Matthew 15

Yanu abuamutunu we mawetu ueta

1Moana Ferosi uwaraini tarawatu tisa uwaraini Jerusaremu suroma Yesubai ane fatate weita, Anu iwata ueta uwarama yanu baeta uwaranu ueta sina nautawa utaita. Ieta itaitana age urotawa utaita. Aneba eno utaita weita? 3Weitaro Yesuma emaba wei, yade, aneba yanu baeta sina nauegou utaitate nono Godinu tarawatu sina nautawa utaita? 4Godinu tarawatuma eno wasu, yanu yanua yamamanu sinaini uetaini munebeawete yawotebeawe. Anama danu danua damamaba sina siosawere webisuna dawa ure uiawe, Godinu tarawatuma eno wasu. 5Nono yana eno waita, mui amarama danu me maeta Godiba matasuba danu danua damamaba da mafisuba danu damama kakara da ufisuna ina ido waita. Eno utaitaba yanu baeta ma uyaraitate Godinu tarawatu sina abesanaita wei. 7Weite wei, ya meo meo ueta uwara! Bodere Isaiyama yaba ba we bou uteda wei, Godinu wei sina edono,

  • ewa uwarana Naba bebeturoma waitate nenoma Na imutawa utaita.
9Na guriguri me sara utaita. Emenu imuetana Godinu imueta eno we mawetu utaita, Isaiyama yaba eno weiya Yesuma wei.

I emenu neno ma iga utasu ememetu

10Yesuma weiro i uwarama Dawabai fata. Fataro Yesuma wei, Nanu sina nauawete enanari ue iwata uawe wei. 11Ieta ane ane mui amaranu ubarero anibitaitana ima i amara da ma siosa ufitaita. Ane ane imuteda siosa neno ubareroma amufitaro bebetuma webisuna ima i amara ma siosa ufisu wei.

12Danu iwata ueta uwarama Dawabai fatate weita, i Ferosi uwarama Anu sinaba dua uita weita. 13Weitaro Yesuma wei, Nanu urero Babanu waitawa ui yo nesia Dana ini bobo ma dorodafisu. 14I uwaraba da imuawe. I uwarana diti basugari uwara ari, Godibai urero aneta daba iwawa utaita. I diti basugari bobo uwarama mui diti basugari bobo amaranu agero muneda woure anaitana ema nesia kawaro itaraita wei. 15Fitama Yesuba wei, i kasei sinanu ubi wiaro naufe wei. 16Weiro Yesuma wei, ya uwara imueta bobo meba ewa sina iwawa utaita? 17Ina eno, ieta nesia mui amaranu desiniro anasute duburo wisi areta kabesiro farasu. 18Nenoroma siosa ane ane imueta amutasuro bebetuma wasuba iba ina ima i amara ido ma siosa utasu. 19Nenoroma siosa imueta faiyawere amutaita. Ma uieta imuetaini dita yagera fareta imuetaini waira ueta imuetaini meo wawei weta imuetaini eno amutaita. 20Mui amaraba siosa sina weta imueta amutasu. I amutaita imuetama i amara ma siosa utaita. Yanu age urotawa utaitate ieta itaita baetana ina ima i amara ma siosa utawa utasu wei.

Mui aweta danu nauetaba wiroi

21Yesuma iroma anite Taira suini Saidoni suro ane fari. 22Iro ane fariro mui Keinani su awetama Dawabai farite derawere wei, Dera Waria Amara, naba neno arama ua. Mui seitaninu siosa imumuma nanu arumanu neno ubarero rewoe ibeda siosa utasuba Deiwidinu amara na durua ua wei. 23Weiro Yesuma dawaba moko sina wiawa ui. Eno uiba Danu iwata ueta uwarama fatate weita, i aweta yabai derawere wasuba wiaro anibi weita. 24Weitaro wei, Godima Na i Isaraero uwarabai siaia ui. I uwarana feareta mamoe ari emabai torowa Na siaia ui wei. 25Weiro i awetama fare Danu buri gigiraribai jegirari uteda wei, Dera Waria Amara, na durua ua wei. 26Weiro Yesuma wei, i koiniboronu ieta mumate kuasiriba samauna ina ba me wei. I koiniborona Isaraero uwara ari i kuasirina Ju me aika uwara ari iba eno da umau wei. 27Weiro i awetama wei, Dera Waria Amara, ba wasu. I kuasirima emanu ema yawoeta uwaranu ieta fufuno itarebasuro itaita wei. 28Eno weiro Yesuma dawaba wei, aweta, anu imuetana derawere. Idoba anu ununa enanari ufisu wei. Weiro i awetanu aruma ido wiroi.

Yesu eme faiyawere ma wiroi

29Yesuma iroma ani. Anedana Gareri mesau nioro inarebe iroma maidaniro mani. Mane farite yauri. 30Mane yaubiro uwara faiyawere Dawabai mane fata. Emanu buri bebeu uwaraini buri age badami uwaraini diti basugari uwaraini sina wate wiawa uwaraini moana uwara faiyawere woure mane fatate Yesunu buri gigirariro oitaro Yesuma ema nesia ma wiroi. Eno uiro i sina wate wiawa uwara wate weitate i buri age badami uwarama buri age rorowarau ue fare anitate i buri bebeu uwarama buri rorowarau ue fare anitate i diti basugari uwarama ba eta. I uwara nesia eno utaro i guruguru ubita uwarama neno kirifu uteda i Isaraero uwaranu Godinu ifu we ma derawere uta.

Yesuma eme fo tausani (4,000) ieta mai

32Yesuma weiro Danu iwata ueta uwarama Dawabai fataro wei, ewa uwarana kowa rarogonu Nabai ibeda ieta itawa utaitaro emaba Na neno arama utatane. Ema ewadoroma odimaro dabaro anibitaitana osima uiotoba iba ema da siaia umau wei. 33Weiro Danu iwata ueta uwarama Dawaba weita, ewa yao orofade ieta aboro mubero i uwara nesia ifitaita weita? 34Weitaro Yesuma emaba wei, buredi aboabo yabai ibinu wei? Weiro buredi sewenini (7) erio egi ba torowaratu weita. 35Weitaro wei, i uwara nasiniro we ma yauawe weite buredini erio egini munite Godibai we ma kobererau ui. We me sinite buredini erio egini ma birabiarite Danu iwata ueta uwaraba mairo mutate i guruguru ubita uwaraba mata. 37Mataro i uwarama mune ie dia uta. Ie me sitaro ieta iwo muduna mutate bosioro youtaro bosio seweni (7) wate fata. 38Eme fo tausani (4,000) faiyawere itaro awetaboini koiniboroini ieta ita. 39Yesuma ido weiro i guruguru ubita uwara nesia anita. I uwara ido anitaro Yesu bouti ubarero ido amuite boutiroma yofere Magadani orofaro ane fari.

Copyright information for `YRB