Mark 9

1Yesuma emaba wei, Nanu sina ba watane wei, moana ewado inaibinita uwara da uiforo Godinu yawotasu kowa botai bunawere fafiro efoita wei.

Yesunu ibo nawatanu ereta aika uite me sini

2Kowa sikisi (6) me siniro Yesuma Fitaini Jeimisini Jonini wouriro dera maidaniro manitaro Danu ofe ubu aika siniro Danu wadia arioini inakeorau ui. Mui wadia uroeta amarama eno urotawa utebasu. 4Iraijaini Mosesini me ari ue fasite Yesuini sina sina webitaro i amara rarogonu etate Fitama Yesuba wei, Dera Amara, ewado kobererau yaubinisiba kiki suraratu rarogonu Anu mui Mosesinu mui Iraijanu mui ufeisi aba me wei? 6Ema derawere iyataba iba eno wei. 7Weina goso ma yariro gosoroma sina tararite wei, ewana Nanu Amara ubiba Danu sina nautebeawe wei. 8Weiro sau etana moana uwara iro me, Yesu torowa eta.

9Maidaniroma owetate tarareda wei, i ueta eritaba da weboro wei. I Ba Eme Sini Amara botai uietaroma uyafisuna i ueta ido weboro wei. 10Weiro nautate we mataneda weita, i uietaroma uyafisu sinade ane weita? 11Weitate Dawaba weita, tarawatu tisa uwarama eno waita, Iraija dawa ko afisu. Aneba eno waita weita? 12Weitaro wei, ba waita. Iraija dawa ko farite ibeda nesia ue bou bou utebi wei. Godinu bukaroma Ba Eme Sini Amaraba eno wasu, oferi derawere woufiro Dawaba uwarama neno ka ufitaita, eno wasu wei. 13Enoba yaba watane, Iraija fariro emanu unu enanari dawabai uta. Godinu bukaroma edono wasu, Yesuma eno wei.

Yesu seitaninu mui imumu siosama rewoe ibi amakanu ma wiroi

14Yesuini Danu amara rarogonuini Danu inaibita iwata uwarabai are fatate etana uwara faiyawere inaibita. Iwata ueta uwarabai inare kara utaro tarawatu tisa uwaraini Yesunu moana iwata ueta uwaraini dua sina we mataneda inaibita. 15Inaibitaro Yesu ido fariro etate neno kirifu utate Dawabai durami ue ane fatate ario weita. 16Weitaro wei, ane sina waita wei? 17Weiro mui amarama i guruguru ubita uwaranu turoma wei, nanu seitaninu mui siosa imumuma rewoe ibeta bobo amara woure emabai fanea wei. 18Weite wei, i seitaninu mui siosa imumuma nanu amara danu sina daba garari utasute moana kowaro mu sanasuro ureiteda bebeturoma gugu farasute nio ataritasuro danu ofe bedada utasuba iba woure emabai fanea wei. Fanete botai Anu iwata ueta uwaraba wenero i imumu siosa we beratawa uita wei. 19Weiro Yesuma wei, ya imutawa utaita uwara. Yabai kowa abo abo ibimaro imufoitago wei? Weite wei, i amara woure ara wei. 20Weiro woure fataro seitaninu mui siosa imumuma Yesu erite i amara ma iyari iyari uite mu saniro ureite iwura mameda bebeturoma gugu farebi. 21Eno utebiba Yesuma i amakanu danu damamaba wei, kowa abo abo eno utasu wei? Weiro wei, kikiraturoma dana eno utebe daisininu wei. 22Moana kowaro ina buroini ogoro inufie danu torowa itarebasu wei. Enoba neno arama ufate durua ufasu aba me wei? 23Weiro Yesuma wei, aneba ufasu aba me wasu wei? Anama Naini Godini imue naue ufisuna nesia eno ufisu wei. 24Weiro i amaranu damamama i bobo derawere wei, na naueta amara wei. Weite wei, nanu naueta kikiratuba na durua ua wei. 25Weiro i guruguru ubita uwarama durami ue arebitaba Yesuma i seitaninu mui siosa imumuba wei, nautawa wiawa imumu anibate nono da owere afaro wei. 26Weiro i seitaninu mui imumu siosama arua derawere weite i amara ma iyari iyari uite fare ani. Fare aniro i amara uieta ari ainibiba moana uwarama weita, dawa uisinu weita. 27Weitaro Yesu danu agero mamite ma uyariro yare inari.

