Revelation of John 13

Awe egi sadei fasi

Nana nono erena i buna egi ari emeru enea ogoroma amui. Danu eretana eno, danu yawera nesia teni, nono danu kofirina seweni. Danu yaweraro i dera yawoeta kofi barueta ibita. I kofiri nesia mui ifu deiro deiro ibi. I ifunu ubina Godiba sina ueta siosawere ifu. I buna egi ari emeru nono erena refodi egi ari ibi. Danu burina bea eginu buri ari. Danu bebetuna raiyoni eginu bebetu ari ere. I dera uwaya ari emeruma danu bunaini danu yaure yawoeta orofaini danu yawoeta buna nesia i buna egiba mai. I buna eginu mui kofiri ure yanae utaro uite nono i amaima me siniro wiroi. Enoba i nasiniro ibita uwara nesia kirifu utate i buna eginu buribi anita. I dera uwaya ari emeruma danu buna i buna egi ari anemeruba maiba uwara nesia dawabai guriguri utate i buna egi ari emeruini guriguri uteda weita, anama dawa ewa buna egi ari emeru ari? Anama dawaini urafisu weita.

Godima i buna egi ari emeruba bana wiawa uiba i buna egi ari emeruma sina siosa derawere weda dana oya rarogonuini sakara sikisi eno ane ane nesia yawotebi. I buna egi ari emeru dana Godiba siosa sina weda Godinu ifu we ma siosa uteda nono Godinu ibeta orofaini i urero ibita uwaraini we ma siosa utebi. Dana Godinu uwaraini uranebite ema nesia ma serigari utebi. Dana mui buna munite i orofa atata aika maika uwaraini sina wate aika maika uwaraini uwara nesia bunawere yawotebi. Ewa nasiniro ibifitaita uwara nesia i buna egi ari emerubai guriguri ufitaitarogo nono i Reka Mamoema moana uwara, Godinu ane ane nesia ubu utawa kowaro, emanu ifu ifu i ba ui Reka Mamoenu me ibene ibene ibeta uwaranu bukaro owawa ue odiba emana i buna egi ari emerubai guriguri da ufitaita.

Ana anama ome bobona ewa sina nauegou ufita. Ina eno, anama danu unu mui amara diburaro odifie ufisuna odifisu. Anama mui amara kaiyama umane ma uifie ufisuna dawa moko umane ma uifitaita. Enoba i ueta eno fafisuna Godinu uwara yanu naueta odegou uawete inare kimu uawe.

11 Nana tubetuberoma erena mui buna egi ari emeru i nasiniroma uyarite etu deiro amuiro ere. Danu yawera sadeina mui reka mamoenu yawera ari. Danu wate tananana i dera uwaya ari emerunu wate tanana ari. 12 I dubu fari buna egi ari emeruma i botai buna eginu buna nesia munite danu ueta bunawere i botai buna egi ari emerunu iboro ue mawetu ui. Dana buna derawere weiba i orofa atata uwara nesia danu unuro utate i botai buna egi ari emeru dawa ure yanae utaro uite uietaroma nono wiroi i buna egi ari emerubai guriguri utebita. 13 I dubu fari buna egi ari emeru dana ueta aika maika ue mawetu ueta derawere ue mawetu ui. I ueta muina eno, dana derawere weiro ina yareta bobo ureroma nasiniro tarariro uwara nesia eta. 14 Godima Dawa ere ekodiro dana i ueta aika maika derawere i botai buna egi ari emerunu iboro uteda i orofa atata uwara nesia irutebi. Dana i orofa atata uwara nesiaba eno wei, ya uwara ana muawete i buna egi ari emerunu imumu ari anaro ubu uawete dawabai guriguri uteda danu ifu we ma derawere uawe. I buna egi ari emeru dawa bodere kaiyama yanataro uite nono wiroi eawe wei. 15 Godima Dawa ere kodiro i dubu fari buna egi ari emeruma i buna eginu imumunu ibo ebaro oeno odiro me ibeda sina weite dawabai guriguri utawa uwara ma ui. 16 I dubu fari buna egi ari emeruma buna derawere weiba uwara nesia, ifu bobo uwaraini ifu me uwaraini gugua gubari bobo uwaraini ibaiabai me uwaraini sabua ueta uwaraini me inareta uwaraini uwara nesia emanu banibira age afuro aba befororo danu isi munebita. 17 Enoba ana anabai i buna egi ari emerunu isi, danu ifu aba yawieta mena oiya ue munawa oiya utawa utebita.

18 Ya uwara nesia i imuegou uawe. Anama dawa iwata derawerena i buna yawietanu ubina iwata ufi. Ina eno, i yawietana mui amaranu ifu. I yawietana sikisi aderedi sikisiti sikisi (666).

Copyright information for `YRB