Matthew 11

Joni babataitobairoma sina woure fata uwara

1Yesuma Danu iwata ueta uwara tuero (12) emaba we mawetu ue me sinite ani. Anite i Ju uwaranu natofo su suro we mawetu utebi.

2Jonima diburaro ibina Yesunu sina weitaro nauite danu iwata ueta uwara Yesu Kerisobai siaia uiro anitate weita, Ana yanu yawotaisi Amara aba mui amarama fafiro efeisi weita? 4Weitaro Yesuma wei, oweawete Jonibai aniawete yanu awona eretaini nauetaini nesia dawaba eno wiawe, i diti basugari uwarana eraitaro i buri bebeu uwara rorowarau inaraitaro i buri age amaima uwara wirotaitaro ofe kobererau ue ibinita, ome gogore nautawa uwara nautaitaro uieta uwara uietaroma uyaraitaro aramawere me ibeta uwara Godinu kotofu sina nautaita wei. 6Enoba anama Naba iwawa da ufisuna Godima dawa ma kobererau ufiro yaru derawere ufisu. Eno ane Jonibai wiawe Yesuma wei.

7I uwarama Yesu ekoitate anita. Anitaro Yesuma i guruguru ubita uwaraba Joninu sina eno wei, i eme ibawa orofaro ane efoe anita? Oyauma oua ma wawana wawana utasuna i amara buna me, oua ari, efoe anita? 8Ane efoe anita? Wadia dawana derawere bobo amara efoe anita? I wadia dawana derawere uwarana dera yawoeta uwaranu suro ibinita. 9Aneba iro anita? Godinu we bou ueta amara efoe anita? Nanu sina nauawe. Dawa otowaratu we bou ueta amara me. Dawana dera we bou ueta amarawere. 10Godinu bukaro sinama dawaba eno wasu,

  • ea, Nanu fo weta amara botai dawa ko sia umaro anibite Anu daba wabue moya ufiro A duburo anibasu ea,
i sinama eno wasua wei.
11Weite wei, Nanu ba sina nauawe. I awetabonu munaita adarabu nesiabai Joni babataito waita amara dawana derawere i uwarana kikiratu. Enorogo nono Godinu yawotasu orofaro ibinita otowaratu uwarana derawerero Jonina kikiratu. 12Joni babataito amaranu kowaroma are awona Godinu yawotasu sina bunawere webaisi. Eno webaisiba emema Godinu yawotasu orofaro anibitae uteda buna derawere utaita. 13Godinu we bou ueta uwaraini Mosesinu tarawatuini emana Godinu yawoeta sina we bou utaro Joni ido fari. 14Idoba yanu unu i sina imufoe ufoitana Joni dawana Iraija ido fari. 15Ana anama ome bobona ewa sina nauawe Yesuma wei.

16Weite Yesuma nono wei, ewa ibinita uwara abo uwara ari? Ewa uwara ane ari wemau? Ewa uwarana koiniboro ari watane. Koiniboroma su abanaro yauraitate emanu domayamutuba waita, buma uraisiro ya yaura urawa utaita. Ya neno arama sorara utaisiro nono ya sorara utawa utaita. 18Joni babataito amarama farite ietaini ogoini itawa utebiba yana weita, dawa seitaninu mui siosa imumu bobo amara weita. 19Nono i Ba Eme Sini Amarama farite buredini wainini itasuro yana eno meo waita, Dawa iteba gabariwere amara, waini itasuro beforo siosa utasu amara. Dana takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaranu domaya waitana Godinu imueta Godinu uwara imufitaitana Dawaini Danu imueta daido ba, i eraita uwarama eno imufitaita, Yesuma eno wei.

I Yesubai neno odawa uta suana

20Yesuma buna ueta faiyawere moana natofo suro utebiro i su uwarama erebitate emanu neno neno ueta dubena afu sanawa utebita. 21Enoba Yesuma dua sina emaba wei, ya Korasini su uwaraini Besaida su uwaraini eforo! Godinu buna ueta faiyawere ya erebitaba i Taira su uwaraini Saidoni su uwaraini ina efitarona aramawere wadia barufitate konua kofiri deiro odeda emanu ba me ueta ekodifitae wei. 22Godinu koto kowa fafiro Godima i Taira su uwaraini Saidoni su uwaraini fanisi kikiratu mafite ya Korasini su uwaraini ya Besaida su uwaraini fanisi derawere mafisu wei. 23Yesuma nono wei, ya Kafenamu su uwara, urero manibene waita? Iro da manibote uitawa inaro aniboita wei. Godinu buna ueta faiyawere erebitaba i Sodomu su uwarama ina efitarona emanu su awona ibifie wei. 24Godinu koto kowa fafiro Godima i Sodomu su uwara fanisi kikiratu mafite ya fanisi derawere mafisu wei.

Yesuma wei, Nabai arawete imoiawe wei

25I kowaro Yesuma eno wei, Baba, Ana ureini nasinini yawotasu. Ana Anu imueta nesia i orofa atata iwata derawere uwarabai ma fearasute i koiniboro ari uwarabai ma borobarasuro iba we ma kobererau utatane. 26Ina Anu kobere imueta iba eno utasu Yesuma wei. Weite Danu iwata ueta uwaraba wei, Nanu Babama Danu imueta nesia Naba matasuro enanari utatane. Emema Nanu Babanu Amara anaiya iwawa utaitaro Godi torowana Danu Amara Dawa iwata utasu. Enanari Godi iwawa utaitaro Godinu Amarama Godi iwata utasute anabai Godi ma borobarasuro emana Godi iwata utaita wei.

28Ya gaukara derawere utaitate urumuwere ego wouraita uwara ari, uwara ya Nabai arawero yaba imoieta mamaro imoiteda merau ibiawe. 29Nanu tobo ana ari wouawete Nanu imueta ue iwata uawe. Nanu nenona ure nudarau Na awe meba Nabai yanu neno ure nudarau ufote imoifoita. 30Nanu tobo anana urumu me. Nanu egoini urumu meba yanu neno kobererau imoifoita, Yesuma eno wei.

Copyright information for `YRB