Revelation of John 22

Wiroeta ogoini wiroeta ana

1I aneruma ma wiroeta ogo roatarau kurisa waita gebiro ari taritari uteda Godini i Reka Mamoenu dera yauretaroma fari wiroeta ogo mawetu uiro ere. 2I ogo iroma wawaro amuite i tauninu daba abanaro fare ani. I ogo etarafu mui wiroeta ana inaibiro ewafu mui wiroeta ana inaibi. I ana inaibeda tai ibo aika maika tuero (12) sakara demui demuiro eno uwanebita. Nono emanu tatana i orofa atata uwara nesianu ma wiroeta. 3Iro ba me aramawere ibaiabaina me.

Irona Godini i Reka Mamoenu dera yaureta ibifiro Danu gaukara ueta uwarama Dawabai guriguri uteibitaita.
4I uwarama Danu ibo nawata efitaro Danu ifu emanu befororo owawa ue odifisu. 5Irona dumu meba nanefaini kowanu ario me. Yanu Waria Godi Danu torowana emanu ario. I uwarama kini uwara ari me ibene ibene ibeda yawoteibitaita.

Yesu sau fafisu

6I aneruma naba wei, ewana baini naueta bobo sina iba nauegou ua. Godima Danu Imumu Kotofu i we bou ueta uwaraba matebasu, Dana Danu aneru Danu gaukara ueta uwarabai i sau fafisu ememetu we mawetu ufie siaia usinuro farinu wei.

7Yesuma eno wasu, Nana sau famauba eforo. Ana anama ewa we bou ueta sina ewa bukaroma yawifitate enanari ufitaitana yaru derawere ufitaita wasu.

8Na Joni, nana nanu tubetuberoma i ibaiabai nesia ere. Nana nesia ere naue me sirete i naba mawetu ui, anerunu buri gigirariro arubi uete dawabai guriguri umane uero dana naba wei, eno da ua. Naini aini anu aiyemutu i we bou ueta uwaraini ya nesiana arotorowa yana Godinu gaukara uruama utaisia Godibai torowa guriguri ua wei. 10Dana nono naba wei, ewa bukanu we bou ueta sina da ma feare odia, i ememetu nesia sau fafitaitaba wei. 11Eno weite wei, i siosawere utaita uwarama enanari daido siosawere uteibitaita. I igabuga imueta uwarama enanari igabuga imueta daido imuteibitaita. I kobererau utaita uwarama enanari kobererau daido uteibitaita. I Godinu ditiro rorowarau utaita uwarama enanari Godinu ditiro rorowarau uteibitaita wei.

12Yesuma eno wasu, eforo Nana sau famau. Famauna Nanu moko maeta wo fare i eme nesiaba emanu gaukara anene utaita, i emate enanari mamau. 13Nana i kofirini buri, Nana i botaini dubu, Nana i sirorarini me sineta wasu.

14Ana anama emanu wadia urotaitaro iga me sinasu. I uwarama i wiroeta ana tai ifitate i dowa bebetoro fare tauni ubarero anibitaita. 15Nono i tauni wawaro i kuasiri ari uwaraini wada barau utaita uwaraini i dita yagera faraita uwaraini i eme ma uitaita uwaraini i emanu agema ueta meo godibai guriguri utaita uwaraini i meoma waita uwaraini i meoma utaita uwaraini ema nesia wawaro ibifitaita.

16Yesuma wasu, Na Yesu i dubu naueta uwarabai ewa sina webie Nanu aneru siaia uero ani. Nana Deiwidinu sisia amara. Nana i ario derawere baikoni ari eno wasu. 17Imumu Kotofuini reka awetama arawe waisiro ana anama naufitaitana emaini arawe webaita. Ana anama ogo nodo ufote i wiroeta ogo ifoe ufoitana arawete iawe.

18Na Joni, nana ewa bukanu we bou ueta sina nautaita uwaraba eno we kakara utatane, anama mui sina deiro odifisuna Godima dawabai ewa bukaro wasu urumu ememetu nesia odifisu. 19Ana anama ewa bukanu we bou ueta sinaroma moana sina mune sabitaitana Godima dawabairoma ewa bukaro wasu danu wiroeta ana taini danu kakara taunibai ibeta ma dare mubisu.

20Ewa sinanu ubi Amarama eno wasu, Nana sau famau wasu. Aiwia, daido bade! Dera Waria Amara Yesu ido ara! 21Yanu Dera Waria Amara Yesuma yaba neno arama uteda kobererau durua ufie watane. Ido.

Copyright information for `YRB