Matthew 21

Yesu kini ari uite Jerusaremu suro fari

Jerusaremu suro fafitae ureda mui su Oriwa Maidani gigiraribai ibi Betifeiji suro are fata. Fataro Yesuma Danu iwata ueta amara sadei siaia uite wei, etei kirisi weto suro aniawa. Ane fafawaisina mui donikini danu otowa natuini doie oitaro inaibinuba efawaisina ema ma uregari uawate woure Nabai arawa. Eno uteibawaro mui amarama yaba ya ane utaisi webisuna yanu Dera Waria Amarama mubie wenu wiawaro yaba mafi wei. Godinu we bou ueta amarama i sina bodere weiba iba Yesuma eno wei. I we bou ueta amarama eno wei,

  • I Saioni Orofa uwaraba wia, emanu Dera yawoeta amara emabai fafisu. Dawa dera amara ari da fafisu. Mui donikinu natu deiro yaufite fafisu wia,
I we bou ueta amarama eno wei.
I iwata ueta amara sadei ido anisite Yesunu wei sina enanari usi. I amara sadei i donikini danu otowa natuini woure fasite emanu wadia otowa donikinu dubena deiro oisiro Yesuma ido deiro yauri. Uwara faiyawere emanu wadia dabaro sane oitaro moana uwara farai tata ture dabaro sane oita. Moana uwara ko botai anitaro Yesu abanaro aniro nono moana uwarama emanu buribi anebita. Eno utate i botai anebita uwaraini i dubu arebita uwara nesia derawere webita, Godima we mune odiro Deiwidibairoma sirorari ui amara Dawa kobererau. Dana Godinu ifuro ido farinu webita. Godima Dawa ma kobererau ufisu. Ure uwarama Danu ifu we ma derawere utaita. Enoma enoma derawere webita. 10 Webitaro Yesuma Jerusaremu suro ido fari. Fariro i Jerusaremu uwarama neno wanai uteda weita, ewa amarana ana weita? 11 Weitaro i dabaro anebita uwarama weita, ewa amarana Godinu we bou ueta amara. Dawana Gareri orofa Nasareta su amara weita.

Yesu dera dubu suro ani

12 Yesuma i dera dubu su ubarero amui. Amuite oiya ue maeta uwaraini oiya ueta uwaraini yoweriro wawaro anita. Yesuma i oi moko mae matata uwaranu kaiyoini fuyo oita ubani karaini oiya ue mata uwaranu yauretaini mu saniro dowata. 13 Yesuma eno uite wei, Godinu bukaroma eno wasu, Nanu suna emenu guriguri ueta su. Nono yana Nanu suna waira ueta uwaranu su ari uita wasu wei. 14 I diti basugari uwaraini i buri bebeu uwaraini ema dera dubu suro Yesubai fataro ema ma wiroi. 15 I dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaraini Yesunu buna ueta etana i koiniboroma i dera dubu suro weroroka weda Godima we muni odiro Deiwidibairoma sirorari ui Amara Dawa kobererau weitaro nautate ibo utate Yesuba weita, i koiniboronu sina nautasu aba me weita? Weitana aiwia, nautatane wei. Weite wei, ewa sina yawita aba me? I sinana edono, i otowa koiniboroini ama itaita koiniboroini emanu Dera Amaranu ifu we ma derawere ue we ma kobererau utaita. Na iwata, i sina ya yawita wei. 17 Weite Yesu ema ekodite Jerusaremu suroma Beteni suro ane aini.

Yesuma i boruba ana dodoa wei.

18 Wai uriro uyarite Jerusaremu suro owere anebe osi uri. 19 Osi uriba ane erina mui boruba ana daba gigirariro inaibiro eri. Erite mune ifie ane farina boruba tai uwanawa me tata torowa ibitaro erite i boruba anaba wei, duburo mui tai da uwafasu wei. Weina boruba ana ido tata reora uite sibu uri. 20 Eno uiro Danu iwata ueta uwarama etate neno kirifu utate weita, i boruba ana anene sau sibu urinu weita? 21 Weitaro Yesuma emaba wei, yaba ba wemaro nauawe. Yana nauegou ufote imueta sadei sadei da ufoitana Nana i boruba taiba une i enanari ufote nono mui buna ueta ufoita. Etei maidaniba uyate enea ubarero ita weboitana yanu weboita enanari ufisu. 22 Nauegou ufote imuegou uteda guriguri ufote aneba Godibai wenaueforo Godima yaba mafisu wei.

