Philemon 1

Na Foro, yanu yaiye Timotini wana yaba ario waitu. Nana Yesu Kerisonu kotofu sina weba diburaro oitaro ibine.

Fairimoni ewa owawa ea. Ari, yanu uruama gaukara ueta amara warai.
Copyright information for `YRB