Matthew 25

I arumami nesia teniba kasei sina

Godinu ure yawoetana ewa sina ari Yesuma wei. Arumami teni (10) emanu nanefa mutate i aweta muneta amara atafitae anita. Moana arumami fai (5) emanu beforona bunawere. Nono moana arumami fai emanu beforona buna me. I beforo buna me arumami anibitae uteda emanu nanefa mutate nono nanefa ogo munawa me anita. I beforo buna arumami emanu nanefaini ogoini ogo botoro mutate anita. I arumami nesia anitana aweta muneta amara farawa uiro nauta aita. Nauta ainibitaro dumu abanaro i aweta muneta amara ido farinu arawete eawe eno derawere weitaro nauta. I arumami nautate uyatate nanefa beafitae uta. Eno utana i beforo buna me arumamima i beforo buna arumamiba weita, yanu nanefa uifitae utaitaya yaba ogoratu maiwe weita. Eno weitaro i beforo buna arumami weita, yabai ogo derawere meba yaini yaini arotorowa da mubeisia aniawete i sitowa uwarabai reka oiya uawe weita. Weitaba ido anita. 10 Anitana i aweta muneta amara ido fariro i ue bou uta arumamini dawaini aweta muneta ogaro ifitae suro amutaro kasimu ido garari ui. 11 Duburo i beforo buna me arumami fatate kasimubai inaibeda weita, dera amara, kasimu ma ifegari uaro ya amufe weita. 12 Weitaro i amarama wei, ya na iwata meba kasimu da ma ifegari umau wei. 13 Enoba i fafisu kowaini waini wai ufiro aba yawiro ya iwata meba eregou uteda yawoegou uforo Yesuma wei.

I gaukara uwara rarogonuba kasei sina

14 Godinu ure yawoetana ewa sina ari Yesuma wei. Mui amarama mui orofaro anibie uteda danu gaukara uwara weiro dawabai fata. Fataro ema danu waiyaini suini ibaiabai nesia yawofitae wei. Eno weite danu gaukara uwaraba oi mai. 15 Mui amaraba fai tausani kina (K5,000) maite mui amaraba tu tausani kina (K2,000) maite mui amaraba wani tausani kina (K1,000) mai. I uwaranu buna aika maikaba iba oi aika maika mai. I oi mae me sinite iroma mui orofaro ani. 16 Aniro i fai tausani kina muni amarama sau anite besenesi gaukara uteda mui fai tausani kina deiro odi. 17 Enanari i tu tausani kina muni amarama mui tu tausani kina deiro odi. 18 Nono i wani tausani kina muni amarama danu dera amaranu oi munite sakai uri daurite i oi i uriro ma feare odite ani. 19 Dera amara mui orofaro ibebe ibebe kowa faiyawere ibebe nono owerite fari. Suro farite danu oi mai gaukara uwara besenesi gaukara anene utebita iwata ufie ema weiro dawabai fata. 20 Fataro i fai tausani kina muni amarama danu mui fai tausani kina oi deiro woure farite wei, dera amara, ana naba fai tausani kina mairo nono mui fai tausani kina deiro ue odineba ewado mua wei. 21 Weiro danu dera amarama wei, ana rorowarauini kobere gaukara ueta amara. Ana kikiratu kobererau yawosinuba odimaro derawere yawofasu. Nabai are ibeda yaru ua wei. 22 Nono i tu tausani kina muni amarama farite wei, dera amara, ana naba tu tausani kina mairo nono mui tu tausani kina deiro ue odineba ewado mua wei. 23 Weiro dera amarama wei, ana rorowarauini kobere gaukara ueta amara. Ana kikiratu kobererau yawosinuba odimaro derawere yawofasu. Nabai are ibeda yaru ua wei. 24 Nono duburo i wani tausani kina muni amarama dawabai farite wei, dera amara, ana kimuwere yawotasu amara. A kimuwere yawoteda beata waitawa nono ietata munasute ane ane odawa utasute nono munasu. 25 Enoba na a iwata uteda aba iyareda anu wani tausani kina sakairo uri uete ma feare ode. Idoa anu oi awona mua wei. 26 Weiro wei, ana siosawerero ofe ejiwawere gaukara amara! Nana kimu yawoeta amara. Beata waitawa ietata munatanete ane ane odawa odeda nono munatane. 27 Ina a iwata utasude nono aneba nanu oi banikaro odifaro fare nanu oi muneda mui oi deiro odifitaro fare munawa une wei? 28 Weite wei, Danu wani tausani kina ma dareawete i fai tausani kina bobo amaraba mawe wei. 29 I ibaiabai derawere bobo amarabai mui mafiro mubiro dawabai faiya faiyawere ibifisu. I kikimusikiratu uwaranu kikiratu ibaiabai ma dare mubisu wei. 30 I siosawere gaukara amara muate i dumuwere wawa kabesiro mune sawero itafi. Idoba iro emema emanu nio bijari ufitate i webitaita, i dera amarama eno wei. Yesuma i sina emaba wei.

