Matthew 12

I sabate kowaba wenauereta

Mui sabate kowaro Yesuini Danu iwata ueta uwaraini feame waiyaro inarebita. Waiyaro inarebe Danu iwata ueta uwara osi uriba feame ma gogorugari utate agema burau ureda ie inarebita. Eno utebitaro Ferosi uwarama etate Yesuba weita, yanu tarawatuma wasu, sabate kowaro eno da uawe wasude Anu iwata ueta uwarade aneba eno utaita ea weita. Weitaro Yesuma emaba wei, Deiwidinu osi uriba ieta munebi ikiki yawitaita aba me? Deiwidima osi uriba Godinu suro amuite weiro dera fuyo ode sina weta amarama Godima erebi kakarawere buredi mairo Deiwidini danu domayamutuini mutate ita. I buredina kakarawere. I dera dubu su yawoeta uwara torowama itebita, Godinu tarawatuba. Godinu tarawatu bukaro dera fuyo ode sina weta uwarama Godinu sabate kowa ma siosa utebita sina ibinuro ina yawitaita aba me wei? I uwarama Godinu sabate kowa ma siosa uteda enanari Godinu tarawatu ma siosa utebitana nono Godima emabai kerere odawa ui wei. Idoro Na yabai ibine amarana derawerero yanu dera dubu suna otowaratu wei. Godima eno wasu, Nanu ununa yanu neno arama ueta. Na unutawa yanu fuyo oeta. I sina iwata uforona i kerere me uwara wawei da weboe wei. I Ba Eme Sini Amara Dawana i sabate kowanu ubi amara. Dana i kowa yawotasu, Yesuma wei.

Yesuma age aramawere amara ma wiroi

Yesuma iroma anite Ju uwaranu dubu suro amui. 10 Amuina age arama amarama ido yaubiro eri. Eriro moana uwarama Yesu meo wawei sina webitae Dawaba weita, sabate kowaro ma wiroetana kobererau aba me weita? 11 Weitaro Yesuma emaba wei, yanu moana egi sabate kowaro sakai uri yafa derawere ubarero itafitaro ma youforo amufitaita aba me wei? 12 Yana egi imutaitate nono eme imuegou utawa utaita wei? Enoba sabate kowaro kobererau uetana ido aba me wei? 13 Eno weite i age arama demurai amaraba wei, anu age sa weiro enanari uiro danu age wiroite mui age ari ui. 14 Eno uiro i Ferosi uwarama wawaro itatate Dawa anene ufete ma uifeisi weda we matanebita.

Godima mune odi gaukara amara

15 Yesuma emanu imueta iwata uiba ema ekodite iroma ani. Anina uwara faiyawere Danu buribi anitaro ema nesia ma wiroite emaba wei, moana uwarabai Nana ya ma wiroeta sina da wiawe wei. 17 Godinu we bou ueta amara Isaiyama weiba iba eno ui. Isaiyama eno wei,

18 
  • Nanu we mune odine gaukara amara eawe. Dawa Nanu Amara ubiba Nanu neno Dawabai ibinu. Nanu Imumu Kotofuma Dawabai odimaro Dawa i Ju me aika uwaranu ueta sineta ma rorowarau ufisu.
19 Dawa urane yarane da ufite dua sina derawere da webisu. Uwarama Danu wate tanana su abanaro da naufitaita. 20 Dawa tafu ubeta oua da ma furiafisu, i buna me uwarana tafu ubeta oua ari. I uwaraba da ma siosa ufisu. Dawa nanefa uiki yareta da ma uifisu. I buna me uwarana nanefa uiki ari. I uwaraba da ma siosa ufisu. Dana nesia rorowarau ere webite kobererau ufiro i kobere uetama ueta nesia serigari ufite ibeibisu. 21 I Ju me aika uwarama Danu ifu naufitate Dawa naue imuegou ufitae Dawa yawoegou ufitaita, Isaiyama eno wei.

Yesuini Biesabo

22 Moana uwarama diti basugari sina wiawa seitaninu mui siosa imumuma rewoeta bobo amara Dawabai woure oitaro Yesuma dawa ma wiroiro i amara sina wate weda danu diti kobererau siniro eri. 23 I uwara nesia neno kirifu utate weita, ewa amarana Godinu ma wiroe mune aneta amara aba me weita? 24 I Ferosi uwarama ina nautate weita, ewa amarama i botai siosa imumu Biesabonu bunaro torowa seitaninu siosa imumu we yowerasu weita. 25 Yesuma emanu imueta iwata uite emaba wei, mui gaemani uwara emanu aika uraneda saragari ufitaitana arama ufitaita. Mui natofo su uwara emanu aika uraneda saragari ufitate aika maika da inafitaita. Su demurai uwara emanu aika uraneda saragari ufitaitana aika maika da inafitaita. 26 Seitanima danu moana uwara we yowere sabisuna danu torowa sanono ufisu. Eno ufisuna danu torowa ma saragari ufiro danu yawoeta buna ureifisu. 27 Na Biesabonu bunaroma seitaninu siosa imumu we beratanena yanu uwarama seitaninu siosa imumu ananu bunaroma we berataita wei? Ibago i uwarama ya koto ufitate ya meo waita webitaita wei. 28 Nono Godinu Imumu Kotofunu bunaroma seitaninu siosa imumu we beratanena Godinu yawoeta yabai ma boroyarasu wei.

