Matthew 23

Yesuma i tarawatunu tisa uwaraini Ferosi uwaraba we kakara ui

1Yesuma i guruguru ubita uwaraini Danu iwata ueta uwaraba wei, i tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini Mosesinu tarawatu iwata uteda i Ju uwaranu dubu suro we mawetu utaita wei. 3Enoba emanu we mawetu ueta sina nauawete enanari uawete nono emanu ueta sineta enanari da uawe wei. I uwarama sina derawere we mawetu utaitate nono enanari utawa utaita. 4I uwarama emenu tarawatu ego ari urumuwere emenu eriro aberaitate emanu age rorou demurairatuma i ego mamawa utaita. 5Ane ane uteda emema efitae iba eno utaita. Godinu sina obari ue ageini befororo uwane taritebaitaro ibaita. Kikiratu obarina me, deranono obari ue uwanaita. Nono emanu wadia yafawere barue sanaitaro fa tanasu. Emema ina nesia efitae iba eno barue inaraita. 6Ogaro anaitate eme efitae i dera uwaranu yaureta kabesiro yauraita. Ju uwaranu dubu suro amutaitate eme efitae i botai yauraita kabesiro yauraita. 7Emanu ununa i maketi kabesiro inaraita uwaranu ario sina naueta. Emanu ununa emema ema dera tisa webitaro naufitae iba eno utaita Yesuma wei. 8Ya nesia yatae yabue ya nesia su demurai uwaraba yabai mui amaraba tisa amara da wiawe. Yabai tisa Amara demurai ibinua wei. 9Yana ewa orofaro mui amaraba Baba da wiawe. Yanu Baba demurai urero ibinua 10Nono mui amaraba dera amara da wiawe. Yabai Dera Amara demurai ibinua Dana Keriso. 11Anama yabai derawere sibisuna dawa yanu gaukara amara sibisu. 12Anama danu torowa ma derawere ufisuna Godima dawa ma kikiratu ufisu. Anama danu torowa ma otowaratu ufisuna Godima dawa ma derawere ufisu wei.

