Revelation of John 15

Aneru sewenima siosawere ememetu seweni maibita

Nana ereta derawere ere. I eretanu ubina derawere. Nana erena aneru sewenima siosawere ueta woutaro ere. I siosawere uetana i dubu siosawere ueta. Godima ibo uteda eno ufite nono mui daido da ufisu. Nana nono erena enea eba garasi arini inaini ma dininu uteda ibiro ere. Nana erena i uwarama i buna egini danu imumuini i yawieta ifu bobo emeruini uratate ma serigari utaro i uwara na ere. Ema nesia i eba garasi enea gigirari inaibeda Godima emaba mai gita ari afa waita ememetu maibita. Emana Godinu gaukara amara Mosesini i Reka Mamoenu soni eno munebita,

  • yanu buna derawere Waria Godi. Ana buna derawere ueta utasu. Ana i orofa atata aika maika ibinita uwaranu dera yawoeta amara. Anu ueta sineta nesia rorowarauini ba utasu.
Yanu Waria Godi eme nesia Aba kakara uteda Anu ifu we ma derawere utaita A torowa kobererau. I orofa atata uwara nesia Anu rorowarauini ba ueta eraitaba Abai afitate guriguri ufitaita, i soni eno munebita. Eno we me sitaro nana nono erena i urero dera dubu sunu kasimu ma ereariro Godinu ibeta kakarawere koru ibiro ere. I aneru nesia sewenima iga me inararabo inawere wadia barutate goruma ubu ueta kafa emanu nenoro asugari utate i dubu siosawere ueta mutate woure i dera dubu su ubareroma wawaro amuta. Amutaro mui me ibene ibene ibeta emeruma i aneru nesia seweniba goruma ubu ueta korube nabero seweni mai. I me ibene ibene ibeta Godima Danu ibo ueta i korube nabero seweni ubarero odiro emeruma i aneru nesiaba mai. Nono Godinu bunaini araetaba iba gibori derawere urero dera dubu su ubare wate farite inune ui. Eno uiba mui amara ubarero guriguri ufie uteda da amufiro i siosawere ueta gaukara seweni me sibisuna ido amufisu.

Copyright information for `YRB