Matthew 9

Yesuma mui buri age badabada ubi amara ma wiroi

Yesuma bouti ubarero amuite etarafu, Danu su onamero yofere ani. Ane fariro moana uwarama age sanawa buri inarawa amara wia warafaro oitaro ainiro Yesubai woure fare oita. Oitaro i amara woure fata uwaranu naueta kimuwere Yesuma erite i age sanawa buri inarawa amaraba wei, Nanu amara, anu neno neno ueta Nana mune imutawa unea neno kimu ua wei. Eno weiba moana tarawatu tisa uwarama emanu aika eno weita, ewa amarama dawaini Godini arotorowa wasuna dawa Godiba sina siosa wasu weita. Weitaro Yesuma emanu imueta iwata uteda emaba wei, aneba nenoma siosawere imutaita? Abo sinama wemau? Anu neno neno ueta mumate imutawa umau aba uyate anu wia muate ania ari? Abo sinama kimuwere wei? Yesuma eno weite wei, i nasiniro inarasu Ba Eme Sini Amaranu buna derawereba iba emenu neno neno ueta munasute imutawa utasuro yana nesia ereda iwata utaita weite i age sanawa buri inarawa amaraba wei, uyate anu wia muate anu suro ania wei. Weiro i amara uyarite danu suro ani. I guruguru ubita uwara nesia ereda neno kirifu uta. Godima emeba buna derawere eno maiba we ma kobererau uta.

Matiu Yesuma we muni

Yesuma iroma ani. Anebina mui takesi muneta amara, danu ifuna Matiu, dawa takesi muneta suro yaubiro Yesuma eri. Erite wei, Nanu buribi ara weina ido uyarite Yesunu buribi ani.

10 Yesuma su ubarero ieta ifie yauri. Takesi muneta uwara faiyawereini neno neno ueta uwara faiyawere Yesuini Danu iwata ueta uwarabai ieta ifitae fata. 11 Fataro i Ferosi uwara etate Yesunu iwata ueta uwaraba weita, yanu tisa amaraini i takesi muneta uwaraini neno neno ueta uwaraini aneba uruama ieta itaita weita? 12 Weitaro Yesuma nauite wei, i ofe wourawa uwaraba dogeta amara arawa uite i ofe woureta uwaraba fari wei. 13 Nanu ununa yanu neno arama ueta, Na unutawa yanu fuyo oeta, aniawete i sinanu ubi ue iwata uawe wei. I kobere uwaraba wemane waya farawa i neno neno ueta uwaraba wemane waya farea wei.

I ieta itawa kakara uetaba wenauereta

14 Joninu iwata ueta uwarama Yesubai fatate weita, i Ferosi uwaraini yaini baetaba ieta itawa ka utaiside nono Anu iwata ueta uwarama aneba ka utawa ieta itaita weita? 15 Eno weitaro Yesuma emaba wei, i reka aweta muneta amarama danu domayamutuini ogaro itasuba i ogaro itaita uwarama i da webitaita. Dawa emabai ibinuba iba i da webitaita. Nono mui kowaro i reka aweta muneta amara mubitate woure aika orofaro odifitaitana i uwarama ieta da ifitate ieta ka ufitaita. Enanari emema Na woure anibitaitana Nanu iwata ueta uwarama eno ufitaita wei.

16 Anama reka wadia fifima bodere wadia ebaro fifinu ufisuna i bodere wadia babafite eba derawere ufisuba iba eno da ufisu wei. 17 Enoba nauawe, reka waini bodere egi ofero adu ufoitana bodere ofe da foafisuba iba eno da ufisu. Adu ufoitana i bodere egi ofe babafiro waini nasiniro itafiro egi ofeini waini ido arama ufisu. Reka waini reka egi ofero adu ufoitana wainini egi ofeini ido kobererau ibifisu wei.

