Matthew 24

Yesuma i dera dubu su ma siosa ufitaita sina wei

1Yesuma dera dubu su ekodite anibie ui. Anibie uina Danu iwata ueta uwarama Dawabai fare weita, i dera dubu su su are ea weita. 2Weitaro Yesuma emaba wei, awona yana i dera dubu su su eraita? Yaba ba sina wemaro nauawe. Mui kowa fafiro i su gebiro nesia ma ubefitaro mui gebiroma mui gebironu deiro da ibifisu wei.

Kerereini oferi derawereba wasu sina

3Yesuma Oriwa maidaniro mane yauri. Ido yauriro Danu iwata ueta uwara emanu aika Dawabai mane fatate weita, Anu dera dubu suba wenu sina abo kowaro eno ufisu? I dubu kowaro anene ufiro efero a fafasu weita? 4Weitaro Yesuma wei, eregou uforo! Moana uwarama ya irufitae fafitaita. 5Uwara faiyawere Nanu ifuro fafitate nana Keriso webitate eme faiyawere irufitaita. 6Dera uranetanu rurua ewado baworo naufote emirowere orofaro me sina torowa naufoitana iba iya da uyawe. Ina eno ido fafiro nono i dubu fafisu kowa ina oidea wei. 7Mui orofa gaemanini mui orofa gaemanini urafitaita. I orofa atata uwara aika maika urafitaita. Orofa faiyawerero sinai derawere woufitaita. Orofa faiyawerero nasini wawana wawana ufisu. 8Ina nesia ufisuna eme emanu oferi awetama kuita mubie uteda oferi derawere wourebasu i ari ido reka woufitaita wei. 9Ina eno ufisuna emema ya siosawere ufitae uteda budari ufitate ma uifitaita. Yana Nanu sina naufoitaba eme nesia yaba neno ka ufitate iba eno ufitaita. 10I kowaro uwara faiyawere Na ekodifitate emanu aika do mafitate emanu aika urane matafitaita. 11I kowaro meoma we bou ueta uwarama uyafitate meo sina webitaro uwara faiyawere emanu sina naufitate emanu buribi anibitaita. 12I kowaro emema ba me ueta derawere ufitaitaba neno arama ueta ekodifitaita. 13Nono anama awonaroma inare kimu ue i dubu fafisu kowaro ane fafisuna dana wiroeta mubisu. 14Godinu yawotasu sina i orofa atata uwara nesiabai we inareibitaro i orofa atata uwara nesia naufitaro i dubu kowa ido fafisu.

Daido ba me aramararabo ememetu fafie utasu

15Boderewere Godinu we bou ueta amara Daniera dana eno wei, mui siosawere emetuma kakara su koruro inafiro efoita wei. Enoba ya yawitaita uwara ina iwata utaita, iba eregou ufoe watane Yesuma wei. 16Eno efoitana i kowaro i Judia orofaro ibifitaita uwara maidaniro sau manibitaita. 17I ofadaro yaubifitaita uwara suro ibaiabai mubitae da amufitaita. 18I waiyaro gaukara uteibitaita uwara emanu wadia mubitae suro da owefitaita. 19I kowaro i dia bobo awetaboini ama ieta kuita bobo awetaboini emanu anibitaita dabana siosawereba sau da anibitaita. 20Enoba guriguri uawero yanu sau aneta kowa i awe awe kowaro aba obi mafisu kowaro aba sabate kowaro sau da fafi, Yesuma wei. 21I kowaro awe derawere uyafisu. Boderewere Godi i orofa atata ubu ui kowaroma awona eno erawa utaisiba nono duburo eno da efoita. 22I awe derawere uyareta kowa kowana siosararaboba iba Godima da ma fuyaratu ufirona eme nesia feafitae, enorogo Godi Danu mune odasu uwara nesia imuteda iba i kowa ma fuyaratu ui. 23I kowaro mui amarama Keriso ewado aba Keriso iro ea webisuna danu sina da nauforo wei. 24I kowaro irueta kerisoini irueta we bou ueta uwaraini uyafitate buna uetaini eretaini eme irufitae ufitate Godinu muneta uwara irufitae ufitaita. 25Yana i ueta nesia efoitaba awonana Nana yaba sina wemaro nauegou uawe! 26I kowaro Dana eme ibawa orofaro ibinu webitaitana da naufote iro da aniboro Dana i su koruro yaubinu webitaitana emanu sina da naufoe iba awona yaba watane wei. 27Bidama kowa amueta afu kowa itareta afu tiriri ue fa taneda ario utasuro eraita enanari i Ba Eme Sini Amaranu fareta efoita wei. 28I uieta ofe aboro aboro ainibifitaro iro amuo gasirama ifitae anibitaita wei.

