Matthew 7

Moana uwaranu ueta sineta ere wawei weta

Yesuma wei, moana uwarabai mui amaraba me sara wawei da weboro Godima yaba moko wawei da webisu. Wawei webote fanisi mafoitana Godima enanari yaba moko wawei webite fanisi mafisu. Ane ufoitana enanari muboita. Aneba mui amaranu diti ubarero ifururatu eregou utaitate yanu diti ubarero ibinu ana tumi erawa utaita? Aneba waita, kaka, ueta siosawere kikiratu, ifuru ari, anu ditiro ibinu ma mumu umau waitana yanu diti ubarero ueta siosararabo, ana tumi ari, ibinuro ya erawa utaita? Ya meo meo uwara yanu diti ubarero ibinu ana tumi botai mu sabote eregou ufoitana nono yanu yatae yabuenu diti ubarero ifuru ma mumu ufoita wei.

Godinu kobere sina i nautawa uwarabai sara da mafoita. I uwarana kua ari enoba emabai me sara da mawe. Yanu Godinu matasu imueta, ina oi gebiro ari, ina borosiribai da saboita. Saboitana borosirima amune adire anibitate nono ma owere ya umafitaita Yesuma wei.

Wenaueawete dobeawete yaubinu wiawe

Wenaueawero mafiro muawe. Dobeawete atawe. Yaubinu wiawero ma ifegari ufi wei. Anama wenauefisuna mafiro mubisu. Anama dobefisuna atafisu. Anama yaubinu webisuna dawaba ma ifegari ufisu wei. Ananu amarama ietaba nui webisuna gebiro mafisu? Me. 10 Ananu amarama erio egiba nui webisuna towi mafisu? Eno da ufisu. 11 Ya siosa uwarama anene yanu koiniboroba kobere maeta mataitana ya iwata enoba ana anama ane Godibai wenauefoitana yanu urero ibinu Yamamama yaba kobererau maeta maegou ufisu. 12 Emema yaba enanari ufitae imutedana emaba enanari utebeawe. Eno ufoitana ina Godinu tarawatu sinaini Danu we bou ueta uwaranu sina ubi idoba eno ufoita Yesuma wei.

I amoworatu kasimu

13 Yesuma nono wei, i kikiratu bebetoro fare aniawe. I uitawa yareiene yareiene ueta ina kabesinu bebetona derawerero i dabana kimu meba uwara faiyawere iro fare anaita. 14 Nono i ibene ibene me ibeta kabesinu bebetona amoworaturo i dabana kimuwereba uwara faiya me dobere fare anaita.

Mui anaini danu tai

15 I meo we bou ueta uwaraba eregou uforo! Emanu ibo nawatana mamoe eginu ereta ari ema awe egi me nono emanu imuetana orowa kuanu imueta ari. 16 Ema anene utaitana yana ema iwata utaita. Emema gureifi nadidi tai me sara ruruwere nadidiro munawa utaitate boruba tai sinisini bobo anaro munawa utaita. 17 Idoba kobere ana kobere tai uwanasu. Siosa ana siosa tai uwanasu. 18 Kobere ana siosa tai uwanawa utasu. Siosa ana kobere tai uwanawa utasu. 19 I siosa ana kobere tai uwanawa utasuba umane turaitate ina yaretaro sanaita. 20 I uwaranu ueta, ana tai ari, eraitate ema iwata utaita.

Boderewereroma Na ya iwata utawa

21 Moana uwara faiyawere Naba Dera Amara, Dera Amara waitana nono i uwara nesia i ure yawoeta orofaro da anibitaro Nanu urero ibinu Babanu imueta utaita uwarama torowa iro anibitaita. 22 Nono uwara faiyawere Godinu koto kowaro Nabai webitaita, Anu ifuro we bou utebisite seitaninu siosa imumu we beratebisite buna ueta utebisi eno webitaitana ya siosawere utaita uwara Nana ya iwata meba Nabairoma aika aniawe wemau Yesuma wei.

Su ma inareta amara sadei

24 Anama Nanu sina nautasute utasuna dana iwata derawere amara ari. I amarama danu su tutubu eba yafawere daurite tutubu gebiro deiro sanite gebiroini sakaini sanite isuma yanairo kimu ui. 25 Danu su eno ubu uiro obi matebiro oku farebiro oyau derawere farebiro su gebiro deiro ibiba jugari utawa ui. 26 Anama Nanu sina nautasute gifena utasuna dana beforo me amara ari. I amarama danu su tutubu sanawa uite magua deiro ubu ui. 27 Eno uiro obi matebiro oku farebiro oyau derawere farebe i su ma jugari uiro i su daido me sini Yesuma eno wei.

Yesu Danu yawoeta wakiki

28 Yesuma Danu sina we me siniro i uwara nesia Danu we mawetu uetaba neno kirifu uta. 29 Yesuma bunawere we mawetu utebi. I tarawatu tisa uwaranu we mawetu ueta i ari meba i uwara neno kirifu derawere uta.

Copyright information for `YRB