Revelation of John 18

Babaronia su arama ui

Nana nono erena mui aneru ureroma tarariro ere. Godima dawaba buna derawere mairo danu arioma ewa nasini nesia ario ui. Dana derawere eno wei, Dana urei. I dera Babaronia natofo su dana jugari ui. Eno uiro seitaninu uwaraini seitaninu imumu siosawereini emana iro awona ibinita. Siosawere iga gasira faiyawere iro ibinita wei. I Babaronia natofo su dana danu siosawere dita yagera fareta ina kimu waini ogo ari, emeba mairo ita. I orofa atata dera yawoeta uwarama awetabai dita yagera farebaita i ari dawabai dita yagera farebita. I besenesi utebita uwarama i awetanu siosawere ibaiabai derawerebai gugua gubari bobo uwara sinebita weiro naue.

Nana nono nauena mui wate ureroma tararite eno wei,

  • Nanu uwara i kabesiroma ekodiawete wawaro aniawete danu siosawere utebasu enanari da uawe. Yaini dawaini koto uosoro danu ueta siosanu moko muotoba dawabairoma aniawe wei.
Dana ueta siosama derawere urero mane farinuro Godima i ueta sineta ba me erasu. Dana yaba siosawere utebiba enanari i siosanu moko dawaba uawete nono mui deiro odiawete dawaba uawe. Dana kikiratu kimu derawere ogo ma dininu uawete mawero ifi wei. Dana gugua gubari bobo ba kobererau ibebiba awona inu moko oferi dawaba mawe. Dana eno wasu, nana dera yawoeta aweta nanu yaure yawoeta orofaro yaubine. Nana i weta wabu aweta me. Sorara ueta nabai da fafisu wasu. Dana eno wasuba kowa demurairo i urumuwere ueta nesia dawabai uyafitaita. I urumu uetana eno, oferi aika maika wouretaini sorara uetaini sinai uetaini ema nesia eno uyafisu. Godima dawaba koto utebasu. Godi Dana bunawere, nesia serigari utasuba iba i ueta nesia uyafiro inama i Babaronia su yare me sibisu, eno weiro naue. I orofa atata dera yawoeta uwara emaini dawaini dita yagera faretaini siosawere uetaini utebitaba efitaitana inama yafiro gibori amufiro ereda i webitaita. 10 I dera yawoeta uwarama i awetanu oferi wouretaba iya uyafitate etara yafawerero inaibeda eno webitaita, ari, ari ina siosawere! Etei Babaronia natofo su derawere, anu ueta siosanu moko ueta abai sau farinu eno webitaita.

11 I orofa atata aika maika besenesi utebaita uwarama moana ibaiabai emabai da oiya ue mubitaitaba enanari neno siosa uteda i webitaita. 12 Mui amarama emanu kikiratu, deraratu erawa nautawa ibaiabai faiyawere da oiya ue mubisu. Emanu ibaiabai eno, goruini siriwaini oi dawana derawere gebiroini fera waita gebiroini inawere rinani waita wadiaini dubawaru wadiaini sirika waita wadiaini kukuiwere wadiaini emanu aika maika kobererau anaini aiwori waita ima ubu ueta ememetuini buranisi waita ima ubu ueta ememetuini aiyonima ubu ueta ememetuini maboro waita gebiroma ubu ueta ememetuini munaini fuyo oeta bonanawere faudaini mera waita bonanawere ogoini furanikisenisa waita bonanawere ogoini wainini oeraini farauaini uiti taini borumakauini mamoeini osini osima ma yaureta uiri bobo warafaini sabua ueta uwaraini nono emenu imumuini i ibaiabai nesia da oiya ue mubisu. 14 I besenesi uwarama i Babaronia natofo suba eno weita, anu unu i kobererau ane ane munebasu i nesia me ari usinu. Anu oini kobere wereirarau i nesiana me sininuba nono duburo dobefasuna da atafasu weita. 15 I uwarama Babaronia natofo suro besenesi uteda ibaiabai derawere munebita, i uwarama i sunu urumu derawere wouretaba iya uyafitate etararo yafawerero inaibeda eno webitaita, ari, ari ina siosawere! I dera Babaronia natofo suba neno arama utaisi. Dana bodere rinani waita wadiaini dubawaru wadiaini kukuiwere wadiaini baruite goruini oi dawana derawere gebiroini fera waita gebiroini i wereirarau uwanite nono kowa demurairo danu ibaiabai nesia sau fearinu eno webitaita.

I bouti nesia yawoeta kafitenini i boutiro anebita uwaraini i boutiro gaukara utebita uwaraini i enearo ane fare besenesi utebita uwaraini ema nesia etara yafawerero inaibeda efitaitana inama yafiro gibori amufiro efitate eno webitaita, etei taunina kobererau, mui taunina eno me webitaita.
19 Emana nasini fukewi mubitate emanu kofiri deiro sane odifitate webitaita, ari, ari, i dera tauninu urumu uetana siosawere! I enearo fare anebita bouti nesia iro anebitaro emanu uwara ibaiabai derawere munebita. Nono dana kowa demurairo sau nesia fearinu eno webitaita.

20 I Babaronia natofo su jugari usinuba ya urero ibinita uwaraini Godinu uwaraini afosoro uwaraini we bou ueta uwaraini yaru uawe. Dana yaba siosawere utebiba Godima dawaba koto uteda danu ueta siosanu moko fanisi mai.

21 Nono mui bunawere aneruma uiti tai ure adidiareta gebiro ari derawere munite ramamite enearo saniro tarariro eno wei, i dera Babaronia natofo su enanari mubite derawere sanono ufiro itafiro emema i su nono da efitaita. I buma urebaita uwaraini feku ubutebaita uwaraini tawuyo ubutebaita uwaraini gita urebaita uwaraini ema nesia i tauniro nono eno da ufitaita. I tauniro gaukara nono da ufitaita. I uiti tai ure adidiareta gebiro nono uiti tai da ure adidiafisu. 23 I tauniro mui nanefa ario da ufisu. I awetabo awerasi muneta uwara eno da ufitate sina da webitaita. Anu besenesi utebita uwarana derawere, i orofa atata aika maika besenesi uwarana otowaratu. Ana anu wada barauma i orofa atata uwara nesia irue muni wei.

24 Godinu we bou ueta uwaraini Danu uwarabo urebitaro uitebitaro emanu onono i tauniro itarebiba Godima i Babaronia natofo suba fanisi derawere mai. I nasiniro uitebita uwara nesia Godima erite i Babaronia natofo suba fanisi derawere mai.

Copyright information for `YRB