I Ba Eme Sini amaranu ureroma owere fafisu sina

29I dera awerarabo ememetu me sibitaitana daido sau ewa yana awona eraisi kowa dumu ufiro nono sakara da ario ufiro muina ureroma burubafitate nasiniro itafitaro i urenu buna derararabo nesia wawana wawana ufitaita. 30Idoba i kowaro i Ba Eme Sini Amaranu fareta tanana urero ufiro efitate i orofa atata uwara nesia i webitaita. I Ba Eme Sini Amara gosoro bunaini ario derawere ido fafiro efitaita. 31Dawa fafite areda Danu aneru siaia ufie tawuyo ubufiro anibitate Danu muneta uwara kowa amueta afuro kowa itareta afuro ufuniro manamaro aboro aboro nesia ane mubitaita wei. |L

I boruba anaba we mawetu ueta

32I boruba ana eawete iwata uawe. Boruba ana reka tua ido yarebasuro obi kowa ido farinu webaita. 33Enanari Nanu wene i sina nesia ufiro efoitana i Ba Eme Sini Amara fafie uteda bebetoro inarinu iwata ufoita. 34Yaba ba wemaro nauawe. Ewa ibinita uwara da uifoitaro ewa nesia botai ufisu. 35Ureini nasinini me sibiro Nanu sina da me sibisu Yesuma wei. |L

Yesunu fafisu kowaini wai mui amarama iwata me

36I fafisu kowa eme iwata me, i urero ibinita aneru iwata me, Godinu Amara Dawa iwata me, Godi torowa Dawa iwata utasu wei. 37Noanu kowaro ane ane utebita enanari i Ba Eme Sini Amaranu fareta kowaro ufitaita. 38Noanu kowaro emema ietaini ogoini itebitate aweta awera munebitana Noa danu bouti ubarero amuiro obi oku derawere ido fariba uwara nesia ogo okuro imuie me sita. Enorogo ema i emabai fafie arebi emetu iwata me. Emanu unu ibaiabai utebitaro oku farite ema woure ane me sinina ido nesia iwata uta. I arina i Ba Eme Sini Amaranu fafisu kowaro enanari ufisu. 40I kowaro amara sadei waiyaro uruama gaukara ufisisina mui amara woure anibiro mui amara ibifisu. 41Aweta sadei uruama okia oufisisina mui aweta woure anibiro mui aweta ibifisu. 42Yanu Dera Amaranu fareta kowa wai ufiro aba yawiro ya iwata meba eregou uforo wei. 43Ewa sina imue eawe. I su ubi amarama i waira ueta amaranu dumuro fareta iwata ufirona danu su yawofiro su ma siosa da ufie wei. 44Idoba i Ba Eme Sini Amaranu fareta kowa ya iwata meba ainewaure toafurau yawoteiboro wei.

Dubunei furiare ueta gaukara amaraini i kasiriwere gaukara amara

45Mui dera amara danu mui gaukara amara danu suini waiyaini ibaiabai nesia yawofie odiro i amarama i su uwara emanu ieta ido matebi. Eno utebina kobererau utebi aba me? 46Enanari i yawoeta amarama fafisuna danu gaukara ueta amarama enanari ufiro efite dawa we ma kobererau ufisu wei. 47Ba wemaro nauawe. I yawoeta amarama i amara danu ibaiabai nesia yawofie mune odifisu wei. 48Nono mui siosawere gaukara amara eno we imufisu, nanu dera amara sau da fafisu we imufite danu uruama gaukara utaita uwara isuma ufite ietaini kimu ogoini i beforo arama uwarabai iteibisuna danu dera amara kiwuma ido fafisu. 51Ido fafite dawa fanisi mafite i meoma weta uwarabai sane odifiro iro emema nio bijari uteda i webitaita Yesuma eno wei.

Copyright information for `YRB