Revelation of John 9

Mui aneru faima (5) danu tawuyo ubui

1Eno ue me siniro i mui dubu aneru danu tawuyo ubuiro nanu tubetuberoma erena i bodere ureroma nasiniro itari muina ere. I muinaba i dera nasini eba ma ereareta ki mairo maibi. 2Dana i ki mameda i dera nasini eba ma ereariro iroma gibori derawere amui. Inama koe derawere yarebaita gibori i ari amuite kowaini goso nesia giborima garari uiro dumu derawere sini. 3Eno uiro sisidomu faiyawere i geboriroma nasiniro itata i begara ari emerunu bunama i sisidomuba mairo wei, ana omaini waraeta ememetuini ane ane ma siosa da uawete moana uwarama Godinu isi emanu befororo meba ema da ma uiawete me awero oferi woufita. 6Sakara fai (5) eno uawero i begara ari emerunu ae ma oferi ueta i ari oferi woufita wei. Eno weite wei, i kowaro emema uieta daba dobefitate da efitaita. Emanu unu uifitae webitaro uieta emabairoma anibiro da uifitaita.

7Nana i sisidomu erena osi egi ari urafitae ue bou utebaita i ari i sisidomu emanu kofiriro goruma ueta kofi barueta ari ibi. Emanu ibo nawatana ba emenu ibo nawata ari. 8Emanu kofiri ijina moana awetabonu kofiri iji yafa ari. Emanu niona awe egi raiyoninu nio ari. 9Emanu oro baruetana aiyonima barueta ari barutate emanu fakinama fafafa ue anebitaro rurua derawere webita. I uraneta uiri bobo ememetunu rurua i ari rurua webitaro naue. 10Emanu toromana begaranu toroma ari. Emana sakara fairo (5) emanu toromama eme ateda oferi matebita. 11Emanu dera yawoeta amarana i dera nasini eba ubarero ibinu aneru. I Iburu uwaranu sinaroma i anerunu ifuna Abadoni waita. I Guriki uwaranu sinaroma i anerunu ifuna Aforoni waita, i anerunu ifunu ubina ibaiabai nesia ma siosa ueta amara.

12I botai siosawere uetana ido me sinirogo mui siosawere ueta sadei ibinisiba duburo fafisisi.

Mui aneru sikisima (6) danu tawuyo ubui

13I mui abana aneru danu tawuyo ido ubuiro nauena mui wate Godinu iboro goruma ueta fuyo oeta kabesiro ibinu yawera foma (4) farite wei, i dera Ufareiti waita ogobai uwane tarie oitaro ibinita aneru fo uregari uaro anibita wei. 15Eno weiro ido aneru fo uregari ui. Ewa kowa torowaro i muduna afu uwara nesia ido ma uie me sibitae iba i aneru eno ue bou uiro ibita. 16I osi deiro yaure uraneta uwaranu yawietana tu aderedi mirioni (200,000,000) faiya faiyawere. Emanu yawieta weiro naue. 17Nana nanu tubetuberoma erena i osi faiyawereini emanu deiro yaureta emeini emanu oro baruetana kafa ina kukuini safaia waita gebironu dubawaruini gajiga gebironu yaoini ina eno ere. I faiyawere osinu kofirina awe egi raiyoninu kofiri ari. Ina buburaini giborini wakiki danua gajiga gebiro i osinu bebeturoma farebi. 18Eno farebite i siosawere ueta rarogonu, ina buburaini giborini wakiki danu gajiga gebiro ima i muduna afu eme nesia ma uie me sita. 19I osi nesianu bunana emanu bebeturoini toromaro ibita. Emanu toromana kofiri bobo tabai ari. Ima uwara ma siosa utebita.

20Nono i siosawere uetaba uitawa me ibita uwarama emanu siosawere ueta dubena afu sanawa uta. Emanu agema uta godi ekodawa uta. Emana i siosawere imumuini i goruini burasini gebiroini anaini ima ueta ditima ba erawa sina ba nautawa ba inarawa meo godi ekodawa emabai siboro sanebita. 21Emana eme ma uietaini wada barau uetaini dita yagera faretaini waira uetaini i siosawere ueta nesia emanu dubena afu sanawa uta.

Copyright information for `YRB