba Fitama Yesu mune eta odite dua sina weiro Yesu owerite Danu iwata ueta uwara erite Fitaba wei, seitani Nanu dubenaro fare ania wei. Anu imuetana Godinu imueta me, ina emenu imueta, Yesuma Fitaba eno dua sina wei.

34 Duburo Yesuma i uwaraini Danu iwata ueta uwaraba yua weiro fataro wei, anama Nanu buribi afie ufisuna danu unu nesia ekodifite kobere ueta korosi ari mubite Nanu buribi aredibeibisu wei. 35 Weite wei, mui amarama danu unu ewa orofaro me ibifie ufisuna daido uifisu wei. Mui amarama Naini Godinu sinaba uifisuna dawa wirofite me ibene ibene ibeibisu wei. 36 Anama i orofa atata ibaiabairo danu unu nesia odifite i nesia mubiro danu me ibeta imumu siosa kabesiro feafisude ina kobererau aba me wei? Eno wenauerite ina ba me wei. 37 Weite wei, mui amara danu me ibeta imumu ma owere mubie uteda mui kobere emetu moko maeta kimuwereba iba eno da ufisu wei. 38 Anama ewa Godinu Sina nautawa kowaini siosa ueta kowaro Naini Nanu sinaba maru utasuna i Ba Eme Sini Amaraini Danu buna aneruini Danu Damamanu bunaini araetaro ido fafitaitana i amaraba moko a Na iwata me wemate ekodimau wei.

Copyright information for `YRB