Philippians 3

Anama Yesu Kerisoro imutasuna dana rorowarau

1Naiyemutu, nanu mui sina ewado eawe. Yesu Kerisoba merau imuteda yaru uawe. Yaba eno webe webe na arama da umaro yana nauteda neno kobererau ufoita. 2Eregou uforo! I siosa uwara emana orowa kua ari, emana eno waita, ya wirofoe ufoitana yanu ofe tuawe waitaba emanu sina da nauforo! 3Yana yanu ofe tufeisina Godinu koiniboro da sibeisi. Yana Godi nenoma imuegou ufeisi deina ido. Ina i ba ofe tureta ari. Yesu Keriso Dawa ya ma wiroiba iba imuteda yaru utaisi. Nono yanu ofema uetaba imutawa utaisi. 4I Ju uwarama emanu ofe turetaba imutaita. Nana ba Ju amara. I Ju uwarama emanu ofe turetabai wirofitaitana na enanari umau. 5Nanu bayama na muniro kowa eita me siniro nanu ofe tuta. Nanu baya babana Isaraero uwara. Emana Benijameninu sisia uwara. Enoba nana ba Ju amara. Nana Ferosi amara sirete Mosesinu tarawatu uegou ue. 6Bodere nana Godi i Ju uwaranu imueta ari imutebitaraba iba Godinu naueta uwaraba siosa derawere utebitara. Nono i Ju uwaranu tarawatu nesia uegou utebitaraba i Ju uwaranu ueta sinetaro nabai kerere me. 7Nono awonana nanu bodere imueta ari me eno we imutatanete nanu unu Yesu Keriso imumane iba nanu bodere imueta mu sanatane. 8Nanu Yesu Keriso imueta, ima nanu bodere imuetaini ueta sinetaini ane ane serigari utasuba nana Yesu Keriso mumane iba i nesiana me ari eno imutatane. 9Enoba Mosesinu tarawatuma na ma kobererau ueta bouro Yesu Kerisobai ibawa utatanete Yesu Kerisoma na ma kobererau ueta bouro Dawabai ibine. Godi Danu unu emema Yesu Keriso imueta, ima Godibairoma fariba ya ma kobererau utasu. 10Nanu unu Yesu Keriso iwata umate Danu uietaroma uyareta buna iwata umate Dawabai awe uyareta uruama mumate Dana ui enanari uimate uyamane iba i bodere imueta nesia ekodatane. Nanu unu i uietaroma uyareta enanari uyamane iba watane.

Foro dawa durami ue dobiriro fafie ui

12Nono nanu wene i nesia nana utawa unete Yesu Kerisonu imueta nesia utawa uteda i nesia umane utatane. Yesu Kerisoma na Danu amara we odiba nanu ununa Danu imueta nesia uegou umane watane. 13Naiyemutu, Danu imueta nesia utawa une. Nono i bodere daba ekodete awona i reka daba ereda anegou utatane. Nanu ditima i dobiri ereda nanu moko ane mumane watane. Godi Dana weiba Yesu Kerisoma ya ma wiroi. Eno uiba yanu reka ibeta urero ibinu. Enoba nana i dobiri ereda nanu moko ane mumane weda utatane.

15Ya naueta derawere uwarama naini eno imufoe watane. Nono moana aika imufote Godinu ba sina nauegou ufoitana Godima ya we mawetu ufiro i ba imueta iwata ufoita. 16Yanu ueta anene naue uteda usi enanari ufene watane.

17Naiyemutu, ewa sina ewado eawe. Nanu ueta sineta ari enanari uawe. Nanu ueta sineta ari utaita uwara eregou uawe. 18Nanu bodere we sina enanari i weda wemaro nauawe. Uwara faiyawere Godinu dabaro inaregou utawa uteda Yesu Keriso korosiro uieta Amaraba wasai utaita. 19Ema uifitaitana i siosawere kabesiro anibitaita. Emanu godina kobere ietaini emanu desini. Emanu maru uetaba sasae utaita. Ewa nasiniro ibeta torowaba imuegou utaita. 20Nono yanu ba ibetana urero ibeta. Yanu ma wiroeta Amara, Yesu Keriso iroma fafisu, iba yawoegou utaisi. 21Yesu Keriso Dawana bunawere. Dawa fafite nesia ma serigari ufite i nesia Dana Danu bunama yawofisu. Dana eno fafite yanu yajara ofe mune sabite Danu bunama Danu kobere ofe ari yaba reka ofe mafisu.

Copyright information for `YRB