Matthew 26

Dera Uwarama Yesu ma uifitae we matanebita

1Yesuma i sina nesia we me sinite Danu iwata ueta uwaraba wei, kowa sadei me sibiro i Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa fafisu. I kowaro i Ba Eme Sini Amara moana uwaranu age duro mafitaro korosiro ure odifitaita wei. 3I dera fuyo ode sina weta uwaraini Ju uwaranu baeta uwaraini i botai dera fuyo ode sina weta amaranu suro guruguru uta. I botai dera amaranu ifuna Kaiyafasi. Danu suro anitate Yesu kiwuma budari ufitate ma uifitae we turebita. 5Ane fatate weita, i uwarama ibo uotote yaini uraotoba i ogaro kowaro Yesu da mubeisi weita.

Yesu mui awetama Beteni suro bonanawere ogoma tare odi

6Yesuma Beteni suro ane yaubi. Dawa amaima derawere amara Saimoninu suro ane yaubiro mui awetama bonana ogowere, danu dawana derawere, gebiro kawaburo woure farina Yesu ieta itebiro i awetama bonana ogowere Danu kofiriro ma wegari uiro ogo kofiri deiro itari. 8Eno uiro Danu iwata ueta uwarama etate ibo uteda weita, aneba me sara ma wegari usinu? 9I ogo oiya ufite oi me uwaraba i oi mafisuna ina kobererau weita. 10Weitaro Yesuma emanu imueta iwata uite wei, i aweta dua sina da wiawete kodiawe. Dana Naba kobererau usinu. 11Ibaiabai me uwara ainewaure yabai ibaitaba Na yabai ainewaure da ibimau. 12I ogo Nanu ofero ma wegari usinuba Nanu uri ue oeta ue bou usinu. 13Yaba ba wemaro nauawe. Godinu sina i orofa atata kabesi aboro aboro we inareda ewa awetanu ueta webitaro naufitate dawa imufitaita wei.

Judasi Yesu do mafie we imui

14Judasi Isikarioti dawana Yesunu mui tuero (12) iwata ueta amara. Dawa i dera fuyo ode sina weta uwarabai anite wei, Yesu yanu agero odimauna naba ane mafoita wei? Weiro dawaba siriwa oi toti (30) mata. 16Oi mataro Judasima Yesunu do maeta daba doberegou ui.

Yesu i Ijifiroma woure aneta ogaro Danu iwata ueta uwaraini i

17I wawareta ira yisiti me buredi ogaro kowa ido fari. I kowa ido fariro Danu iwata ueta uwara Dawabai fatate weita, anu Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro aboro ue bou ufeisi weita? 18Weitaro wei, etei natofo suro mui amarabai aniawete dawaba wiawe, yanu Tisa Amarama wenu, Nanu kowa farinuba anu suro Naini Nanu iwata ueta uwaraini i ogaro ifeisi wenu wiawe eno wei. 19Weiro Danu iwata ueta uwarama Danu wei sina enanari utate i ogaro ue bou uta. 20Yawi sinina Yesuini Danu iwata ueta uwara tuero (12) ieta itebita. 21Ieta itebitana Yesuma wei, ba sina wemaro nauawe, yabairoma mui amarama Na do mafisu wei. 22Eno weiba neno siosawere uteda naba wasu? Naba wasu? Demui demui nesia eno we fare anita. 23Eno webitaro Yesuma wei, dana Naini ewa ieta naberoro ieta mubisuna dana Na do mafisu wei. 24I Ba Eme Sini Amara uifisu Godinu bukaroma eno wasuba enanari uifisu. Nono Dawa do mafisu amaraba fanisi derawere mafisua wei. I do maeta amaranu danuama dawa da mubirona ina kobererau wei. 25Weiro Judasi i do mai amarama wei, Dera Waria Amara, dana na aba me wei? Weiro Yesuma wei, ba wasu, dawa a wei.

