Revelation of John 4

Urero ba Godiba guriguri utaita.

I nesia ue me siniro na Joni nana tubetuberoma erena urero kasimu ereare ibiro ere. Botai i tawuyo ubutebaita rurua ari wate naue enanari nono eno wei, Nabai mararo aba duburo fafisu ememetu mawetu uma eno wei. Eno weiro daido sau Godinu Imumu Kotofunu buna nabai fariro erena urero yaure yawoeta orofa ibiro mui amarama i yauretaro yaubiro ere. I yaubiro ere Amara Danu ibo nawata ario ui. Danu ibo nawatana kobere jasafaini kaneria gebironu ario ari. Nono i warabadima yawoetanu yauretaro ode kara uiro erena warabadima emara gebironu ario ari ario uiro ere. Nana erena mui yaure yawoeta orofa tueniti fo (24) ima i dera yaure yawoeta orofa ode kara utaro nono dera uwara nesia tueniti fo i yauretaro yaure fare anitaro ere. I uwara nesia emanu wadiana inakeorarabo barutate emanu kofiri baruetana goru eno baruta. I dera yaure yawoetanu kabesirona bida mamiro ure derawere uri. I dera yaure yawoeta orofanu iboro iro ekiwa seweni yarebi. I ekiwana Godinu Imumu seweni. I dera yaure yawoetanu orofa iboro mui emeru ibiro ere. Ina dera enea ogo, ina garasi ari. Ina roatarau kurisa gebiro ari.

Moana me ibene ibene ibeta emeru foma (4) i dera yaure yawoeta orofa ode wayatate inare kara uta. I me ibene ibene ibeta ememetu fo emabaina diti faiyawere ibita. O afuini dubena afuini diti faiyawere ibita.
I botai me ibene ibene ibeta emeru dawana raiyoni egi ari. Nono i mui me ibene ibene ibeta emeru dawana reka yawera borumakau ari. Nono i mui me ibene ibene ibeta emerunu ibo nawatana ba emenu ibo nawata ari. Nono i dubu me ibene ibene ibeta emeru dawana i ana daro fafafa ue inarebasu dera amuo gasira ari. I fo me ibene ibene ibeta ememetu ema nesia demui demui emanu fakinana nesia sikisi (6) bobo. Diti faiyawere emabai ibita. Ubareroini wawaroini nesia wate fare ibita. Emana dumuroini kowaroini wate eno webaita,

  • i Dera Waria buna derawere Godi Dawana kobererau, Dawana kobererau. Dana bodere ibebe awonaini daido ibinuba duburo fafisu.
I sina imoiteda wiawa daido eno weiene weiene utebaita.
I fo me ibene ibene ibeta ememetuma i dera yaure yawoetanu orofaro yaubinu Amarabai Danu ifu we ma derawere utebaitate Dawaba we ma kobererau utebaitana i dera uwara nesia tueniti fo (24) ema i dera yaure yawoetanu orofaro yaubinu me ibene ibene ibeta Godinu iboro arubi utebaitate Dawaba guriguri utebaita. Emana emanu goru kofiri barueta mune Danu iboro odaitate eno soni waita,

11 
  • Ana yanu Dera Waria Amaraini yanu Godi. Enoba eme nesia Abai Anu ifu we ma derawere utaitate Aba we ma kobererau utaita. I buna nesiana Anu. Ana nesia ubu ui. Ana Anu unu uite nesia ubu uiro ido ibinita,
eno waita.

Copyright information for `YRB