Revelation of John 21

Reka ureini nasini

1Nana tubetuberoma i reka ureini nasini ere. I bodere ureini bodere nasini me sita. I eneaini iro ibawa me sini. 2Nana erena i kakarawere tauni, i reka Jerusaremu su, Godibairoma ure ekodite tararebiro ere. Mui karu arumama awera mubie kobere wadia barutebasu i ari i reka Jerusaremu su tararebiro ere. 3Nana nauena wate derawere i kininu yauretaroma farite wei, awonana Godinu ibetana emebai. Dana emebai ibifiro emana Danu uwara sibitaita. Godini emaini ibeda Dana emanu inodi emanu ditiroma maiture sabiro iro uieta da fafisu iro sorara uetana me, i wetana me, oferi wouretana me. I bodere ibaiabai nesia me sita weiro naue.

5I dera yauretaro yaubi Amarama wei, Nana awona i ibaiabai nesia rekarau utatane wei. Eno weite naba wei, Nanu sinana baini naueta boboba iba ewa nesia owawa ue odia wei. 6Dana nono wei, ina ido me sininu. Nana i kofirini buri, i botaini dubu. Anama ogo nodo ufisuna Nana i wiroeta erio ubiroma ogo mune dawaba me mamaro i wiroeta ogo ifite oi da mafisu. 7Anama inare kimu ufite i siosawere ueta serigari ufisuna Nana danu Godi simaro dana Nanu amara sibisu. Nana eno umau wei. 8Nono i jaburararabo uwaraini i nauegou utawa utaita uwaraini imueta igawere uwaraini eme ma uieta uwaraini dita yagera fareta uwaraini wada barau ueta uwaraini emanu torowa agema ubu ueta godibai guriguri ueta uwaraini i meoma weta uwaraini ema nesia i uitawa gajiga dei inaro sabiro itafitaita. Ina i uieta dubu oname ido, eno weiro naue.

Reka orofa Jerusaremu

9Nono i aneru sewenima goruma ubu ueta korube nabero maibitaro nabero ubarero i dubu siosawere ueta wate fare ibita. Nono emabairoma mui aneru demuraima nabai farite wei, araro i Reka Mamoenu reka aweta mawetu umaro ea wei. 10Danu Imumu Kotofuma na woure anite i dera nubowere maidaniroma i reka Jerusaremu, i kakarawere tauni ure ekodite Godibairoma tararebiro mawetu uiro ere. Godinu araeta derawere i taunibai ario utebi. I tauninu ariona i nasini ubarero daure munaita kobere jasafa waita gebironu araeta ari. I gebirona roatarau ato garasi ari. 12I natofo sunu dowana edaroma eminaro yafawere. I dowaro kasimu tuero (12) ibitaro aneru tueroma (12) yawota. I kasimuro Jeikofunu adarabu ifu ifu owawaroma yanataro ibita. 13Nono i kowa amueta afu kasimu rarogonu ibita. I kowa itareta afu kasimu rarogonu ibita. Nono enabira manama afu kasimu rarogonu ibita. Nono enabira manama afu kasimu rarogonu ibita. 14I tauninu dowa danu taiyana gebiro nesia tuero (12). I taiyanaro i Reka Mamoenu afosoro uwara tueronu ifu ibita.

15I nabai webi anerunu agerona i taunini kasimuini dowaini towofie mui goruma ubu ueta towoeta isu mame ibi. 16I tauninu souko nesia fo (4). I mamamama nesia arotorowa. I aneruma i tauni danu isuma towoi. I sunu yafaini bodoini edaroma eminaro yafaini nesia arotorowa. Nesia tueniti eita aderedi kiromida (2800) eno towoi. 17I aneruma eno towoite i dowaini towotebina i dowa edaroma eminaro yafana sikisiti mita (60) towoi. I aneruma ewa nasini uwaranu owawaroma yawotebi. 18I jasafa waita gebiroma i dowa utate nono roatarau eba garasi goruma i tauni uta. 19I taiyana gebiroro dawana derawere gebiro aika maika faiyawere ibita. I botai taiyana gebirona jasifa waita gebiro. Nono inu buribi oita taiyana gebirona safaia waita gebiro. Inu buribi oita taiyana gebirona ageta waita gebiro. Inu buribi oita gebirona emera waita gebiro. Inu buribi oita gebirona onika waita gebiro. Inu buribi oita gebirona kaneria waita gebiro. Inu buribi oita gebirona kotisi waita gebiro. Inu buribi oita gebirona bero waita gebiro. Inu buribi oita gebirona tofasi waita gebiro. Inu buribi oita gebirona kurisofasi waita gebiro. Inu buribi oita gebirona tukoisi waita gebiro. Nono i dubu oita gebirona ametisiti waita gebiro. 21I kasimu tuero nesiana fera gebiroma uta. Mui kasimuna fera gebiro demurai. Nesia enoma enoma uta. I tauninu dabana roatarau eba garasi ari kobere goru.

22Nana erena iro dera dubu su ibawa ui. Yanu Dera Waria bunawere Godi Dawaini i Reka Mamoeini emanu torowana i dera dubu su ari. 23Godinu araetama i tauniro ario utebiro i Reka Mamoe Dawaini i tauninu arioba kowaini sakarama iro ario utawa ui. 24I nasiniro inareta uwarama i arioro inareibitaro i dera kini uwara nesia emanu gugua gubari ibaiabai nesia i tauniro woure odifitaita. 25I tauninu kasimu nesia garari da ufitaita. Iro dumu meba iba ifegari ue ibifitaita. 26I orofa atata uwara nesia emana emanu araetaini emanu ibaiabai nesia iro woure odifitaita. 27Igawere ememetuma i tauniro da anibitaro i siosawere uetaini meoma weta uwarama iro da anibitaita. Ana ananu ifu ifu i Reka Mamoenu wiroeta bukaro ibifitaitana emanu torowana iro anibitaita.

Copyright information for `YRB