Revelation of John 10

Aneruma Joniba buka mairo i

Nana eno erena mui buna derawere aneru ureroma tarariro ere. Danu wadiana goso, ima baruiro nono warabadi danu kofiri kofiro ibi. Danu ibo nawatana kowanu ario ari. Danu burina ina yarebasu tutubu sadei ari. Nono dana mui ereare ibi bukaratu maibeda danu banibira afu burina enearo odite nono danu ewani afu burina nasiniro odi. Dana eno uite raiyoninu wate ari derawere we mamina ido ure moko gururu nesia seweni webita. Eno webitaro nauete emanu sina owawa ue odimane uena nono mui wate ureroma eno wei, owawa da uate i sina ma feare odia weiro naue.

Nono i enea ogoroini nasiniro inaibiro ere aneruma danu banibira age ure afu saneda i me ibene ibene ibeta, ureini nasinini eneaini ana omaini gasiraini boroini waraini mabaraini ane ane nesia ubu ui Godinu ifuro eno wei, nesia daido sau me sibisu wei. Dana eno weite wei, nono i dubu aneruma danu tawuyo ubufisuna Godima Danu kiwuma imueta nesia, i imueta Danu we bou ueta gaukara uwaraba bodere wei enanari ue me sibisu wei.

I botai naue i ari wate ureroma nono eno wei, aniate i enearoini nasiniro inaibinu anerunu agero i buka mua wei. Eno weiro ido i anerubai ane farete we, i bukaratu mai wero i aneruma naba eno wei, i buka muate ia. Ifasuna anu bebeturona firukanu imona ari, nono anu desini ubarerona kawere ufisu wei. 10 Eno we me siniro i bukaratu danu age duroma murete iena bebeturo imona ui. Nono ie yoniena desinirona ka ui.

11 I wate naba nono eno wei, uwara faiyawereini orofa atata aika maikaini sina aika maika uwaraini dera yawoeta uwaraini i uwara nesiabai Nanu sina nono webasu wei.

Copyright information for `YRB