Matthew 8

Yesuma ofe ubu amaimawere amara ma wiroi

1Yesuma maidaniroma tararina uwara faiya faiyawere Danu buribi anita. 2Mui amaimawere amara Yesubai farite jegirari uteda nui wei, Dera Waria Amara, Anu unu ufasuna na ma wirofaro wiromau wei. 3Weiro Yesuma Danu age sanite i amara buriteda wei, Nanu unu a ma wiromaro wiroa wei. Weina i amaranu amaima ido me siniro wiroi. 4Yesuma i amaraba wei, eme nesiabai da ane wiate fuyo ode sina weta amarabai torowa aniate anu ofe mawetu uaro efi wei. Anu ofe kobererau usinuba Mosesinu tarawatu buri age amaima fuyo oeta enanari uaro emema efitate anu ofe wirosinu iwata ufita wei.

Yesuma mui Romani ami kafiteni amaranu gaukara ueta amara ma wiroi

5Yesuma Kafenamu suro farina mui Romani gaemani ami kafitenima Yesubai farite nui wei, Dera Waria Amara, nanu gaukara amarana age sanawa buri inarawa me aineda ofe derawere wourinute me ainasu wei. 7Weiro Yesuma dawaba wei, iro animate dawa ma wiromau wei. 8Weiro ami kafitenima Dawaba wei, Dera Waria Amara, na kobererau meba nanu suro da arate me sina torowa wiaro nanu gaukara amara wirofi wei. 9Eno weite wei, nana dera ami amara. Moana dera uwarama na yawotaitaro nana ami uwara faiyawere yawotatanete mui amaraba ania watanero anasu. Mui amaraba ara watanero arasu. Nanu gaukara amaraba eno ua watanero enanari utasu wei. 10Weiro Yesuma i sina nauite neno kirifu uite Danu buribi aneta uwaraba wei, yaba ba wemaro nauawe. I Isaraero uwarabai imueta derawere ewa amaranu imueta i ari atanawa une wei. 11Yaba watane, eme faiyawere kowa amueta afuini kowa itareta afuini ure yawoeta orofaro fafitate Eibaramuini Aisikini Jeikofuini kaiyobai yaubeda ieta ifitaro nono i Ju uwara, i ba urero yawoeta kabesi mubitae utaita uwara, Godima ema wawa, i dumuwere kabesiro mu sabiro iro emanu nio bijari uteda i webitaita wei. 13Yesuma eno weite i ami kafiteniba wei, ania, kimuwere imusinuba enanari ufisu wei, Weina i danu gaukara amarama ido wiroi.

Yesu eme faiyawere ma wirotebi

14Yesuma Fitanu suro amui. Amo erina Fitanu daroya ofe wakiki wourite ainibiro eri. 15Erite danu agero mamiro ofe wakiki ido toba ui. Toba uiro Fitanu daroyama uyarite Yesuba ieta mai.

16Dumu sinebiro emanu seitaninu mui siosa imumu bobo uwara Dawabai woure oitaro Yesu bebetuma seitaninu mui siosa imumu we beraite i oferi woureta uwara nesia ma wiroi. 17Bodere Godinu we bou ueta amara Isaiyama weiba Yesuma enanari ui. Isaiyama eno wei,

  • Dawa yanu ofe ba me munite yanu oferi woureta mune ma wiroi,
Isaiyama eno wei.

Naueta me, me nenoma Yesunu buribi anibitae waita uwara

18Uwara faiyawere Yesu ode kara utaro Yesuma erite Danu iwata ueta uwaraba etarafu yofefe wei. 19Eno weina mui tarawatu tisa amarama Yesubai farite wei, Tisa, aboro aboro anibasuna naini animau wei. 20Weiro Yesuma dawaba wei, i oi egina emanu su bobo, gasirana emanu mowa bobo, nono i Ba Eme Sini Amara Danu aineta kabesina me wei. 21Weiro mui iwata ueta amarama wei, Dera Waria Amara, nanu baba uifiro uri ue odimate Anu buribi animau wei. 22Weina Yesuma wei, me, awona Nanu buribi ara. Nanu buribi anawa uwarama Nanu buribi anawa uieta uwara uri ufitae watane wei.

Yesuma oyabibiba bana wei

23Yesuma bouti ubarero amuiro Danu iwata ueta uwarama Danu buribi anitate amutate anita. 24Anitaro Yesu nauta ainibina oyabibi derawere fari. Oyau fariba enea ufe uyariro bouti inufie uiro Yesu daido nauta ainibi. 25Eno uiba i iwata ueta uwarama Yesu ma uyatate derawere weita, Dera Waria Amara, ya uifene utaisia ma wiroa weita. 26Weitaro wei, ya naueta kikiratu uwara aneba iyaraita weite uyarite oyauini ogoini bana weiro nautaro binono sani. 27Enoba i uwarama neno kirifu uteda weita, ewa amara abo amararo oyauini ogoini Danu sina nautaita weita?

Yesu seitaninu moana imumu siosa bobo amara sadei ma wiroi

28Gadarinisi orofa, mesau etarafu iro ane inata. Seitaninu moana siosa imumuma rewoi ibeta bobo amara sadei uri oeta gebiro eraboro ibebina. I amara sadei awe derawereba emema i dabaro anawa. 29I amara sadeima Yesu atasite weisi, Godinu Amara waba ane ufae utasu? Wanu koto kowa farawaba waba fanisi da ma weisi. 30Weisina borosiri faiyawere etararo ieta ie inarebita. 31Idoba seitaninu moana imumu siosama weita, ya we ma berafasuna i borosirinu ubarero siaia uaro anibe weita. 32Weitaro Yesuma emaba wei, aniawe wei. Weina anitate i borosirinu ubarero itata. Itataba i borosiri nesia durami ue anitate maidani otoroma mesauro bibu utate imuie me sita.

33I borosiri yawotebita uwarama i orofa ekoitate sau durami ue anita. Ane natofo suro fatate imumu siosa bobo amara sadei wirota sina weitaro nauta. 34I natofo su uwara nesia suroma anita. Ane Yesubai fatate Yesu ereda yanu orofaroma sau ania weda nui weita.

Copyright information for `YRB