Matthew 4

Seitanima Yesu ue erebi

Godinu Imumu Kotofuma Yesu munite woure eme ibawa orofaro ani. Woure aniro seitanima Yesu ue efie Dawabai fari. Yesuma iro ibeda kowa fotini (40) dumu foti (40) ieta itawa. Ieta itawa me ibebe kowa foti (40) me siniro Yesu osi derawere uri. Osi uiro seitanima Yesubai farite wei, A Godinu amarana wiaro ewa gebiro ieta sibi wei. Weiro Yesuma moko wei, Godinu bukaroma eno wasu, emema ieta torowa ifitaitana emanu ibetana ba me. Nono Godinu bebeturoma sina nesia naufitaitana emanu ibetana ba, eno wasu Yesuma wei.

Seitanima Yesu ido munite woure Jerusaremu suro ani. Ane i dera dubu su etu fou deirowere odite wei, A Godinu Amarana ewadoroma bibu uate taniaro Godinu bukaroma eno wasu,

  • Danu aneruma A yawoteda agema maibitaro merau itafaro Anu buri gebiroma da ufisu,
wasuba iba bibu ua wei.
Weiro Yesuma dawaba wei, Godinu bukaroma nono eno wasu, anu Dera Godi da ue ea wasu wei.

Seitanima Yesu nono munite mui yafa maidani otoro woure mane odi. Mane odite i orofa atata kabesini uwaraini nesia tube tuberoma ari ma boroyariro Yesuma eri. Eriro seitanima Yesuba wei, nanu buri gigirari arubi ufate nabai guriguri ufasuna ina nesia Aba mamau wei. 10 Weiro Yesuma ido wei, seitani Nabairoma ania! Godinu bukaroma eno wasu, anu dera Godibai torowa guriguri uawete Danu gaukara torowa uawe eno wasu Yesuma wei.

11 Seitanima Yesu ido ekodiro aneruma Dawabai taratate yawota.

Gareri orofaro Yesu Danu gaukara ue tutubari ui

12 Moana uwarama Yesubai fatate weita, Joni budari uta weitaro nauite Gareri orofaro ani. 13 Nasareta suroma ane Sebiuronini Nafatarai orofa Kafenamu suro fari. Kafenamu su enea gigirari ibiro iro Godinu we bou ueta amara Isaiyama weiba iba iro fari. 15 Isaiyama eno wei,

  • Jodani ogo etarafu enea gigiraribai Sebiuroni Nafatarai orofaini i orofa sadei ibita. Gareri orofana aika uwaranu ibeta kabesi. Gareri orofa uwara faiyawere iro dumuro ari yaubebitana ario ari derawere uiro eta.
16 I uieta utumuro ari yaubeta uwarabai Godinu ario derawere ui, Isaiyama eno wei. 17 I kowaroma Yesuma sina derawere eno wei, i urero yawotasu kowa fafie utasuba yanu neno neno ueta dubena afu sawe wei.

Yesuma ogo egi woureta uwarabo fo (4) we muniro Danu buribi anita

18 Yesuma Gareri mesau nioro inarebe erina dataeini dabue Saimoni danu mui ifu Fita dawaini danu dabue Enuduruini emanu iwame ogoro sane inarebisiro eri. I amara sadeina erio egi woureta amara sadei. 19 I amara sadei erite emaba wei, Na are yawoawaro anibete ya eme muneta amara sadei odimaro eme muawaro naueta uwara sibita wei. 20 Weiro ido i amara sadei emanu iwame sau ekoisite Yesunu buribi anisi.

21 Iroma Yesu anebe erina mui dataeini dabue, Jebedinu amara sadei Jeimisini Jonini emanu damamaini boutiro yaubeda iwame ma wirotebitaro eri. Ema erite yua weiro emanu damamaini boutini ekoisite Danu buribi anisi.

Yesuma eme faiyawere we mawetu uteda ma wirotebi

23 Yesuma Gareri orofa aboro aboro inarebi. I Ju uwaranu dubu su suro we mawetu uteda Godinu kotofu yawotasu sina webite i uwaranu oferi aika maikaroma ma wirotebi. 24 Eno utebiba i Siria orofa uwara Danu buna ueta nautate emanu oferi aika maika uwaraini siosa imumu bobo uwaraini meo uie uyare ueta uwaraini age sanawa buri inarawa uwaraini ema nesia Yesubai woure fare oitaro ema nesia ma wiroi. 25 Ema ma wiroiro Gareri uwaraini Dikaforisi uwaraini Jerusaremu su uwaraini Judia orofa uwaraini Jodani eterafu uwaraini uwara fefera faiyawere ema Danu buribi anita.

Copyright information for `YRB