29 Mui amarama buna amaranu ibaiabai waira ufie uteda anene ufisu? Dawa i buna amaranu buri age ko botai uwane tarifite nono duburo danu ibaiabai waira ufisu.

30 Enanari anama Naini arotorowa fira fara utawa utasuna dawana Naini wasai utasu, enanari anama Naini arotorowa fira fara utawa utasuna dawana eme yowerasu Yesuma eno wei. 31 Godima uwaranu neno neno uetaini siosa sina weta nesia mubite imutawa ufisu. Anama Godinu Imumu Kotofuba siosa sina webisuna Godima i siosa da mubite imutawa ufiro danu siosa ueta i amarabai daido ibeibisu. 32 Anama i Ba Eme Sini Amaraba siosa sina webisuna ina mubite imutawa ufisu. Anama Godinu Imumu Kotofuba siosa sina webisuna ina da mubite imutawa ufiro i siosana dawabai ibene ibene ibeibisu wei.

Mui anaini danu tai

33 Kobere ana warafisuna kobere tai uwafisu. Siosa ana warafisuna siosa tai uwafisu. Mui ana kobere tai uwafisuna ina kobere ana webitaita. Mui ana siosa tai uwafisuna ina siosa ana webitaita. Ane uwafisu enanari webitaita wei. 34 Ya towinu muneta! Yana siosawereba anene kobererau weboita wei? Mui amaranu neno ubarero i imuetama wate farinuba iba wasu. 35 I kobere amarana danu kobere nenoroma kobererau utasu. I siosa amarana danu siosa nenoroma siosawere utasu.

36 Yaba ba watane. Godinu koto kowa fafiro Godima uwaranu me sara sina nesia wenauefisu wei. I kowaro yanu kotofurau sinaba Godima yaba kotofurau ufisu. I kowaro yanu siosawere sinaba Godima yaba siosawere ufisu Yesuma wei.

Yesunu buna ueta efitae webita

38 Moana tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini Yesuba weita, Tisa, buna ueta uaro efe weita. 39 Weitaro wei, ewa siosawere ue Godinu sina nautawa uwarama buna ereta doberaita. Nono Jonanu buna ereta ma boroyariba yaba mui aika buna ereta da ufite nono i Jonanu buna ari da ma boroyafisu. 40 Jonama dera erio eginu desini ubarero kowa rarogonu dumu rarogonu ibiba enanari i Ba Eme Sini Amarama nasini ubarero kowa rarogonu dumu rarogonu ibifisu. 41 I Niniwe su uwarama Godinu koto kowaro uyafitate ewa uwara wawei webitate do mafitaita. I uwarama Jonanu sina nautate emanu neno neno uetaroma dubena sata. Jonana dera amara me. Awonana yabai dera amarawere ibinuro ekodaitaba iba i Niniwe su uwarama ya wawei webitaita. 42 Godinu koto kowa fafiro Siba orofanu yawoeta aweta, emanu kuini, uyafite ewa uwara wawei webite do mafisu. Boderewere dana orofa emiroma Soromoninu bunawere we mawetu ueta sina naufie fari. Soromonina dera amara me. Awonana yabai dera amarawere ibinuba i kowaro i awetama uyafite ya wawei webisu wei.

Seitaninu mui siosa imumu nono owerite fari

43 Seitaninu mui siosa imumuma mui amara ekodasute yao orofaro ane imoifie dobere inarebasu. Doberebe doberebe dawa imoitawa utasuba eno wasu, nanu ekodine suro owemate animau wasu. Eno wasute i seitaninu mui siosa imumuma owere ane farasute erasuna i amara yawewe aitasuro su ubarero wawawere kobererau ibasuba siosa imumuma anasute seitaninu moana siosa imumu seweni (7) dawa ari me, ina siosawere, mune woure farasu. I nesia dawaini faraitate amutaitate ido ibaita. Enoba i amaranu bodere ibetana kikiratu ba me. Nono awonana siosa imumu faiyawere dawabai rewoe ibaitaba danu ibetana ba mewere. Enoba ewaro ibinita siosa uwaranu ibeta enanari ufisu, Yesuma wei.

Yesunu danuaini Danu dabuemutu

46 Yesuma sina webina Danu danuaini daburetaini atate Yesuba sina webitae inaibita. 47 Ido inaibitaro mui amarama Yesubai wei, Anu anuaini Anu abuemutuini emana aba sina webitae ewado are inaibinita wei. 48 Weiro Yesuma dawaba wei, Nanu bayaini nabuemutude anaiya wei? 49 Weite Danu age Danu iwata ueta uwaraba fisu uteda wei, ewa Nabai nautaita uwarana Nanu bayaini nabuemutuini ido wei. 50 Ana anama Nanu urero ibinu Baba Godinu sina nautaitate enanari utaitana emana Nanu nabuemutuini arumaini baya ari wei.

Copyright information for `YRB