Yesuma i tisa uwaranu ueta sineta ba meba we arama ui

13Yesuma we kakara sina eno wei, ya tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ya meoma weta uwara eregou uforo! Godinu ure yawoeta orofa daba garari utaitaba emema anawa utaita. Yana iro anawa utaitaro nono emema emanu unu i ure orofaro anibitae utaitana emanu anaita daba garari utaita. 14Ya tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ya meoma weta uwara eregou uforo! Yana wabu awetaboba meoma uteda emanu ibaiabai nesia suini waira utaitate nono guriguri yafawere irue utaita. Enoba Godima ya fanisi derawere mafisu wei. 15Ya tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ya meoma weta uwara eregou uforo! Mui amara yanu iwata ueta amara sibie enea ubarero, duero, aboro aboro dobere anaita. Nono mui amarama yanu iwata ueta amara sibisuna yana yanu siosa ueta dawaba maforo siosa derararabo sibiro yaini dawaini uitawa inaro aniboro Godima yaba fanisi mateda dawaba fanisi derawere mafisu wei. 16Ya we mawetu ueta uwara diti basugari ueta uwara ariba eregou uforo! Ya eno waita, anama i dera dubu sunu ifuro buna we bou ufisuna ina ba me. Nono anama i dera dubu su ubarero gorunu ifuro buna we bou ufisuna dawa enanari ufisu waita wei. 17Ya diti basugari gogore uwara! Ane derawere, i goro aba i dera dubu su? I suma goro ma kakara uiba i suna derawere wei. 18Yana eno waita, anama sina weda fuyo oeta kabesinu ifuro we bou ufisuna i kabesi buna meba enanari da ufisu waita. Nono anama i sina weda i fuyonu ifuro we bou ufisuna i fuyona bunawereba enanari ufisu waita. 19Ya diti basugari erawa utaita uwara! Anema derawere? I fuyo oeta aba fuyo oeta kabesi? I fuyo oeta kabesima fuyo oeta ma kakara utasuba i kabesina derawere. 20Anama sina weda fuyo oeta kabesinu ifuro buna sina wasuna i fuyo oeta kabesini fuyo nesia emanu ifuro buna sina wasu. 21Anama sina weda dera dubu sunu ifuro buna sina wasuna dera dubu suini i dera dubu suro ibinu Godinu ifuro buna sina wasu. 22Anama sina weda urenu ifuro buna sina wasuna Godinu yaure yawoeta orofaini iro yaubinu Godinu ifuro buna sina wasu wei. 23Ya tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ya meoma weta uwara eregou uforo! Yana waiyaro ibaiabaini moana kikiratu ibaiabai nesia taisi odegou utaitate nono i tarawatu buna ememetu, uwaraba kobererau uetaini neno arama uetaini Godi naue imuetaini ina utawa utaita. I taisi oetaini ina nesia da imutawa ufote nono i tarawatu ueta nesia uegou uforo wei! 24Ya diti basugari we mawetu ueta uwara! Yana ieta naberoro mimini yonitawa uteda mu sanaitarogo nono dera kemo, dana boro derawere ari nesia ido yonitaita i ari yana i kikiratu tarawatu uegou utaitate nono i derawere tarawatu me sara utaita wei. 25Ya tarawatu yawoteda ueta uwaraini Ferosi uwara, yaba watane, eregou uforo! Yana eno utaita, kafusini nabero etu deiro torowa urotaitate nono ubarerona igabuga derawere ibebasu. Enanari yanu ofe deirona urotaitaro nono yanu neno ubarena igabugawere. Iro waira uetaini eme uretaini eno imueta faiyawere imutaita. 26Ya Ferosi waita uwara. Yana diti basugari bobo uwara ari. I kafusi ubare botai urofoitana danu wawaro roatarau sibisu. 27Ya tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini, ya meoma weta uwara eregou uforo! Yana eme uri oeta kabesi ari. Deiro ariowere ina kobererau. Nono ubarero uieta uwaranu taini igabuga ememetu faiyawere ibinu. Yana i ari. 28Emema yanu ofe ubuini ibo nawata eraitate dawa kobererau we imutaitaro nono yanu imuetana meorarabo Yesuma wei.

Yesuma i tisa uwara fanisi mubitaita sina wei

29Ya tarawatu tisa uwaraini Ferosi uwaraini ya meoma weta uwara eregou uforo! Yana i we bou ueta uwaranu uri oeta kabesi ma wirotaitate Godinu kobere uwaranu uri oeta kabesiro werei werei ue odeda waita, yanu abuamutubai ibiferona i we bou ueta uwara da ma uifene waita. Eno waitana yana i we bou ueta uwara ma uitebita uwaranu koiniboro weda waita. Eno waitaba emanu siosawere ueta enanari ue me siboita wei. 33Yana towi ari. Ya towinu muneta nanatu! Ane ufote uitawa inaro da aniboita? 34Idoba yabai we bou ueta uwaraini iwata derawere uwaraini tarawatu tisa uwaraini ema nesia yabai siaia umaro fafitaita. Fafitaro moana ma uifote moana korosiro odifote moana yanu dubu suro isuma ufote yanu natofo su suro emaba siosawere ufote ure yowefoita. 35Eno ufoitaba Godima ya fanisi mafisu. I kobere uwaranu ma uietana yanu kerere. Eiborobairoma Barakaiasinu amara Sakaraiyabai, i amara i fuyo oeta kabesini dera dubu su abanaro yana dawa ma uita, i uwara nesianu ma uieta ina yanu kerere. 36Yaba ba watane, i nesiaba Godima ewa ibinita uwara fanisi mafisu wei.

Yesuma Jerusaremu su uwaraba neno arama ui

37Yesuma nono wei, O Jerusaremu su uwara, yana Godinu we bou ueta uwara ma uitaitate Godinu siaia utasu uwara gebiroma uraitade. Kokora awetama danu nanatu fakinama obari utasu enanari Nanu ununa ya Jerusaremu su uwara yawomane watane nono ya unutawa Nanu yawoeta wei. 38Idoba Godima yanu Jerusaremu su ekodinuba Na da efitate eno webitaita, Godinu ifuro farinu Amara Dawa kobererau webitaitana nono Na efitaita wei.

Copyright information for `YRB