28Yesu su ubarero amuiro Danu iwata ueta uwarama kiwuma Dawabai weita, etei seitaninu mui siosa imumu aneba we beratawa utaisi weita? 29Eno weitaro wei, i eno seitaninu imumu siosa we berafoe utedana i guriguri ueta kowa torowa ieta ka ufote guriguri rorowarau ufoitana seitaninu imumu siosa we berafoita wei.

Yesu Danu uifisu sina nono wei

30I orofa ekoitate iroma Gareri orofa fare serigari ue oita. Danu iwata ueta uwaraba we mawetu ufie kiwuma anite eno we mawetu uteda wei, Ba Eme Sini Amara moana uwaranu agero mafitaro mubitate ma uifitaro kowa rarogonu me sibiro uietaroma nono uyafisu wei. 32Eno weiro Danu sinanu ubi iwata utawa utate iyatate i sinanu ubi wenauerawa uta.

Anama derawere

33Yesuini Danu uwara inarebe Kafenamu suro are fataro Yesu mui suro amuite Danu uwaraba wei, dabaro inareda sina anene waita wei? 34Weiro sina wiawa uta. Ema inaredana yaraneta sina we inarebita. We inareda eno weita, anama dera amara sibisu? Eno webitaba wenauerina iba moko sina wiawa uta.

35Yesu ido yaurite yua weiro Dawabai fataro emaba wei, anama dera amara sibie ufisuna i amara botai otowa amara sibite uwara nesianu durua ueta amara sibisu wei. Ewa sina Yesuma Danu naueta uwaraba eno wei. 36Weite mui amakanu munite emanu tafioro odite yabaite wei, anama mui amakanu ario weda mubisuna dana Naini mubisu. Dawa Na mubisuna dawa Na siaia ui Godini mubisu wei.

Yesuma wei, anama yaini wasai utawana dawana yanu naiye eno wei

38Jonima wei, Tisa Amara mui amarama seitaninu moana siosa imumu Anu ifuroma we beratebiro esite weisi, ana yaini yanu buribi inareta amara me, a eno ueta kodia weisi wei. 39Weiro Yesuma wei, kodia da wiawe wei. Anama buna ueta Nanu ifuro utedana dawa Naba sina siosawere wiawa utebasu wei. 40Weite wei, anama yaini Naini wasai utawa utasuna dawana yaini Naini durua ueta amara wei. 41Eno weite wei, yana Kerisonu buribi inaraitaba Nanu ifuro mui amarama yaba ogo ifoe mafiro Godima i ueta da imutawa ufite moko daido mafisu. Iba yaba wegou utatane wei.

Ueta siosabai woure ereta

42Mui amarama Nanu sina naueta amakanuba ba me maosoro siosawere uosoba i ba me maeta amaranu nodoro dera gebiro doifitate enearo sabitaro imuifirona ina kobererau Yesuma wei. 43Anu agema a ma siosa ufisuna mui age umane tuate age demuraima ibifasuna ina kobererau. Age sadeima uitawa inaro anibasuna ina siosawereba iba anu age umane tua wei. 44Enoba (iro i yareibisu inaro emanu ririraratu da uifitaro ina da ma wairumi ufitaita wei).

45Anu burima a mune siosa dabaro odifisuna mui buri umane tuate buri demurai torowama ibene ibene me ibetaro anibasuna ina kobererau. Buri sadeima ina kabesiro anibasuna ina siosawereba iba anu mui buri umane tua wei. 46Enoba (Iro i yareibisu inaro emanu ririraratu da uifitaro ina da ma wairumi ufitaita wei.) 47Anu ditima a ma siosa ufisuna diti enabira ma guju ue mu sate diti demuraima Godinu yawotasu orofaro eno anibasu ina kobererau. Diti sadei bobo ina kabesiro a sabisuna ina siosawere. 48Iro ririraratu uitawa, ainewaure ateibita ina uifiro daido yareiene yareiene yareibisu wei. 49Yesuma weite nono wei, Godima Danu ba kimuwere naueta uwara nesiaba emema emanu wari inaro yare fije ure ma rorowarau utaita i ari Godima Danu uwara inama yare ma rorowarau unono utasu wei. Eno uteda emanu naueta ma kimu ufitae kimuwere inama eme ba yarebasu i ari utasu wei. 50Soruna kobererau. Sorunu imona me sibiro danu imona nono anene ibifisu? Enanari yana uteiboitana kobererau da sibisuna yana imona me sinasu soru ari. Enoba ya sorunu imona ari ibeda uwara nesiaba moko moko wesa kawewera utebeawe wei.

Copyright information for `YRB