Revelation of John 11

Amara sadeima sina webisi

Nono anama naba towoeta isu maite eno wei, uyate isuma i Godinu dera dubu suini i fuyo oeta kabesini towoate nono i dera dubu suro Godibai guriguri utaita uwara yawia wei. Eno weite wei, nono i dera dubu su kebiro ibinu dowa koru da towoa ina i aika uwaranu kabesi. I fare i kakara Jerusaremu su amune adidiareibitaro oya rarogonuini sakara sikisi mubisu wei. Nono Nana nanu sina weta amara sadeibai buna ueta mamaro aramawere wadia ari barufisite Nanu sina weibisiro oya rarogonuini sakara sikisi mubisu wei.

Godinu iboro ibinita oriwa ana sadeini i ekiwa oeta sadeini ina i sina weta amara sadei ari. I amara sadei inafisiro nono moana uwarama emanu unu ueta siosa ufitae ufitaitana i amara sadeinu bebeturoma ina fafite i wasai ufitaita uwara yare me sibisu. Anama emaba siosa ufie ufisuna dawa daido eno ba uifisu. Godima i amara sadeiba buna mafisuba ure bana webisiro obi da mafisu. Ema sadeima ogoba webisiro i ogo nesia onono ufisu. Emanu unu siosawere ueta nasiniro fafitae ufisisina enanari ufisisi.

Ema sadei Godinu sina we me sibisisina i bunawere egi ari amara ido nasini dera ebaroma amufite i amara sadeini urafite dana i amara sadei ure ma uifisu. i amara sadei uifisiro emanu ofe i dera su tutuba abanaro ibifisu. Emanu Dera Waria Amara Yesu i suro korosiro ui. I suba kasei sinaroma Sodomuini Ijifi waita. I amara sadeinu uieta ofe i dabaro ainibifisiro webitaro emanu ofe da mune uri ufitaita. Enoba kowa rarogonuini abanaini dabaro ainibifisiro ofe aika maika uwaraini sina aika maika uwaraini orofa atata aika maika uwaraini ema nesia fare i uieta amara sadeinu ofe ereibitaita. 10 I amara sadeima i orofa atata uwarabai kimu uetararabo utebe uifisiro iba ewa nasiniro ibeta uwara yaru derawere ufitate ofua ufitate yaura ureda moana ibaiabai me ue mataneda yaru derawere ufitaita. 11 Kowa rarogonuini mui kowa abanaro me sibisuna ido Godima ema sadeiba wiroeta oena mafiro ido uyafisite yare inafisiro i uwarama i amara sadei efitate iya derawere uyafitaita. 12 Nana erena i we bou ueta amara sadei nausiro ureroma mui wate tararite wei, ewaro marawa wei. Eno weiro gosoma i amara sadei mune urero woure maniro i wasai uwarama eta. 13 Nesia eno uina nasini dumu farite i natofo su derawere muduna afunu su su faiyawere ma jugari uiba eme faiyawere seweni tausani (7000) uie me sitaro eta. I erebita uwarama iya uyareda i urero ibinu Godinu ifu we ma derawere utebita.

14 I siosawere ueta sadei ido me sini. Nono i dubu siosawere ueta ido sau fafisu.

Mui aneru sewenima (7) tawuyo ubui

15 Nono i dubu aneru dana danu tawuyo ubuiro moana wate ureroma eno weita, yanu Dera Waria Amaraini Danu fafisu wiroeta Amaraini emana i nasini nesia yawofitae buna munitaba Dawa yawoteibisu weita. 16 Eno weitaro i dera uwara tueniti fo (24) emanu yaure yawoeta orofaro Godinu iboro yaureda ema nesia ubiri tafu rarema uteda Godiba guriguri utate eno weita,

  • yanu Godi, Ana buna derawere. Ana bodere ibebe awonaini daido ibinu. Anu buna derawere munite awona Ana nesia yawotasuba iba ya nesia Aba we ma kobererau utaisi.
18 I orofa atata uwara nesia sina siosawere weitaba Ana ibo ui. I koto ueta kowa ido farinuba i uieta uwara nesia emaba koto ufasu. Ana Anu gaukara ue we bou ueta uwaraba emanu kobererau moko mafasu. Enanari ifu derawere uwaraini ifu kikiratu uwaraini ana anama Anu ifu we ma derawere utaitana emaba emanu kobererau moko mafasu. Nono ana anama i nasini ma siosa utaitana ema moko ma siosa ufasu, eno weita. 19 I sina we me sitaro Godinu urero dera dubu su kasimu ma ereariro erena i unuro ue matanetanu bogesi wabararo ibiro ere. Nana erena bida mamebiro rurua derawere webiro ure gururu gururu webiro nasini dumu farebiro aisi ureroma tararebi. kasimu ma erearirini dumu farebiro aisi ureroma tararebi.

Copyright information for `YRB