Romans 10

Naiyemutu, nanu unu derawerena Godima Danu fanisi uetaroma i Isaraero uwara ma wirofie watane. Eno imuteda iba Godibai guriguri utebatane. Na iwata, i Isaraero uwara emanu unu derawere Godinu dabaro anibitae imuegou utaitate nono Godinu sina nauegou utawaba Danu dabaro anawa utaita iba watane. Godima emenu neno Danu torowabai ma rorowarau utasu emana i ueta imutawa utaitate emanu aika buna uetama emanu neno ma rorowarau ufitae ue eraita. Ema unutawa Godima emanu neno ma rorowarau ueta. Ya iwata utaisi, Yesu Keriso Dawa i tarawatu nesia ue me siniba anama danu naueta Dawabai odasuna Dana i amaranu neno ma rorowarau ue Godibai ma taka utasu.

Wiroetana eme nesianu

Mosesima eno wei, anama tarawatuma dawa ma rorowarau ufie imufisuna i tarawatunu we kakara utasu sina enanari nesia yawoegou uteda ufisu. Ana anama emanu naueta Godibai ode rorowarau inaretaba sinana edono, yabairoma anama etua urero manibite iroma Keriso ewaro wo tarafiro ya durua ufisu eno da we imuawede. Enanari nono anama emeda nasini ubarero i uieta uwarabai tanibite Keriso iroma woure etu deiro amufiro me ibifisu eno da we imuawede. I eno imueta daba ibawa me. I sina edono, Godinu sina yabai ibinu, ina yanu nenoini bebeturo ibinu. Nono i Godibai naueta sina ya uwaraba waisi. Yana Yesu Dawa i Dera Waria Amara weda bebetuma eno waitate Godima Dawa uietaroma ma uyari yanu nenoma imutaitana Godima ya ma wirofisu. 10 Yana nenoma Godi imutaisiba Godima yanu neno ma rorowarau utasu. Yanu bebetuma yanu naueta waisiba Godima ya ma wirotasu. 11 Godinu bukaroma eno wasu, anama danu naueta Godibai odasuna dawa maru da ufisu eno wasu. 12 I Ju uwaraini i aika uwaraini ema nesia arotorowa. I Dera Waria Amara Dawa i uwara nesia emanu Waria Amara. Anama Dawabai guriguri uteda Danu ifuro ane ane wenaueraitana Yesu Kerisoma ema we ma kobererau utasu. 13 Godinu bukaroma eno wasu, ana anama yanu Dera Waria Amarabai emanu naueta odeda Dawabai Dera Waria Amara ya ma wiroa weda nui webitaitana Yesu Kerisoma ema ma wirofisu.

14 Emanu naueta Dawabai da odifitaitade anene Dawabai nui webitaita? Nono Danu sina nautawa ufitaitade anene emanu naueta Dawabai odifitaita? Godinu sina botai wiawa ufitaitade i sina anene naufitaita? 15 Godinu sina weta uwara da siaia ufitaitade i sina aboroma fare webitaita? Nono Godinu bukaro sinama eno wasu, Godinu kobere sina woure fare waita uwarana kobererau eno wasu. 16 Nono i Ju uwara nesia Godinu kobere sina munawa uta. Boderewere Isaiyama eno wei, Dera Waria Amara, i uwarama yanu waisi sina nautawa utaita, dana eno wei. 17 Godinu kobere yaba waitaro nauteda sina Yesu Kerisoba nautaisiba yanu naueta Godibai odaisi.

18 I Isaraero uwara ema i sina nautawaba iba me ibebita? Me, ema i sina nauta. Godinu bukaro sinama eno wasu,

  • i sina i orofa atata kabesi nesiaro we inarebita. Emanu sina i orofa atata aboro aboro ibebita uwarabai ani,
Godinu sinama eno wasu.
19 I Isaraero uwarama i sinanu ubi iwawa uteda iba i sina nautawa? Mosesinu sina wemaro nauawe. Godima Mosesinu bukaro eno wei,

  • i aika uwarabai kobererau umauba Isaraero uwarama i ereta ereda madudu webitaita. i me sara siosa utaita aika uwarabai kobererau umaro Isaraero uwarama ubusi uyafitaita,
Godima eno wei.
20 Nono Isaiyanu bukaro eno bunawere wei,

  • i Na doberawa uwarama Na atanita. Nana Naba dobere wiawa utebita uwarabai Nanu torowa ma boroyare,
Godima eno wei.
21 Nono Godima i Isaraero uwaraba wasu, i gifena wasai ueta uwara emaba Nanu age woroworo fisu uteda Nabai arawe webatane, wasu.

Copyright information for `YRB