Areto ieta kowa

26Yesuini Danu uwaraini ogaro ita. Ogaro iteda Yesuma buredi mune guriguri uite ma birabiarite Danu iwata ueta uwaraba mateda wei, ewana Nanu ofe, i mune iawe wei. 27Yesuma nono kafusi munite Godibai we ma kobererau uite Danu uwaraba mateda wei, ya nesia iawe. 28Nanu onono ima Godinu reka unuro ue mataneta ma kimu ufite uwara faiyawereba itafisu. Itafite emenu neno neno ueta urofisu wei. 29Ba watane, ewa na didi tai dumamu duburo da imaro Nanu Babanu yawoeta kowa fafisuna Danu yawotasu orofaro kowaro yaini Naini nono ifeisi wei. 30Yesuini Danu uwaraini soni weitate i su ekoitate Oriwa maidaniro manita.

Yesu Fitama Dawa iwata me webisu sina we bou ui

31Oriwa maidaniro mane fataro Yesuma emaba wei, ya nesia awona dumuro Na ekodifoita wei. Godinu bukaroma eno wasu, i mamoe yawoeta amara umaro i mamoe nesia wo bogaru ue anibitaita wasu. 32Godima Na uietaroma ma uyafiro Na ko Gareri orofaro animaro ya iro aniboita wei. 33Weiro Fitama bunawere wei, i uwara nesia aba maru ufitate A ekodifitaitarogo nono nana A da ekodimau wei. 34Weiro Yesuma wei, Nanu ba sina wemaro naua wei. Kokora awona dumuro webiro a ko Nanu ifu rarogonu we ma feareda meo webasu wei. 35Weiro Fitama wei, aini uimane umauna Aba meo da wemau wei. Eno weiro Danu iwata ueta uwara nesia enanari weita.

Yesu Gesemani orofaro guriguri utebi

36Yesuini Danu iwata ueta uwaraini mui orofaro anita. I orofanu ifuna Gesemani. Iro ane fataro Yesuma emaba wei, ya ewado yaubiawero Na etararo animate guriguri uma wei. 37Weite Fitaini Jebedinu amara sadei munite ani. Anite neno siosa derawere uteda i amara rarogonuba wei, Nanu neno bomu kakei utasuba Na uieta neno utasu wei. Ewado yaubeda Naini yawoawe wei. 39Weite ema ekodite fuyaratu anite arubi uteda guriguri uite eno wei, Baba, ewa siosawere wakiki ogo ari Nabairoma anibisuna anibisu. Nono Nanu ununa da uate Baba Anu unu torowa ua wei. 40Weite uyarite Danu iwata ueta uwarabai ane farina nauta aitaro ereda Fitaba wei, ni furatu Naini aneba yawotawa utaita? 41Yawoegou uawete guriguri uawe, siosawere ue ereta yabai faosoro uotoa wei. Yanu nenonu unu ufoitana nono yanu ofena buna meba da ufoita wei. 42Eno weite nono anite guriguri uteda wei, Baba ewa siosawere urane yaraneta Nabairoma da anibisuna Anu unu umate uimau wei. 43Nono uyarite Danu iwata ueta uwarabai farina emanu diti bomuwere uiba daido nauta ainibitaro eri. 44Erite nono owerite ani. Ane guriguri uteda enanari weite uyarite Danu iwata ueta uwarabai fari. Farite emaba wei, ya daido nauta ainibeda imoitaita? I kowa ido farinuba i Ba Eme Sini Amara siosawere uwaranu age duro odifitaita. 46Uyawero anibe. Na do masinu amara ido farinua eawe wei.

Yesu budari uta

47Yesu eno weina Judasi, dana mui tuero iwata ueta amara, dawaini uwara faiyawereini ema goreini dera kaiyaini woure fata. I dera fuyo oeta uwaraini Ju uwaranu baeta uwaraini emana ema siaia utaba iba fata. 48Aubokona Judasi, i do maeta amara, dana i uwaraba wei, abo amara nana koku umauna dawana i amaraba muawe eno wei. 49Judasima Yesubai farite wei, Dera Waria Amara, yaubinu weite yabaite koku ui. 50Eno uiro Yesuma wei, naiye, anu unu ane ua wei. Weiro i fata uwarama Yesu fare yabae budari uta. 51Eno utaba Yesunu mui iwata ueta amarama danu ba kaiya munite i dera fuyo ode sina weta amaranu gaukara amaranu ome umane kosari uiro itari. 52Eno uiro Yesuma dawaba wei, anu kaiya fausiro odia. I kaiyama uraneta uwarana enanari eno uifitaita. 53Imue eawe! Nanu unu umauna Nanu Bababa wemaro aneru faiyawere siaia ufiro tarafitate Na durua ufitaita. Na eno umauna Godinu bukaroma wasu sina enanari da ufisu. 54Godinu bukaroma ina eno ufisu wasuba iba ewa uwarama eno utaita wei. 55Eno weite i fata uwaraba wei, aneba Na waira ueta amara ari kaiyaini gorema muboe faraita? Kowa ainewaure dera dubu suro yaubeda yaba we mawetu utebitararo Na budari utawa uta. 56Godinu we bou ueta uwaranu weita sina enanari ufisuba iba eno utaita wei. Weiro Danu iwata ueta uwara nesia Dawa ekoitate iya wo bagaru ue anita.

