Revelation of John 19

I uwara faiya faiyawere Babaronia su arama uiba yaru uta

1Nono duburo nana nauena wate derawere, eme faiyawere urero weroroka weitate eno weita, Godinu ifu we ma derawere uawe. I eme ma wiroetaini araetaini buna nesia ina Godinu. 2Godima koto utasuna rorowarauini ba utasu. Dana i dera tauni ina i orofa atata eme ma siosa uteda dita yagera farebasu aweta ariba koto usinute ma arama ue me sininu. I dera taunima Godinu gaukara uwara ma uitebiba Godima dawaba fanisi derawere mai weita. 3Eno weitate nono derawere eno weita, inama i dera tauni yarasuro gibori amuene amuene amutasuba Godinu ifu we ma derawere uawe weita. 4Eno weitaro i dera uwara tueniti foini i me ibene ibene ibeta emeru foma yajigoma jejerigari utate i yaure yawoetanu orofaro yaubi Godibai guriguri uteda weita, ba waita, Godinu ifu we ma derawere utaisi weita. 5Eno weitaro i yaure yawoetanu orofaroma mui wate farite wei, ya nesia, ifu derawere uwaraini ifu kikiratu uwaraini, ya Godiba iya uyarebaita uwara nesia Godinu ifu we ma derawere uawe wei.

Reka Mamoe aweta muniro ogaro derawere uta

6Nana nono nauena ogo sisifunu rurua arini ure gururu weta arini eme faiyawere guruguru ue weroroka ueta ari, i ari mui wate eno weitaro naue. Emana eno weita, yanu Dera Waria bunawere Godi Dana nesia yawotasuba Danu ifu we ma derawere utaisi weita. 7I Reka Mamoe Dana Danu aweta awona mubie utasuro Danu mubisu aruma Danu torowa ue bou utasuba iba yaru ufete neno kobererau ufete Dana Danu ifu we ma derawere ufene waisi weita. 8Eno weitate weita, Danu mubisu arumaba inakeorau rinani waita wadia barufie masinu weita. I wadiana Godinu uwaranu kobererau ueta.

9Eno we me sitaro i aneruma naba wei, sina eno owawa ue odia. Godima ana anaba i Reka Mamoenu aweta muneta ogaroba waya youriba yaru derawere ufitaita weite nono wei, ina Godinu ba sina wei. 10Eno weiro nana dawabai guriguri umane uteda danu buri gigirariro arubi uero wei, eno da ua, aini naini anu aiyemutu, anama Yesu Kerisonu ba sina webaita, ya nesia gaukara uruama utaisi enoba Godibai guriguri ua wei. I we bou ueta uwara emaini Yesu Kerisonu ba imueta iwata utate enanari Danu ba sina we bou uta.

Mui Amara inakeowere osi egi deiro yaubi

11Nana nono erena ure eba uiro inakeowere osi egi iro ibiro ere. Nana erete nono erena mui Amara danu ifuna gaukara uegou uetaini sina rorowarau weta. I Amarama osi deiro yaubeda Danu koto uetaini Danu uranetaini rorowarau utasu. 12Danu ditina ina bubura ari. Danu kofiriro kini uwaranu kofi barueta ari faiyawere ibita. Danu kofi baruetaro Danu ifu ibi. Emema i ifunu ubina iwata me. Danu torowa Dawa iwata. 13Danu yafa asugari wadiaro onono derawere ibi. Danu ifuna Godinu sina eno webita. 14Dawa anina i urero ami uwarama iga me inakeowere rinani wadia barutate inararabo osi deiro yautate Danu buribi anita. 15Dawa anina awe derawere yafawere kaiya Danu bebeturo ibebe wawaro amui. Dana i kaiyama i orofa atata uwara nesia ma serigari ufie ani. Dana yawoeta isuma i uwara nesia kimuwere yawofite emema gureifi tai ure adidiareta kabesiro ure adidiarebaitaro dumamu itarebasu i ari Godinu ibo derawere ueta kabesiro i uwara ure adidiafisu ari. 16Danu yafawere barueta wadiaini Danu mauro mui ifu eno owawa ue odiro ibi. I ifunu ubina i kini uwara nesia emanu kini, i dera uwara nesia emanu Dera Amara eno ibi.

17Nana nono erena mui aneruma kowa ditiro inaibiro ere. Dana iro inaibeda i urero wawane inarebita gasira nesiaba derawere eno wei, ya nesia ewa Godinu dera ogaroba are guruguru uawe. Arawete i kini uwaraini dera ami kafiteni uwaraini ami uwaraini osini i osi deiro yaureta uwaraini sabua ueta uwaraini me inareta uwaraini ifu derawere uwaraini ifu kikiratu uwaraini uwara nesia emanu ofe ubunu damadama ie me siawe wei.

19Nana nono erena i buna egini i orofa atata aika maika kini uwaraini emanu ami uwaraini ema nesia i inakeowere osi deiro yauri Amaraini Danu ami uwaraini urafitae guruguru utaro ere. 20Dana i buna egini i meo we bou ueta amara budari ui. I meo we bou ueta amarama i buna eginu ditiro buna derawere ueta utebi. Dana eno uteda i buna eginu isi bobo uwara emana i buna eginu imumubai guriguri utebita, dana i uwarabai buna derawere uteda ema irutebi. I buna egini meo we bou ueta amaraini mune i uitawa gajiga yareiene yareiene yareta inaro rekawere saniro itasi. 21I inakeowere osi deiro yaubi Amara Dana Danu bebeturo ibebe wawaro amui kaiyama i buna egini meo we bou ueta amaranu ami uwara nesia ure uie wasa uiro i gasira nesia fatate emanu ofe ubunu damadama ie me sitate dia uta. |L

Copyright information for `YRB