Romans 14

Yaiyemutunu ueta sineta da ere wiawe

1I naueta derawere me uwara mune uruama ibeda nono danu imueta aika maikaba iba bebetuma dawaini da yarawe. Mui naueta derawere amara dawa ieta aika maika itasu. Nono mui naueta kikiratu amara dawa egi itawa waiyaro waraeta ieta torowa itasu. 3I ieta aika maika ieta amarama i egi itawa amaraba sina siosa da webie watane, nono i egi itawa amarama i egi itasu amaraba wawei da webie watane, Godima Danu unu i amara mune odiba. 4Aneba Godinu gaukara uwaraba wawei waita? I yawoeta amarama danu torowa anama kobererau aba anama siosawere eno webisu. Nono yanu Dera Waria Amarama Danu uwara durua uteda ma buna ufisuba daido rorowarau inafitaita.

5Mui amarama eno we imutasu, ewa kowana i botai kowa. Nono mui amarama i kowa nesia emana arotorowa eno we imutasu. Enoba i imueta yanu torowa imuawe. 6Anama mui kowana botai kowa imutasuna dawana Godi imutasu. Anama egi itasuna dawana Godi imutasu, dana Godibai i egiba we ma kobererau utasu. Anama egi itawa utasuna dawana Godi imutasu, dana Godibai danu aika ietaba we ma kobererau utasuba. 7Anama me ibasuna danu torowa yawotawa me ibasu. Anama uitasuna danu torowa yawotawaba uitasu. Enoba ya me ibifeisina yana yanu Dera Waria Amaranu uwara. Uifeisina enanari yana yanu Dera Waria Amaranu uwara. 9Idoba Keriso Dawa i me ibinita uwaraini uiteboita uwaranu Dera Waria Amara sibie iba uite nono uietaroma uyari. 10Enorairo anu aiyeba aneba wawei wasu? Dawaba aneba sina siosa wasu? Ya nesia Godinu iboro inafero Dana yaba wawei webisu. 11Idoba Godinu bukaroma eno wasu,

  • i Dera Waria Amarama we bou uteda wei, uwara nesia Nabai jejerigari ufitate Naba A Godi eno webitaita wei,
Godinu bukaroma eno wasu.
12Enoba ya nesia yanu aika eme demui demui Godibai ane yanu ueta sineta ane ane nesia enanari sina moko webeisi.

Yaiyemutu da ma nuda uawe

13Idoba yanu yanu wawei da we matafene watane. Siosa ueta naiyenu dabaro da odifene watane. 14Dera Waria Amara Yesuma naba eno ma boroyariba iba ewa sina yaba wemaro nauawe. Ietaini egini ane ane emabaina iga me. Anama ietaini egini ane ane ina siosawere imutasuna nono ina i eno imutasu amara dawabai siosawere ibinu. 15Ana ieta itebasuro anu aiyema i ueta ereda imueta siosawere utasuna ina kobererau me. Ana eno utasuna anu aiye ba neno arama utawa siosawere utasuba ina kobererau me. Ana neno arama utawa anu unu torowa utasu. Kerisona i amaraba ui. Enoba ane ifasuna ina i amaranu imueta ma siosa uosoba i ieta da ia. 16Yanu kobere ueta ane ane imuegou uteda kekerama uforo! Me sara ufoitana mui amarama ereda ina siosawere webisuba. 17Godima ya yawoe arasuna ietaini ogo torowa ifene imutawa utasu. Dawa ya rorowarau ufete wesarau ufete nenoma merau ibifene imutasu. Ina edono, rorowarau uetaini wesarau uetaini nenoma yaru uetaini, Godinu Imumu Kotofuma yabai ibeda i ueta nesia ma boroyarasu. 18Enoba anama eno imuteda enanari kobererau ufisuna Godima dawaba yaru ufiro emema dana kobere amara webitaita.

19Enoba uwarabai i wene enanari kobere wesa ueta ufero wesarau ibifitaro emaini yaini yanu imueta ma buna ue matafene watane. 20Yanu ieta imuetaba mui amaranu naueta daba ma siosa da uawe. Ietaini egini nesia ina roatarau. Nono mui amarama ereda imueta siosa uosoba da iawe. 21Egini ba waini ogoini ifate ane ane ufasuna mui naueta amara ma siosa ufasuba eno da uate kobererau ufasu deina ina kobererau ufasu. 22Yanu Godiba imueta nesia imuegou uteda i ueta Godibai uawe. Yanu naiyemutunu iboro eno ufoitana emanu Godibai naueta ma siosa ufoitaba iba eno da uawe. Anama dawa iwata danu ane ane utasu ina siosa me kobererau utasu iba Godima dawa we ma kobererau utasu. 23Nono anama ane ieta ifite danu ueta kobererau aba siosawere imueta eno ma owere owere ufisuna dawa siosawere ufisu. Dawa Godi da imufisuba Godima dawaba fanisi mafisu. Anama Godi imutawa ane ane utasuna ina siosawere ueta. a siosawere imueta eno ma owere owere ufisuna dawa siosawere ufisu. Dawa Godi da imufisuba Godima dawaba fanisi mafisu. Anama Godi imutawa ane ane utasuna ina siosawere ueta. a siosawere imueta eno ma owere owere ufisuna dawa siosawere ufisu. Dawa Godi da imufisuba Godima dawaba fanisi mafisu. Anama Godi imutawa ane ane utasuna ina siosawere ueta.

Copyright information for `YRB