Philemon 1

1Na Foro, yanu yaiye Timotini wana yaba ario waitu. Nana Yesu Kerisonu kotofu sina weba diburaro oitaro ibine.

Fairimoni ewa owawa ea. Ari, yanu uruama gaukara ueta amara warai.
Copyright information for `YRB