Matthew 22

I aweta muneta ogaroba kasei sina

Yesuma emaba nono mui kasei sinaroma wei. Dawa wei, Godinu ure yawotasu ewa wemau sina ari. Mui dera kini amarama danu amaranu aweta muneta ogaro ufie ui. Enoba danu gaukara uwara siaia uiro waya anita. Waya anitaro ogaro ietaba uwara farawa uta. Ogaro ubi amarama nono moana gaukara uwara siaia ufie uteda wei, aniawete i ogaro ifitae wene uwaraba eno wiawe, nanu ogaro nesia ue bou une. I borumakauini keweawere borumakau nanatuini eno unero ietata nesia ue me sineba i aweta muneta ogaro are iawe wiawe wei. Weiro danu gaukara uwara ido anita. Ane fatate danu wei sina enanari weita. Weitaro i uwara i sina nautate moana uwarama ema iruteda emanu waiyaro sitowaro aboro aboro wo bagaru ue anita. Moana uwarama i kini amara danu gaukara uwara mune emaba siosawere uteda utaro uita. Eno utaba i dera kini amarama ibo derawere ui. Ibo derawere uite danu meremere uwara siaia uiro anita. I danu gaukara ueta uwara ma uita uwarabai ane fatate moko ema ma uitate emanu su su inama yata. I dera kini amarama danu gaukara uwaraba wei, nanu ogaro me sininuba i botai wene uwarana siosawereba da ifitaita. Idoba i dera daba daba aboro aboro aniawete abo uwara atawete wiawero afita wei. 10 Weiro i gaukara uwarama anitate kobere uwaraini siosa uwaraini atatate woure fataro i aweta muneta ogaro su wate fari. 11 I dera kini amara i ogaro itebita uwara efie fari. Farina mui amarana i aweta muneta wadia yurawa uiro erite wei, naiye, a aweta muneta wadia bobo mede nono anene ewa suro amusinu wei? Weiro sina wiawa wate mu ui. 13 Wate mu uiro kini amarama mui ogaro yawoeta amaraba wei, danu buri age uwane tariate dawa i wawa dumuwere kabesiro saro itafi. I kabesiro uwarama nio bijari uteda i webitaita. 14 Godima wasu, eme faiyawere arawe wasuroma nono duburona demui demui torowa we mubisu wei.

I takesi oetanu wenauereta

15 I Ferosi uwarama Yesu ekoitate wawaro anita. Ane emanu unu Yesu irufitaro Yesu ane moko sina webiro budari ufitae iba emanu aika sina sina we matata. 16 I uwarama eno we matatate emanu iwata ueta uwaraini Erodinu uwaraini siaia utaro Yesubai Danu sina irue naufitae anita. Ane fatate weita, tisa Ana ba amara. Mui amara derawerero nono mui amara kikiratu eno imutawa utasute Godinu sinaini Danu imueta we mawetu uegou utasu. 17 Eno utasuba Romani gaemani uwarabai takesi mafeisina ina ido aba me? Wiaro naufe weita. 18 Weitaro Yesuma emanu siosa imueta iwata uite wei, ya meoma weta uwara! Aneba Na iruteda wenaueraita? 19 I takesi oi maiwero ema wei. Weiro Dawaba siriwa oi mataro muni. 20 Mune ereda wei, ananu kofirini owawaini ewado ibinu wei? 21 Weina Sisanu weita. Eno weitaba Yesuma emaba wei, idoro i dera gaemani yawoeta amara Sisanu ane ane dawaba mawete Godinu ane ane Godiba mawe wei. 22 Weiro i uwarama nautate neno kirifu utate Yesu ekoitate anita.

I uietaroma uyaretanu wenauereta

23 I kowaro moana Sadusi uwara ido fata. I uwarama eme uietaroma da uyafitaita eno imutebita. 24 I uwarama Yesubai fatate weita, tisa, Mosesinu tarawatu eno wasu, mui amarama aweta mubite aruma amara munawa me ibebe uifiro danu dabuema danu aweta wabu mubite i uieta amaraba aruma amara yanae mubisu wasu weita. 25 Yanu sina webero naua. Adarabu nesia seweni (7) ibita. I botai amarama aweta munite aruma amara yanae munawa me ibebe ui. 26 Danu dabuema danu aweta wabu munite enanari me ibebe ui. Enoma enoma i amara seweni (7) enanari utate aruma amara yanae munawa me ibebe uita. 27 Uie me sitaro duburo i aweta wabu ido ui. 28 Idoba i uie uyareta kowaro ana amarama i aweta mubisu? Ewa orofaro i uwara nesia i aweta mutaba ana amarama i aweta iro mubisu weita? 29 Eno Weitaro Yesuma emaba wei, Godinu bukaro sinaini Godinu buna ya iwata meba iba iwawa utaita wei. 30 I uietaroma uyafitaita kowaro aweta awera da mubitaita. Iro i uwarana Godinu aneru ari iba aweta awera da mubitaita wei. 31 Weite wei, Mosesinu uietaroma ma uyareta sina imue eawe. Mosesima Godinu wei sina eno owawa ue odi, Nana Eibaramunu Godi, Aisikinu Godi, Jeikofunu Godi Mosesima eno owawa ue odiro yana yawita. Godi Dawa i uieta uwaranu Godi me. Dawana i wiroeta uwaranu Godi Yesuma wei. 33 Weiro i guruguru ubita uwarama nautate Danu we mawetu uetaba neno kirifu uta.

Godinu dera tarawatu

34 Yesuma i Sadusi uwaranu sina weta daba garari uiro Ferosi uwarama nautate nesia ma aitate Yesubai fata. 35 Fataro mui amarama Yesu ue efie uteda wei, tisa abo tarawatuna i botai tarawatu wei? 37 Weiro Yesuma dawaba wei, anu unu uetaini imueta nesia Godibai odegou uate utebea wei. 38 Ina i dera botai tarawatu. 39 Nono muini eno, anu torowaba anu aika neno arama utasu enanari anu aiyemutuba neno arama uegou ua wei. 40 Mosesini i we bou ueta uwaranu sina nesia i tarawatu sadeibairoma fariro weita Yesuma wei.

I Mesaiaba wenauereta

41 I Ferosi uwara guruguru utaro Yesuma emaba wenauereda eno wei, Godinu Kerisoba ane waita? Dawa ananu amara wei? Weiro Dawaba weita, Dawa Deiwidinu sisia amara weita. 43 Weitaro Yesuma emaba wei, Godinu Imumu Kotofuma Deiwidiba bunawere imueta maiba aneba Deiwidima Keriso nanu Dera Waria Amara wei? 44 Dawa eno wei,

  • Godima nanu Dera Waria Amaraba wei, Nanu banibira age afu yauaro Anu wasai uwaraba buna umate Anu buri eminaro odimau,
Dawa eno wei.
45 Deiwidima i sina bodere aneba eno wei? Deiwidima Kerisoba nanu Dera Waria Amara weina Yesude anene danu sisia amara sini wei? 46 Weiro nautate moko sina wiawa utate i kowaroma mui wenauereta wiawa uta.

Copyright information for `YRB