Revelation of John 7

Wani aderedi foti fo tausani (144,000) Isaraero uwara Godinu isi muta

Ina nesia ue me siniro nana nono erena aneru nesia foma nasininu souko foro (4) inaibitaro ere. Emana inaibeda oyaunu fareta didi ma tarie ibitaro anaroini enearoini nasiniro oyau mamawa ui. Nana tubetuberoma erena mui aneruma i kowa amueta afuroma fariro ere. Dawana i me ibene ibene ibeta Godinu isi bobo. Dana i nasini enea ma siosa ufitae iba buna muta aneru foba eno wei, i nasinini eneaini anaini da ma siosa uawero duburo ma siosa uawe weiro naue. Dana naba eno wei, i isi muta uwarana faiya faiyawere. I Isaraero abuamutu uwara nesiabairoma uwara faiyawere wani aderedi foti fo tausani (144,000) mune Godibai odi weiro naue. Emanu yawietana eno, Juda uwarabairoma uwara tuero tausani (12,000) mune emanu beforo Danu isi sane odi. Rubeni uwarabairoma uwara tuero tausani emanu befororo Danu isi sane odi. Gedi uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Asura uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Nafatarai uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Manasa uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Simioni uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Riwai uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Isakara uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Sebiuroni uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Josefa uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Benijameni uwarabairoma uwara tuero tausani mune emanu befororo enanari sane odi. Danu isi emanu befororo enoma enoma sane me sini.

Uwara faiya faiyawere Godibai guriguri uta

Eno ue me siniro ere. Nanu tubetuberoma nono erena uwara faiya faiyawere guruguru ue ibitaro ere. Ema faiya faiyawereba mui amarama ema da yawifisu. Emana orofa aika maikaini ofe aika maikaini uwara ema nesia i dera yaure yawoetanu orofanu iboroini i Reka Mamoenu iboro inaibitaro ere. Emana yafawere asugari inararabo wadia barutate farai tata mamitate inaibeda derawere eno weita, yanu dera yaure yawoetanu orofaro yaubinu Godini i Reka Mamoeini emana ya durua utebisiba yabai awe derawere uyareta serigari usite merau ibinisi weita. 11 I aneru nesiama i dera uwara nesiaini i me ibene ibene ibeta emeru foini (4) i dera yaure yawoetanu orofaini ode kara utate arubi uteda Godibai guriguri utate eno weita, ina ido, Godibai yaru ufero araeta ibifiro iwata ueta nesia ibifiro we ma kobererau ufete Danu ifu we ma derawere ufero i buna nesia ibifisu. I ueta nesia Danuba Dawabai me ibene ibene ibeibisu weita.

I uwara emanu oferi ido me sini

13 I mui dera amarama naba wei, i inararabo yafawere asugari barueta bobo uwarade, ema aboroma farita wei. Eno weiro we, dera amara, na iwata me, anu aika iwata utasu wero wei, i uwarama awe derawere uyaretaba urumuini oferi wourebitaro emema ema ma uitebita. I uwara emanu wadia i Reka Mamoenu ononoma urotaro inarau ibita. Enoba ema i dera yaure yawoetanu orofaro yaubinu Godinu iboro inaibinita wei. 15 Eno weite wei, ema dumuini kowaini Godinu dera dubu suro Dawabai Danu gaukara utaitaba Godima Danu dera yaure yawoetanu orofaro yaufite emabai ibifisuba kobererau ibifitaita. 16 Emana iro osi da edebari ufitaita, iro ogo nodo da woufitaita, iro kowa wakiki da ufiro, iro wakiki da edebari ufitaita. 17 Aneba eno ufitaita? I dera yaure yawoetanu orofabai inaibinu Reka Mamoe Dana ema yawoegou ufite Dana ema woure ane ogonu fareta kabesiro i me ibene ibene ibeta ogobai odifiro ifitaita. Nono Godima emanu inodi maitufiro nono duburo i da webitaita wei.

Copyright information for `YRB