Matthew 2

Kowa amueta afu uwara Yesu efitae fata

1Merima Yesu Judia orofa Betiremu suro muni. I kowarona dera yawoeta amara Erodima i orofa yawotebi. I muni kowaro moana muinanu ubi iwata derawere uwarama i kowa amueta orofa yafawereroma Jerusaremu suro are fatate weita, i Ju uwaranu reka muninu yawoeta amara aboro? Kowa amueta afu Danu muina esiba iba Dawa guriguri ufene farisia weita. 3Erodima emanu sina nauite neno siosa ui. I Jerusaremu su uwara nesia enanari uta. 4Erodima weiro i dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini dawabai fata. Fataro wei, i we bou ueta uwarama Keriso aboro mubie weita wei? I kuita, Ju uwaranu kini, aboro muninu wei? 5weiro weita, Judia orofa Betiremu suro. Godinu we bou ueta amarama eno owawa ue odi,

  • a Judia orofa Betiremu su, ana su kikiratu nono ana i Judia yawoeta uwarabai ana derawere, abairoma mui dera yawoeta amara uyafite Godinu Isaraero uwara yawofisu,
eno owawa ue odi weita.

7Erodima i iwata derawere uwaraba kiwuma weiro dawabai fata. Fataro wei, i muina abo kowaro fariro eta wei? 8Weite wei, Betiremu suro aniawete i kuita doberegou uawe wei. Kuita doberebe atafoitana nabai are wiawero ma dari Dawabai animate guriguri umau wei. 9I uwarama Erodinu sina nautate ekoitate anita. Aneda etana i kowa amueta afu muina arite su foubai eda urero inaibiro eta. 10I muina etate emanu nenoma yaru derawere uta. 11I uwarama i su ubarero amutate etana kuitaini Danu danua etate jejerigari uteda Dawa guriguri uta. Eno utate emanu kobere me maeta ememetu ma ifegari utate Dawaba goruini bonanawere faudaini bonanawere ogoini mata.

12Godima i iwata derawere uwarabai tuberoma farite wei, yanu owereta kowaro Erodibai da anibote yanu mui dabaro yanu suro ane faforo weiro enanari uta.

Jousefaini Meri i kuita ma iyare woure Ijifiro anita

13I uwarama ane me sitaro Godinu aneruma Jousefabai tuberoma farite wei, uyate i kuitaini Danu danua muate Ijifi orofaro sau ania. Erodima i kuita dobere ma uifie utasuba iro ane ibiaro Nana wemaro nono owere ara wei. 14I dumuro Jousefa uyarite i kuitaini Danu danua munite iroma woure Ijifi orofaro ani. 15Ijifi orofaro ane ibifiro Erodi uifiro fafie iba ani. Godinu we bou ueta amarama wei iba enanari ui. Godima Danu we bou ueta amaranu bebeturoma eno wei, Nanu amara Ijifiroma ara wei, iba eno ui.

Erodima weiro koiniboro ma uitebita

16I iwata derawere uwarama Erodibai ane farawa utaro Erodima i uwara na iruita we imuteda ibo derawere ui. Ibo uite dawa i uwarabai iwata uiba moana uwara siaia uteda eno wei, aniawete Betiremu suini nono i gigirari su suro oya sadei me sinawa masiguraratu nesia ma uiawe wei.

17Erodima eno uiro Godinu we bou ueta amara Jeremaianu bodere sina i kowaro enanari ui. 18Jeremaiama eno wei,

  • mui wate tanana Reima subairoma farite i weda sorara ui. Reisorobairoma sirorari uta awetabo emanu koiniboroba i webita, nesia ibawa, uitaba iba i wedibebita,
Jeremaiama eno wei.

Ijifiroma owetate emanu suro fata

19Erodi ido uiro Godinu aneruma Ijifiro Jousefabai tuberoma farite wei, uyate i kuitaini Danu danua muate Isaraero orofaro ania. I kuita ma uifitae utebita uwarana uie me sinitaya ania wei. 21Josefa ido uyarite i kuitaini Danu danua munite woure Isaraero orofaro ani.

22Ane farite Jousefa mui sina nauina Akiriasima danu damama Erodinu kabesi muninute Judia orofa yawotasu eno nauite iyarite iro ibawa i orofa ekodite ani. Nono Godinu aneruma tuberoma wei iba Gareri orofaro ani. Ane Nasareta suro ibi. Enoba Godinu we bou ueta uwaranu sina ido enanari ui. Emanu sina eno, Dawa Nasareta su amara webitaita eno weita.

Copyright information for `YRB