Revelation of John 2

Yesuma Efesa dubu suba wasu sina

Dana nono naba eno wei, i Efesa dubu suro ibinu aneruba moana sina owawa eno ue odia wei. I sinana eno, ewa owawa sinana Nanu, Nana i muina nesia seweni Nanu banibira age afu mamete i ekiwa seweni yarebita abanaro inarebatane iba i sina abai watane wia wei. Na iwata anu ueta nesiana korai derawere utasute nesia ure nudarau utasu. Na iwata a unutawa i siosawere ueta uwaranu ueta. Ana i emanu aika afosoro waita uwaranu sinanu ubi doberinute ataninuna emana ba afosoro uwara me. Emana meo weta uwara torowa. Ana nesia ure nudarau utasu. Uwara faiyawere eritana ana Nanu ifu maibinuro eritate ueta siosawere aba uitarogo nono ana iyarawa usinute inare kimu usinute urumu derawere wourinu. Na iwata ana i korai uetaba ejiwa utawa utasu. Nono Nanu sina aba wemaro naua. Ina eno, bodere anu reka naueta Nabai odite anu neno nabai maegou uite nono awonana a me. Bodere anu ueta kobererau utebe i ueta kobererau ekodinu. Enoba imuegou uate anu siosawere ueta kodiate anu bodere kobererau ueta enanari ua. Nono eno ueta kobererau da ufasuna abai famate abairoma i ariorau ekiwa mune aika odimau. Nono anu mui uetana kobererau. A unutawa i Nikorai waita uwaranu siosawere uetaba ina kobererau. Naini unutawa emanu siosawere ueta.

Enoba anama ome bobona Godinu Imumu Kotofuma dubu su uwaraba wasu sina nauegou ufi.

Ana anama ibeda i siosawere ueta serigari utaitaba emaba kobererau umate Godinu waiyaro waratasu wiroeta ana danu tai mumate emaba mamaro ifitate me ibine ibine ibifitaita watane wei.

Yesuma Simana dubu suba wasu sina

Dana nono naba eno wei, i Simana dubu suro ibinu aneruba moana sina owawa ue odia. I sinana eno, ewa owawa sinana Nanu. Nana i botairoma dubu. Nana uiete nono me ibine. Na iwata, abai awe derawere uyarasuba anu ibetana kimuwere. Na iwata abaina ibaiabai me. Nono anu ba ibaiabai faiyawere ibinu. I uwara eno webaita, yana Ju uwara webaita. Emana Ju uwarana me. Emana seitaninu uwara. Na iwata i uwarama aba siosawere webaita. 10 I oferi woufoita ibaratu iya da uyawe. Nanu sina nauawe. Seitanima ya uwara faiyawere moana ue efie woure diburaro odifisu. Eno ufiro kowa teni torowa oferini neno arama derawere woufoita. Yanu naueta da ekodiawe. Buna uawete uifoitana duburo Nana yaba wiroeta me ibene ibene ibeta yaba mamaro ibifoita.

11 Enoba anama ome bobona Godinu Imumu Kotofuma dubu su uwaraba wasu sina nauegou ufi.

Ana anama ibeda i siosawere ueta serigari ufitaitana i dubu uietama ema da mubisu watane wei.

Yesuma Fegamamu dubu suba wasu sina

12 Dana nono naba eno wei, i Fegamamu dubu suro ibinu aneruba moana sina owawa eno ue odia. I sinana eno, ewa sinana Nanu. Nana i awe sadei yafawere simeri mame ibeda iba ewa sina aba watane. 13 Na iwata yanu ibeta orofa. Yanu orofana seitaninu yawoeta orofa abanaro. Na iwata yana Na ekodawa uta. Bodere Nanu kobere sina weta amara, Etifasi, dana seitaninu orofaro ibebiro utaro ui. I kowaro yana Nanu ifu ma fearawa utebita. 14 Nono Na unutawa yanu moana ueta. Yabaina moana uwarama ibeda Beiramunu we mawetu ueta sina nautaitate enanari utaita. Bodere Beiramuma Beirakiba we mawetu utebiba Beirakima Isaraero uwarabai ane wei, i ba me godibai fuyo oeta egi ifote dita yagera fafoitana ina ido weirogo nono enona ba me wei. 15 Nono yabaina moana uwarama ibeda i Nikorai waita uwaranu we mawetu ueta sina nautaitate enanari utaita. 16 Enoba yanu siosawere ueta dubena afu sawe. Eno da ufoitana yabai sau amate Nanu bebeturoma amutasu awe kaiyama i uwaraboini uramau wei.