Jairasinu arumaini i Yesunu wadiaro burite wiroi aweta

18 Yesuma emaba eno webina mui Ju uwaranu dubu su yawoeta amarama farite Yesunu buri gigirariro jegirari uteda wei, nanu aruma uisinua arate Anu agema dawa buriaro wirofite me ibifi wei. 19 Weiro Yesuma ido uyarite i amaranu buribi ani. Danu iwata ueta uwara dawaini anita.

20 Ido anitaro mui aweta ofe derawere wourebe onono woroworo munebi. Oya tuero (12) eno munebi. I awetama eno we imui, Danu wadia fifiro burimate wiromau we imuite Yesunu dubena afuro farite Danu wadia fifiro buri. 22 Buriro Yesuma owerite i aweta ereda wei, aruma, neno kimu ua. Anu naueta derawereba iba wirosinu wei. Weina i aweta daido ba ido wiroi.

23 Yesuma i yawoeta amaranu suro farina moana uwarama feku ari ubutaro i guruguru ubita uwarama sorara derawere utebitaro eri. 24 Erite i uwaraba wei, eta seriawe i arumana ba uitawa me nauta ainibinu wei. Weiro i uwarama we iruteda yo weita. 25 Yesuma weiro i guruguru ubita uwara nesia wawaro itata. Itataro Yesu ido suro amuite i arumanu agero muniro i aruma uietaroma ido uyari. 26 I sina i orofa atata nesiaro we inarebita.

Yesuma diti basugari amara sadei ma wiroi

27 Yesuma iroma anebi. Anebina diti basugari amara sadeima Danu buribi aneda derawere weisi, Deiwidinu amara waba neno arama ua weisi. 28 Weisiro suro amuina i amara sadei iro amusite Dawabai fasiro Yesuma emaba wei, eno umau imutaisi wei? Weina weita, Dera Waria Amara, aiwia weisi. 29 Weisiro Yesuma emanu diti buriteda wei, yanu naueta derawereba yaba enanari umau wei. 30 Eno weiro emanu diti ido forairo esi. Yesuma emaba bunawere eno wei, moana uwarabai da wiawa wei. 31 Weiro i amara sadei i wei sina naue nautawa ari usite i orofa atata nesiaro i ueta nesia we inarebisi.

Yesuma wate wiawa amara ma wiroi

32 Yesuini i uwaraini iroma anita. Anitana moana uwarama seitaninu mui siosa imumuma rewoi ibeta bobo sina wiawa amara Dawabai woure fare oita. 33 Yesuma i seitaninu mui siosa imumu we berairo aniro i amara ido sina wate wei. Enoba i guruguru ubita uwarama neno kirifu utate weita, ya Ju uwarama eno ueta bodere erawa awona kamama eraisi weita. 34 Weitaro i Ferosi uwarama weita, Dawa i dera siosa imumunu bunaroma seitaninu siosa imumu we beratasu weita.

Uwara nesiaba Yesuma neno arama derawere ui

35 Yesuma dera natofo suini kiki natofo su suro inareda Ju uwaranu dubu su suro we mawetu uteda Godinu yawotasu orofa sina weda i aika maika ofe woureta uwaraini oferi woureta uwaraini ema nesia ma wirotebi. 36 Yesuma i guruguru ubita uwara erina i uwarana buna me, imueta aika maika imutebita. I uwarana mamoe ari. I mamoena yawoeta amara meba daba aika maika me inarebaita i ari i uwaranu imueta aika maika imutebitaba Yesuma emaba neno arama ui. 37 Iba wei, i daure ieta ietatana faiyawere, i ari i Godinu sina nautawa uwarana faiyawere. Nono i daureta uwarana faiyawere me, i ari Godinu sina we inareta uwarana faiya me. 38 Enoba i daureta ubi Amarabai guriguri uteda gaukara uwara Danu daureta orofaro siaia ufiro anibitae wiawero mafiro anibita Yesuma wei.

Copyright information for `YRB