Yesu i dera kanisoro uwaranu iboro inaibi

57I tarawatu tisa uwaraini Ju uwaranu baeta uwaraini Kaiyafasi dawa i botai fuyo ode sina weta amara, i uwara dawabai fare yaubitaba i Yesu muta uwarama Yesu Kaiyafasibai woure ane fata. 58Fitama etararowere i uwaranu buribi ani. Ane Kaiyafasinu su teteuro farite i forisimani uwarabai Yesuba ane ufitaro efie yaubi. 59I dera fuyo ode sina weta uwaraini i kanisoro uwara nesia Yesuba meo wawei weda Yesu ma uifitae daba dobeta. Dobetana uwara faiyawere fatate Yesu meo wawei weita. Meo wawei weitaba Yesu ma uieta daba atanawa uta. I uwarama enoma enoma wawei weitaro nono amara sadei fasite weisi, ewa amarama wei, Godinu dera dubu su ma jugari umate kowa rarogonuro nono ubu umanu weiya weisi. 62Weisiro i botai dera fuyo ode sina weta amarama uyarite Yesuba wei, i sina nausinute aneba moko sina wiawa utasu wei? 63Weiro Yesuma sina mui wiawa uiro wei, i amara sadei aneba A wawei waita wei? Eno weite i botai dera fuyo ode sina weta amarama Yesuba nono wei, Godinu ifuro ba sina wiaro naufe. Ana Keriso Godinu Amara aba me? Wiaro naufe wei. 64Weiro Yesuma wei, anu sinana ba wei. Weite wei, awonaroma i Ba Eme Sini Amarama i buna derawere Godinu banibira age afuro yaufite nono duburo i gosoro fafiro efoita wei. 65Weiro i botai fuyo ode sina weta amarama neno siosa derawere uiba danu yafa asugari wadia ma babareda wei, Dawa Godiba sina siosa wenuro nauisiba moana wawei weta uwaranu sina da naufeisi wei. 66Weite i kanisoro uwaraba nono wei, Dawaba ane ufoita wei? Weiro weita, Dawa siosawere wenuba uifisu weita. 67Weitate Yesunu ibo nawataro witua utate Danu diti wadiama garari utate agema ureda weita, anama A urinu? Ana Kerisoba we bou uaro naufe weita.

Fitama Yesu Dawa iwata me wei

69Eno utebitana Fitama wawa i su teteuro yaubi. Yaubiro mui arumama dawabai farite wei, ana Yesu Gareri Amarabai ibi wei. 70Weiro Fitama i uwara nesia emanu iboro yaubeda wei, anu sina na iwata me wei. 71Weite ofadaro ane yauri. Yauriro mui arumama dawa ereda i uwaraba wei, ewa amaraini Yesu Nasareta Amaraini uruama ibisi wei. 72Weiro Fitama wei, firisi, ba watane, i amara na iwata me wei. 73Duburo i me inaibita uwarama Fitabai fatate weita, ana Danu mui amarade. Aini Danu wate tanana arotorowa waisiba ana Danu mui amara iwata utaisi weita. 74Weitaro Fitama wei, na meo me, ba watane. Na meo wemauna Godima na ma uifisu. I amara na iwata me eno meo wei. Eno weiro kokora ido wei. 75Kokora ido weiro Fitama nauite Yesunu bodere wei sina, kokora webiro a ko Nanu ifu rarogonu we ma feafate meo webasu wei. I sina imuteda wawaro anite i derawere wei.

Copyright information for `YRB