Yesunu buna dobereda wenauerebita i wenauereta

23 Yesuma dera dubu su ubarero amuite we mawetu ui. We mawetu uina i dera fuyo ode sina weta uwaraini Ju uwaranu baeta uwaraini Yesubai fatate weita, ananu bunaro A eno utasu? Anama buna Aba mairo eno utasu weita? 24 Weitaro Yesuma emaba wei, yaba Nanu wenauereta botai wemaro yana moko sina weboitana nono anama Naba buna masinuro eno utatane wemau wei. 25 Joninu babataito ueta, ina ureroma fari aba emebairoma fari wei? Weina sina we mataneda emanu aika weita ane webeisi? Ureroma fari webeisina Joni aneba nautawa uta webisu. 26 Nono emebairoma fari webeisina i uwara nesia Joni Godinu we bou ueta amara imutaitaba emema yaba ane ufitaita weita? 27 Emanu aika eno weitate nono Yesuba weita, ya iwata me weita. Weitaro Yesuma wei, moko sina wiawa utaitaba idoba Nanu buna utatane sina yaba da wemau wei.

I dataeini dabueba kasei sina

28 Ewa sina imue eawe Yesuma wei. Mui amaranu amara sadei dawabai ibisi. Damamama danu botai amarabai anite wei, nanu gureifi tai waiyaro aniate gaukara ua wei. 29 Weiro botai amarama nauite da animau wei. Eno weite duburo danu imueta ma owereda waiyaro anite gaukara ui. 30 Damamama nono dubu amarabai anite enanari wei. Weiro dubu amarama wei, na animau weirogo nono anawa ui. 31 Abo amarama danu damamanu sina naui wei? Weina botai amarama weita. Weitaro Yesuma wei, yaba ba wemaro nauawe. I takesi muneta uwaraini emeba uyare fareta awetaini ema ko Godinu ure yawoeta orofaro anibitaro yana aniboita aba me Yesuma wei. 32 Eno weite nono wei, Jonima farite Godinu kobere sina webina yana dawa nautawa utaro i takesi muneta uwaraini emeba uyare fareta awetaboini emana danu sina nauta. I uwarama eno utaro yana etate yanu ba me ueta dubena afu sanawaba danu sina nautawa uta Yesuma eno wei.

I gureifi tai beata yawoeta siosararabo uwaraba kasei sina

33 Mui kasei sina nauawe Yesuma wei. Mui amarama danu gureifi yo waiyaro waite dowa urite gureifi amune adidiarebita koru ubu uite danu waiya dobo uite danu waiya moana uwarama yawofitae maite mui orofaro ani. 34 Duburo ayo ureta kowa ido fariro danu gaukara uwara i waiya yawoeta uwarabai gureifi moana mubitae ido siaia ui. 35 Dawa mui amara siaia uiro ane fariro i amara isuma urebita. Nono dawa mui amara nono siaia uiro ane fariro i ani amara dawa ma uita. Dawa mui amara siaia uiro ane fariro gebiroma uta. 36 Nono dawa moana gaukara uwara faiyawere siaia utebiro ane farebitaro emaba enanari enoma enoma utebita. 37 Duburo waiya ubi amarama wei, awonana nanu amara ubi siaia umaro dawaba kakara ufitaita wei. Weite danu amara ubi siaia uiro ani. 38 Ane fariro i uwarama dawa etate emanu aika weita, etei amarana danu amara ubiba dawa ma uifete danu waiya yana mubeisi weita. 39 Eno weitate i amara muneda waiya dowa dubenaro satate dawa ma uita Yesuma eno wei. 40 Eno utaba i waiya ubi amarama fafite i waiya yawoeta uwaraba ane ufisu wei? 41 Weiro weita, dawa i siosawere uwaraba kimuwere ufiro uifitaita. Eno ufite danu waiya ma dare moana yawoeta uwaraba mafiro ayo ureta kowa fafiro dawaba na didi tai mafitaita weita. 42 Weitaro Yesuma emaba wei, ewa wemau sina Godinu bukaro yawita. I sinana edono, i su ubu ueta uwaranu mu sata gebirona i botai tutubu ari sini. Ewa yanu Godinu uetaba kamama eraisi. I sinana eno, Yesuma wei. 43 Idoba yaba watane, Godinu yawotasu orofa yabairoma ma darefite aika uwaraba mafiro i uwarama Godinu gaukara uegou ufitaita. 44 Anama ewa gebiro deiro buridu ufite gebiro deiro ureifisuna danu torowa tai ure furufafisu wei. Weite wei, nono i gebiroma ananu deiro ureifisuna i gebiroma i amara ure ma musimusi ufiro daido i amara sakai ari sibisu Yesuma wei. 45 I dera yawoeta uwaraini Ferosi uwaraini i kasei sina nauteda Dawa yaba wasu we imuta. 46 Eno we imutate Yesu budari ufitae weita. Weitaro i guruguru ubita uwarama Yesu Godinu we bou ueta amara imutaba dera fuyo ode sina weta uwaraini Ferosi uwaraini iyatate ekoita.

Copyright information for `YRB