Matthew 16

Yesunu buna ueta efitae webita

1Moana Ferosi uwaraini Sadusi uwaraini Yesu ue efitae Dawabai fatate weita, buna ueta uaro urero ufiro efe weita. 2Weitaro Yesuma emaba wei, yawi sinebasuro gajigaji beatasu goso eraitate waidumu kowa inafisu waita. 3Nono wai urasuro dubawaru goso eraitate awona obi mafisu waita wei. I urero goso ereta yana iwata uegou utaitate nono Godinu awona utasu ueta yana iwawa utaita wei. 4Ewa siosawere ue Godinu sina nautawa utaita uwarama buna ereta efoe waitaro mui buna ereta yaba da mafiro Godima Jonabai ui i ueta torowa efoita wei. Eno weite ema ekodite ani.

I Ferosi uwaraini i Sadusi uwaraba wawareta ira yisiti sina

5Ogo etarafu yofere ane inatana Danu iwata ueta uwarama buredi imutawa utate munawa uta. 6Ferosi uwaraini Sadusi uwaranu sinana wawareta ira yisiti ari. Sina kikiratu webitaitana derawere ufiro emema naufitaitaba eforo watane wei. 7Weiro Danu iwata ueta uwarama i sinanu ubi we mataneda weita, yana buredi munawa A iba eno wenu weita. 8Weitaro Yesuma emanu sina iwata uteda emaba wei, ya kikiratu naueta uwara. Aneba burediba sina we matanaita? 9Aneba iwawa utaita? Aubokona buredi fai ma birabiarero eme fai tausani (5,000) itaro bosaru bosio aboabo youta? Ina imutawa utaita? 10Nono buredi seweni (7) ma birabiarero eme fo tausani (4,000) itaro bosaru bosio aboabo youta? 11Ina imutawa utaita? Burediba wiawa unero aneba iwawa utaita? I Ferosi uwaraini Sadusi uwaranu wawareta ira yisiti eforo watane wei. 12Eno weiba Dawa i Ferosi uwaraini Sadusi uwaranu wawareta ira yisitiba wiawa uite Ferosi uwaraini Sadusi uwara emanu we mawetu uetaba weiro iwata uta.

Fitama Yesunu ifu we ma boroyari

13Duburo Yesuma Sesaria Firifai orofaro ane fari. Iro farite Danu iwata ueta uwaraba wei, ewa uwarama i Ba Eme Sini Amarana abo amara waita wei? 14Weiro weita, moana uwarama Dawana Joni babataito amara waita. Moana uwarama Dawana Iraija waita. Moana uwarama Dawana Jeremaia aba mui we bou ueta amara waita weita. 15Weitaro Yesuma emaba wei, yade, Naba anene waita wei? 16Weiro Saimoni Fitama wei, Ana Godinu Mesaia, Ana i me ibinu Godinu Amara wei. 17Weiro Yesuma wei, Saimoni Jonanu amara, Godima a we ma kobererau usinu. Mui amarama i moko sina aba wiawa usinuro Nanu urero ibinu Babama ina aba we ma boroyarinuro iba wenu wei. 18Fita Nanu sina naua. Ana Fita. Anu ifunu ubina gebiro. Nono i gebiro deiro Nanu sina naueta uwara odimaro i uietanu bunama ina da ma jugari ufisu. 19Aba i ure yawotasu orofa na widu ari mamaro ananu ueta ane ane uwane tarifaro dawabai ibifisu enanari urero uwane tarifiro dawabai ibifisu. Ananu ueta ane ane uregari ufate mune aika odifasu enanari urero uregari ufite mune aika odifisu wei. Yesuma eno weite nono bunawere wei, Nana Keriso i Mesaia, moana uwarabai eno da wiawe wei.

Yesu Danu oferi woufite uifisu sina wei

21I kowaroma Yesuma Danu iwata ueta uwaraba Danu ueta ufisu we mawetu ui. Dawa Jerusaremu suro anibiro i Ju uwaranu baeta uwaraini dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini emana Dawa ure yanae ufitaro oferi derawere woufite uifite nono kowa rarogonu me sibiro Yesuma uietaroma ido uyafisu. Yesuma emaba eno we mawetu ui. 22Eno we mawetu uiro Fitama Yesu mune aika odite we kakara uteda wei, Dera Waria Amara, nanu ununa Godima i uwaranu ueta mune ekodifisuba Aba eno da ufitae watane wei. 23Weiro Yesuma owerite Fitaba eno wei, seitani anu imuetama Nanu imueta garari ufie utasuba Nabairoma eta ania weite wei, ana Godinu imueta imutawa, emenu imueta imuteda iba eno wasu wei.

24Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, anama Nanu buribi afie ufisuna danu unu nesia ekodifite kobere ueta danu korosi ari mubite dawa uifie Nanu buribi afisu. 25Anama danu ewaro me ibeta yawoegou ufisuna ina feafiro Nabai ibene ibene da ibifisu. Anama danu me ibeta yawoegou utawa ufite Naba uifisuna dawa Nabai ibene ibene me ibeibisu. 26Mui amarama ewa orofa atata ibaiabai nesia mubiro danu me ibeta imumu siosa kabesiro feafisuna ina kobererau me. Eno ufisuna danu imumu anene moko oiya ufisu wei? 27I Ba Eme Sini Amaraini Danu aneruini ema Danu Damamanu bunaini araetaro fafisuna uwara nesia ane ane utaitaba emaba enanari moko mafisu wei. 28Yaba ba wemaro nauawe. Moana ewado inaibinita uwarama da uifitaro i Ba Eme Sini Amara Danu yawoeta orofaroma ido fafiro efitate nono uifitaita Yesuma wei.

Copyright information for `YRB