Matthew 3

Joni babataito amaranu webi sina

1I kowaro Joni babataito amarama Judia eme ibawa orofaro fariro eme faiyawere dawabai fataro wei, Godinu yawoe anasu kowa fafie utasuba yanu neno neno ueta dubena afu sawe wei. 3Godinu we bou ueta amara Isaiyama i amaraba eno wei,

  • dana eme ibawa orofaro sina we inareda wasu, i Dera Amaranu daba wabue moya uawe wasu,
Isaiyama eno wei.

4Joni danu baruetana kemo eginu ofe, danu kafana borumakaunu ofe, danu ieta sisidomuini firukaini itebi. 5Jerusaremu su uwaraini Judia orofa uwaraini i Jodani orofa mamamama uwara nesia Jonibai fatate emanu neno neno ueta we ma borobayataro Jonima ema Jodani ogoro babataito utebi.

Jonima erina i Ferosi uwaraini Sadusi uwaraini dawabai fataro erite emaba wei, ya tabainu muneta! Anama Godinu fafisu neno ka ueta yaba weiba iba serigari ufote iya aniboe nabai durami ue faraita wei?
8Aniawete yanu ueta ba me dubena afu sawete kobere ueta iboro odiawe. Eno uawero Godima efi wei. 9Eno weite nono wei, me sara uyafote Eibaramu dawa yanu baba yana danu sisia uwara weboitana Godima Eibaramunu moana sisia uwara gebiroma ubu ufie imufisuna ubu ufisu wei. 10Godinu koto fanisi kowa fafie utasu. Mui amarama kowa ramamasute ana umafie utebasu enanari Godinu koto kowa i ari, yanu siosa ueta sineta umafie utasu. Mui ana kobere tai da uwafiro umane tufite mune inaro sabisu wei. 11Ya yanu neno neno ueta dubena afu sanaitana ya ogoma babataito utatane. Nono mui amara nanu buribi afiro Danu buna derawere na ari me. Nana kobererau meba Danu ibo didi da inare tumau. I amarama ya Godinu Imumuini ina yaretama babataito uegou ufisu wei. 12Dana Danu uiti tai waiya ueta saboro agero ibinuba Danu uiti tai koru kafae ma kobererau ufie saboroma uiti tai etu sabisu. Etu sabiro oyauma ifuru afuru aika kabesiro woure odifiro uiti tai kafaero itafisu. Itafiro Dana Danu ba uiti tai su koruro odifite i ifuru afuru i uitawa inaro sabisu wei.

Jonima Yesu babataito ui.

13Jonima Yesu babataito ufie iba Yesuma Gareriroma Jodani ogoro are fari. 14Joni dawa unutawa i babataito ueta iba Yesuba wei, nana Abai babataito uegou umau rairo aneba nabai are farinu wei? 15Weiro Yesuma wei, ido, Na babataito ufasuna Godinu kobere imueta enanari ufutu wei. Eno weiba Jonima Yesu babataito ui.

16Jonima Yesu babataito ue me sinina Yesuma ogoroma duero amuteda erina ure eba uiro Godinu Imumu Kotofuma ubani ari tararite Danu deiro yauriro eri. 17Eno uiro ureroma sina tararite wei, ewana Nanu amara ubiba Nanu neno Dawabai ibinuro yaru utatane wei.

Copyright information for `YRB