Matthew 14

Joni babataitonu uieta kowa

Erodi, dana gaemani dera yawoeta amarama Yesunu buna ueta sina nauite danu gaukara uwaraba wei, i amarana Joni babataito amara. Dawa uietaroma uyariba iba i buna eno utasu wei.

Bodere Erodima Joni diburaro odi. Erodima danu dabue Firifinu aweta Erodiasi waira ue muni. Eno uiro Jonima dawaba wei, anu abuenu aweta muneta siosawereba kodia wei. Weiba Firifinu aweta Erodiasima ibo uite woroworo webiba Erodima Joni diburaro odite ma uifie wei. Weiro i uwara nesia Joni Godinu we bou ueta amara imutaba Erodima iyarite Joni ma uitawa ui.

Duburo Erodinu danuama dawa muni kowa fariba ogaro derawere uiro uwara faiyawere ogaro ifitae fata. Ido fataro ogaro itebitana Erodiasinu aruma emabai yaura urebiba Erodima neno ubarero yaru ui. Yaru uite i arumaba wei, nabai ane mubae webasuna ina aba mamau eno bunawere we bou ui. Eno weiro danu danuama weiba i arumama Erodiba wei, Joni babataito amaranu kofiri naberoro odiate mai wei. Eno weiro Erodi neno siosa ui. Nono dawa botai bunawere we bou uiba danu ogaro itebita uwarama nautaba Erodima danu wei enanari ui. 10 Dana weiro danu uwarama dibura suro anitate Joninu nodo ture kofiri naberoro oita. 11 Eno utate ane fatate i arumaba mataro i arumama munite ane danu danuaba mairo eri. 12 Enoba Joninu iwata ueta uwarama diburaro fatate Joninu ofe mutate ane uri uta. Uri ue me sitaro Yesubai anitate Joninu uieta sina nesia weita.

Yesuma i eme fai tausani (5000) ieta mairo ita

13 Yesuma i sina ido nauite i orofa ekodite bouti ubarero amuite eme ibawa orofaro ani. Aniro uwara faiyawere nautate natofo su suroma duero Dawabai anita. 14 Anitaro Yesuma etarafu farite maguaro inarite i uwara nesia ereda neno arama ui. Neno arama uiba emanu ofe woureta uwara ma wiroi.

15 Dumu sinebiro Yesunu iwata ueta uwarama Dawabai fatate weita, ewa orofana eme ibawa orofa. Nono dumu siosoa sau wiaro i uwara nesia natofo su suro anibitate ieta oiya ufita weita. 16 Weitaro Yesuma wei, aneba anibitaita? Emaba ieta mawe wei. 17 Weiro weita, yabai buredi faini (5) erio egi sadei torowa ibinu weita. 18 Weitaro Yesuma wei, ina woure Nabai arawe wei. 19 Weite weiro i uwara nesia samarai deiro yauta. Yautaro Yesuma i buredi faini (5) erio egi sadeini munite urero ereda Godi we ma kobererau uite i buredi ma birabiarite Danu iwata ueta uwaraba mairo emana i guruguru ubita uwaraba nata nata uta. 20 I uwara nesia itaro dia uri. Ie me sitaro iwo muduna mutate bosioro youtaro bosio tuero (12) wate fata. 21 Eme faiyawere fai tausani (5000) ieta itaro nono awetaboini koiniboroini ieta ita.

Yesuma ogo deiro inarebi

22 Yesuma weiro Danu iwata ueta uwara ema ko boutiro amutate etarafu yofeta. Yoferebitana Yesuma i guruguru ubita uwaraba weiro anita. 23 Anitaro Yesu Danu torowana guriguri ufie maidaniro mani. Manite dumu siniro Danu aika iro ibi. 24 Yesuma iro ibina i boutina ogo abanaro ane fari. Oyau fariro ufe uyariba etarafu anawa. 25 Goso gigigiro Yesuma ogo deiro inarebe emabai ane fari. 26 Yesu farebina i iwata ueta uwarama Dawa etate iyareda arua derawere weitate weita, ina imumu weita. 27 Weitana Yesuma emaba wei, neno kimu uawe. ewana Na, iya da uyawe wei. 28 Weiro Fitama wei, Dera Waria Amara, ina Ana wiaro ogo deiro Abai ama wei. 29 Weiro Yesuma ara wei. Weina Fitama boutiroma itarite Yesubai ani. 30 Anina oyau fariro ufe uyariro Fitama ereda iyarite ogoro inui. Inuteda derawere wei, Dera Waria Amara, na ma wiroa wei. 31 Weiro Yesuma Fitanu agero sau munite wei, ana imueta kikiratu amara! Aneba imutawa usinu wei. 32 Weiro bouti ubarero amusiro oyau ido me sini. 33 Idoba i bouti ubarero yaubita uwarama Yesu guriguri uteda weita, Ana Godinu Amara weita.

Yesuma Genesareta suro ofe keria bobo uwara ma wiroi

34 Ogo etarafu yofetate Genesareta orofaro ane inata. 35 Ane inataro i orofa uwarama Yesu fari iwata utate emanu ofe woureta uwara Dawabai woure fare oita. 36 Fare oitaro ofe woureta uwarama weita, Anu wadia fifi burifene waisi weita. Idoba ana anama Yesunu wadia fifiro buritana ido wirota.

Copyright information for `YRB