Matthew 5

Yesuma maidaniro yaubeda sina webi

Yesuma i uwara faiyawere erite maidaniro manite yaurina Danu iwata ueta uwara Dawabai mane fata. Fataro emaba yare wei.

Yesuma eme yaru ufitae wei

Weite Yesuma eno wei, ana anama emanu nauetaba Godibai weduru ue sasae utawa ue emanu torowa ma otowaratu uteda yaru utaita. I uwarana Godinu urero yawotasu orofana emanu.

Awona emanu siosawere uetaba imuteda i waita uwara, Godima ema ma etoto ufiro yaru ufitaita.

I emanu torowa ma derawere utawa utaita uwara Godima emaba i reka orofa atata nesia mafiro iro ibeda yaru ufitaita.

I uwara emanu ununa Godinu kobere imueta ari uegou ufitae ogoini ieta nodo wourebaita i ari utaita uwarana Godima ema durua ufiro enanari kobererau ufitate yaru ufitaita.

I emeba ure nudarau utaita uwara Godima emaba moko ure nudarau ufiro yaru ufitaita.

I uwara emanu nenonu imueta roatarauba emana Godi efitate yaru ufitaita.

Ana anama wesarau ueta emebai mawetu uteda uteibitaitana Godima emaba Nanu aruma amara webiro naufitate yaru ufitaita.

10 I uwarama kobererau utaitaro emema emaba siosawere utaita. Enoba Godima i kobere uwaraba Danu ure yawoeta orofa mafiro iro ibeda yaru ufitaita.

11 Emema yabai Naba siosa sina webitate siosawere ufitate meoma wawei sina webitaitana yaru uawe. 12 Yanu moko muneta derawere urero muboitaba yaru derawere uawe. Bodere i uwaranu danatamutuma Godinu we bou ueta uwaraba enanari siosa utebita.

Yesuma soruini ario ari ibinita uwaraba wasu sina

13 Yana ewa orofa atata uwaranu soru ari. Emema imonawere soru itebaita i ari yana kobererau utebaitana emema ereda ina kobererau webaita. Sorunu imona me sibisuna anene danu imona nono imona ufisu? Ina ba meba mu sanaitaro emema deiro amune adire anaita, i ari yana siosawere ufoitana emema yanu sina da naufitaita.

14 Yana ewa orofa atatanu nanefa ario ari. Mui maidani otoro ibinu su da feafisu. 15 Emema nanefa beataitate okia ubarero odawa utaitate aiyo oeta kabesiro odaitaro i nanefama i su ubare nesia ario utasu. 16 Enanari yanu kobere ueta nanefa ario ari uawero emema efitate yanu urero ibinu Baba Godinu ifu we ma derawere ufita Yesuma wei.

Yesuma Godinu tarawatuba wasu sina

17 Mosesinu tarawatuini Godinu we bou ueta uwaranu sina mune samau da imuawe. Ina mu samane farawa unete ina ma borobayamane farea wei. 18 Nanu sina ba wemaro nauawe, ureini nasinini sau da me sibite ibifisu. I woworo Godinu tarawaturoma mui sina tai kikimuikiratu me sara da feafisu. Sara da ufiro nesia uegou ufisuna ina idoni me sibisu wei. 19 Anama Godinu tarawatu sina demurairatu nautawa utasute nono moana uwaraba enanari we mawetu utasuna dawa i ure yawoeta orofaro kikiratu sibisu wei. Nono anama Godinu tarawatu sina nesia nauegou utasute nono moana uwaraba enanari we mawetu utasuna i ure yawoeta orofaro dana derawere sibisu wei. 20 Yaba wemaro nauawe wei. Weite wei, i Ferosi waita uwaraini tarawatu tisa uwarama aneane kobererau utaitate nono moana ueta uegou utawa utaita. Nono yana Godina torowa Kobererau uegou uforo yanu kobere ueta sinetama i Ferosi uwaraini tarawatu tisa uwaranu ueta sineta serigari ufisuna i ure yawoeta orofaro ane ibifoita wei.

Yesuma ibo uetaba wasu sina

21 Mosesima i bodere uwaraba eno wei, i bodere uwaraba eno weita, eme da ma uiawe. Anama mui amara ma uifisuna dawa koto ufitaita weita. Nono yaba eno watane, anama danu domayaba ibo ufisuna dawa koto ufitaita. Nono anama danu domayaba siosawere webisuna i kanisoro uwarabai woure ane odifitaro dawaba sina kimuwere webitaita. 22 Nono anama danu domayaba ana beforo siruru me amara webisuna dawa i uitawa inaro anibisu wei. 23 Ana Godinu fuyo oeta kabesiro anu fuyo oeta odifae anibate nono iro anu aiyema aba ibo utasu imufasuna anu fuyo oeta iro ibifiro anu aiyebai anibate nesia dawaini ma rorowarau ufawate nono owefate anu fuyo oeta odia wei.