17 Anama ome bobona Godinu Imumu Kotofuma dubu su uwaraba wasu sina nauegou ufi.

Ana anama ibeda i siosawere ueta serigari utebitaba emaba i kiwuma ibinu mana ieta mamaro ifitaita. Nana emaba mui inakeowere gebiro demui demui mamau. I gebirorona emanu reka ifu odimaro nono i ifu mui amara dawa iwata me. I mubisu amara danu torowama dawa iwata ufisu watane Dana eno wei.

Yesuma Taiataira dubu suba wasu sina

18 Dana nono naba eno wei, I Taiataira dubu suro ibinu aneruba moana sina owawa eno ue odia. I sina eno, i sinana Nanu. Nana Godinu Amara wei. Nanu ditina ina buburanu ario ari. Nanu burina aiyoni ari. Ina atonu ario ari. Ewa sina Nana aba watane wei. 19 Na iwata ana Naba neno arama uteda anu naueta Nabai odegou utasu. Ana kobererau uteda nesia ure nudarau utasu. Ana bodere kobererau utebe nono awona i bodere kobererau ueta serigari utasute kobererau uegou utasu. 20 Nono Nanu sina naua. Na unutawa anu demurai siosawere ueta. I aweta, Jejabero, dana yabai ibinuro ana dawa ekodawa utasu. I awetama wasu, nana Godinu sina watane wasute Nanu gaukara utaita uwara dita yagera fafitate i meo godiba fuyo oeta egi ifitae we mawetu utebasu. Dana Nanu uwara eno irutasu. 21 Nanu ununa danu neno Nabai odifie iba ekodero dana moana kowaro ibebirogo danu neno Nabai odawa me, dawa unutawa danu naueta Nabai odifite danu dita yagera fareta dubena afu sanawa ui. 22 Enoba Nana danu aineta warafaro mu samaro i uwara anama dawaini dita yagera faraita, emanu ueta ba me da ekodifitate Nanu buribi arawa ufitaitana emaini oferini bomu derawere emabai mamau. 23 Nana eno umate danu koiniboro nesia ma uimauba i dubu su naueta uwara nesia ema iwata, Nana eme nesia emanu imuetaini unu nesia iwata utatane ema iwata. Ya nesia yana ane ane utebitaba yanu moko demui demui yaba mamau.

24 Nono ya moana Taiataira suro ibinita uwara, yana i siosawere we mawetu ueta sina nautawa utebitate seitaninu kimuwere feare ibeta imueta iwata meba yaba ueta bomuwere da mamau. 25 Nono awonaroma Nanu famau kowaro yanu kobererau ueta nesia enanari uegou uawe. 26 Ana anama i siosawere ueta serigari ufitate Nanu unu ueta awonaroma i dubu kowaro uteibitaitana Nanu Babama Naba buna mai enanari emaba mamaro emana i orofa atata uwara nesia kimuwere yawofitaita. Emana kimuwere yawoteda Naba wasai utaita uwara ma berafitaita. Emema aiyoni isu ari ima nasinima ubu ueta okia kikiratu ure birabiarebaita i ari emema kimuwere yawofitate Naba wasai utaita uwara ma berafitaita. Nana emaba i waura warai bububu ueta baikoni mamau.

29 Yana ome bobona Godinu Imumu Kotofuma i dubu su uwaraba wasu sina nauegou uawe watane Dana eno wei.

Copyright information for `YRB