I dubu oname koto kowa

31 I Ba Eme Sini Amaraini danu aneruini ario derawerero fafitaitana Dawa Danu dera yaure yawoeta orofaro yaufisu. 32 Ido yaufiro i orofa atata uwarama Danu iboro fafitate inafitaita. Inafitaro ema ma saragari ufisu. Mamoe yawoeta amarama danu mamoeini goutini ma saragari uteda aika maika odasu enanari i Ba Eme Sini Amarama i mamoe ari uwara Danu banibira age afuro odifite i gouti ari uwara Danu ewani age afuro odifisu. 34 Odifite nono i Dera Waria Amarama Danu banibira age afu uwaraba eno webisu, Godima yaba we ma kobererau utasuba arawe. Godima ureini nasinini ubu uteda yanu yawoeta orofaini ido ubu uiba arawete i orofaro yauawe. 35 Nana osi wourero Naba ieta mata. Na ogo nodo uiro Naba ogo mata. Na aika amara ari yabai farero Na ario derawere weita. 36 Na wadia eruwere inarebitararo Naba wadia mata. Na ofe wourero Na durua uta. Na diburaro ibitararo Nabai fatate owiga uta webisu. 37 Eno webiro Godinu sina naueta uwarama eno webitaita, Dera Waria Amara, abo kowaro osi wouriro ereda Aba ieta masi? Ogo nodo uiro Aba ogo masi? 38 Abo kowaro aika amara ari yabai fariro A ario derawere weisi? Abo kowaro Anu wadia eruwere esite Aba wadia masi? 39 Abo kowaro ofe wouriro ereda A durua usite A abo kowaro diburaro ibiro owiga usi webitaita. 40 Eno webitaro Dera Amarama emaba eno webisu, ba sina wemaro nauawe. Nanu sina naueta uwaraba eno utebitana Naba utebita webisu. 41 Eno webite Danu ewani age afu uwaraba webisu, ya siosawere uwara, Godima yaba we ma kobererau utawa utasu. Godima i uitawa ina seitanini danu aneruba ubu ui. Nabairoma i uitawa inaro aniawete iro ibiawe webisu. 42 Na osi wourero Naba ieta matawa. Na ogo nodo uiro Naba ogo matawa. 43 Yabai aika amara ari farero Na ario wiawa. Na wadia eruwere inarebitararo Naba wadia matawa. Na ofe wourero Na durua utawa. Na diburaro ibitararo Na owiga utawa uta webisu. 44 Eno webiro webitaita, Dera Waria Amara, abo kowaro osi wouriro ogo nodo uiro aika amara ari farite ofe wourite diburaro ibiro esite A durua utawa usi webitaita. 45 Webitaro webisu, yaba ba sina wemaro nauawe. Nanu sina naueta uwara durua utawa utebitana Na durua utawa utebita webisu. 46 I uwarama i uitawa inaro anibitaro Godinu sina kobererau naueta uwarama me ibene ibene ibeta orofaro anibitaita Yesuma eno wei.

Copyright information for `YRB