Matthew 18

Anama derawere

Mui kowaro Yesunu iwata ueta uwarama Dawabai fatate weita, ure yawoeta orofaro yabaina abo amarama iro dera amara sibisu weita? Weitaro Yesuma weiro mui amakanu Dawabai woure fare oita. Woure fare oitaro Yesuma i amakanu munite emanu abanaro ma yaurite wei, yaba ba wemaro nauawe. Yana Godinu yawotasu koiniboronu imueta ari da muboitana ure yawoeta orofaro da aniboita. Anama ewa amakanunu imueta ari imuteda danu ifu da we ma derawere ufisuna dawa ure yawoeta orofaro botai dera amara sibisu wei. Anama mui amakanu ewa amakanu ari Nanu ifuro ba durua ufisuna Naini durua ufisu wei.

Yana siosawere ufene siosawere uetama ya ue erebasu

Nono anama Nanu sina naueta amakanuba ba me maosoro siosawere uosoba i ba me maeta amaranu nodoro gebiro derawere doifitate enearo sabitaro imuifirona ina kobererau Yesuma wei. Ewa orofa atata uwarabai siosawere ue ereta faiyawere ibinuba siosawere utaita. Ba me ue ereta faiyawere fareibisu. Nono mui amarama mui amarabai ba me ue efisuna Godima dawa fanisi mafisu wei. Yanu mui buri agema ya ma siosa ufisuna i ya ma siosa ufisu buri age umane tuawete buri age demuraima ibifoitana ina kobererau. Buri age sadeima uitawa inaro ya sabitaitana ina siosawereba iba buri age umane tuawe. Yanu mui ditima ya ma siosa ufisuna i diti torowa ma guju uawete mu sawete diti demuraima ibifoitana ina kobererau. Diti sadeima uitawa inaro ya sabitaitana ina siosawereba iba diti ma guju uawete diti demuraima ure orofaro aniboitana ina kobererau, diti sadei bobo uitawa inaro aniboitana siosawere wei.

I feareta mamoeba kasei sina

10 Koiniboroba ewa amakanu ari emaba me sara nenoma ibo da uforo! Yaba ba wemaro nauawe. Emanu yawoeta aneruna urero Nanu Bababai ibinitaba iba emaba ibo da uforo wei. 11 Weite wei, i Ba Eme Sini Amarama i Godinu sina nautawa uwara ma wirofie iba ewaro fari wei. 12 Ewa imue eawe! Mui amarama mamoe wani aderedi (100) boboro nono mamoe demurairatu feafisuna mamoe nainiti naini (99) maidaniro ekodifite i mamoe demurai dobere anibisu. Eno ufisu aba me? Aiwia eno ufisu. 13 Dawa ane doberebe doberebe i mamoe ido atafite neno wanai derawere ufite i nainiti naini (99) fearawa mamoe moanaba enanari yaru da ufisu. 14 Enanari yanu urero ibinu Baba Dawa unutawa ewa koiniboro ari uifitate uitawa inaro aneta wei.

I ueta siosa utebaita kaka nabue ma rorowarau ueta

15 Anu aiye aba siosawere ufisuna dawabai aniate dawa torowaba i siosa ueta wia. Eno wiaro naufisuna dawaini aini naiye webawaisi. 16 Da naufisuna nono amara demurai aba amara sadei muate i amarabai nono owere aniawete i sina nono wiaro i amara sadei anu sina naufisite anu sinana ba imufisite i amaraba webisisi. 17 Eno webisiro da naufisuna Godinu sina naueta uwara nesiabai i sina wiaro i uwarama dawaba webitaita. Eno webitaro da naufisuna Godinu sina naueta uwarama dawa ekodifitate dawa wawaro odifitaro i amarana aika amaraini takesi muneta amara ari imufoita wei.

Bana wetaini eno ua weta

18 Yaba ba wemaro nauawe. Ananu ueta ane ane ewa nasiniro uwane tarifoitana urero enanari uwane tarifisu. Nono ananu ueta ane ane ewa nasiniro uregari ufote mune aika odifoitana urero enanari uregari ufite mune aika odifisu wei. 19 Nono yaba ba wemaro nauawe. Yabai amara sadeima aba moana uwarama imueta daba demurai imuteda Godibai wenauefitaitana Nanu urero ibinu Babama ina emaba mafisu. 20 Nanu sina naueta uwara sadei aba rarogonu aboro aboro Nanu ifu weda ibeibitaitana iro emabai ibeimau wei.

I mune imutawa utawa gaukara amaraba kasei sina

21 Fitama Yesubai farite wei, Dera Waria Amara, nanu naiye naba aboabo siosawere ufiro mumate imutawa umau? Ba me nesia seweni (7) ufiro mumate imutawa umau wei? 22 Weiro Yesuma dawaba wei, ba me nesia sewenina me. Ina da yawifasu. Danu ba me ueta faiya faiyawere muate imutawa ua wei. 23 Enoba Godinu ure yawotasuna ewa sina ari. Mui dera kini amarama danu dera gaukara uwaranu gaukaraini we muneta oini ma rorowarau ufie ui. 24 Eno utebina mui gaukara amarama dawabai fari. I amarama dera kinibai oi derawere teni mirioni kina (K10,000,00) munite nono moko matawa ui. 25 Dawabai oi meba moko da mafie weiba dera kinima wei, dawaini danu awetaini koiniboroini danu ibaiabai nesia oiya ue mateda oi muawete nesia naba maiwe wei. 26 Weiro i gaukara amarama dera kinibai jegirari uteda nui wei, dera amara yawoaro i oi nesia aba enanari mama wei. 27 Eno weiba dera kini i gaukara amaraba neno arama uteda i amarabai oi moko munawa uite ekodiro daido ani. 28 I gaukara amarama ane mui gaukara amara atani. Aubokona dubu atani gaukara amarama i botai gaukara amarabai oi tu tausani kina (K2000) we munite nono moko matawa ui. Enoba i botai gaukara amarama i mui amara atanite danu nodoro mamite wei, nanu oi moko mai wei. 29 Weiro i mui gaukara amarama jegirari uteda nui wei, yawoaro nesia moko mama wei. 30 Weiro i botai gaukara amara dawa unutawa yawoetaba weiro oi moko sau mafie mutate diburaro oita. 31 I botai amarama eno uiro moana gaukara uwarama i ueta etate neno siosa utate i dera kinibai anitate wawei weita. 32 Weitaro dera kini amarama nauite weiro i botai amarama dawabai are fari. Are fariro dera kini amarama dawaba wei, a siosawere gaukara amara! Ana nabai nui weiro aba neno arama uete nesia mune imutawa ue wei. 33 Enorairo anu aiye aneba enanari neno arama utawa usinu wei. 34 Weite ibo derawere uteda i amaranu moko oi nesia mafie iba i amara dibura yawoeta uwaranu age duro odi. 35 Enoba yanu yaiyemutunu ba me ueta da mune imutawa ufoitana Nanu urero ibinu Baba Godima yanu ba me ueta da mune imutawa ufisu wei.

Copyright information for `YRB