25 Mui amarama ya koto uwarabai wawei webie woure anibisuna dawaba sau naiye wiawe. Mena i ya wawei webisu amarama ya koto yawoeta dera amaranu age duro odifiro koto yawoeta dera amarama ya forisimaninu age duro odifiro forisimanima ya diburaro odifisu. 26 Nanu ba sina wemaro nauawe, ya diburaro odifiro sau wawaro da amufoita. Daido iro ibeda yanu moko faini oi nesia maforo ya odifiro wawaro aniboita wei.

Yesuma dita yagera faretaba wasu sina

27 Dita yagera da fawe eno weitaro ya nauta. 28 Nono yaba eno watane, anama mui aweta o aruma dita yagera fafie imutasuna dana nenoma dita yagera farasu Yesuma eno wei. 29 Anu banibira afu ditima a ma siosa ufisuna ma guju uate mu sate diti demuraima ibifasuna ina kobererau, diti sadeima i uitawa inaro anibasuna ina siosawere iba ma guju uate mu sa. 30 Anu banibira afu agema a ma siosa ufisuna i mui age umane tuate age demuraima ibifasuna ina kobererau. Ofe ubu nesiaini uitawa inaro anibasuna ina siosawere wei.

Yesuma aweta awera okoetaba wasu sina

31 Mosesima i bodere uwaraba eno wei, anama danu aweta ekodifie utedana danu awetaba dawa ekoeta koto feifa mafite ekodifisu weiya wei. 32 Eno weite wei, nono Nana yaba watane, anama danu igera sasae utawa aweta mui ubi mero me ekodifisu. Me ekodifisuna i aweta ma igera sasae ufisu. Iba i awetama mui amara danu awera mubisuna igera sasae daido utedibeibisu wei. Weite wei, eno uteibiro danu reka aweraini daido dita yagera utedibeibisu wei.

Yesuma kimuwere we bou uetaba wasu sina

33 Mosesima i bodere uwaraba eno wei sina ya nauta. I sinana eno, buna we bou ufoitana meo da wiawete ane we bou ufoitana Godibai enanari uawe eno weiya wei. 34 Nono Nana yaba watane, sina we bou utedana i sina ma buna ufoe ufoitana urenu ifuro da wiawe ina Godinu yaure yawoeta orofa wei. 35 Nono enanari wei, nasininu ifuro da wiawe ina Danu buri amue ibeta kabesi wei. Jerusaremu sunu ifuro da wiawe ina i dera yawoeta amaranu su wei. 36 Yanu kofiriro da wiawe yana i fouma iji da weboro inawere aba dubawaru da ufisu wei. 37 Yanu sinana aiwia o me torowa wiawe. Nono mui aika buna sina weboe ufoitana seitaninu aramawere imueta yabai mafiro weboita Yesuma wei.

Yesuma moko moko siosawere ue matanetaba wasu sina

38 Mosesinu wei sina ya nauta. I sina eno, mui amarama mui amaranu diti ma guju ufisuna danu diti moko ma guju uawe. Mui amarama mui amaranu nio ma furiafisuna danu nio moko ma furiawe eno weiya wei. 39 Nono yaba watane, mui amarama yaba siosawere ufisuna moko da uawe. Mui amarama yanu mui taibau ufisuna yanu mui taibau dana nono ufie oweawe. 40 Nono mui amarama yanu seti mubie ya kotoro woure anibisuna yanu setini yanu dei baruetaini dawaba mawe. 41 Mui meremere amarama danu ununa danu ego yana woure daba fuyaratu aniboe bunawere webisuna dawaini i yafa dabaro aniawe. 42 Moana uwarama nui webitaitana emaba mawete nono moana uwarama yabai ane we mubitaitana emaba mawe Yesuma eno wei.

Yesuma wasai uwaraba neno arama ueta wasu sina

43 Mosesinu wei sina ya nauta. I sinana eno, yanu yaiyemutuba neno arama uawete nono yanu wasai uwaraba neno ka uawe eno weiya wei. 44 Eno weite wei, nono Nana yaba watane, yanu wasai uwaraba neno arama uawete yaba siosawere utaita uwaraba Godibai guriguri uawe. 45 Eno ufoitana yanu urero ibinu Babanu adarabu siboita. Godima i uwara nesiaba eno uteda Danu kowa ario i kobere uwaraini i siosa uwaraba matasute Danu obi i kobere uwaraini i siosa uwaraba enanari matasu. 46 Moana uwarama ya neno arama utaitaro emaba moko neno arama utaitana Godima ina kobererau da webisu. I takesi muneta uwarama enanari utaita. 47 Yanu yaiyemutu torowaba ario sina weboitana ina ba me. Uwara nesia enanari utaitaro i Godi iwata me aika uwaraini eno utaita. 48 Yanu ueta sineta Godinu kobere ueta sineta ari uegou uawe, Yesuma i sina eno wei.

Copyright information for `YRB