Romans 15

Yanu torowa da yaru uawete yaiemutu ma yaru uawe

Ya buna naueta uwarama yanu torowa da imuteda yaru da ufete i moana naueta buna me uwara imuteda ema durua ufene iba watane. Ya yanu naiyemutu imuegou ufete emaba kobererau ufete emanu naueta ma buna ufene watane. Keriso Dawa Danu torowa imutawa utebi. Godinu bukaro sinama eno wasu, moana uwarama Godiba sina siosa weda Naini webita eno wasu. I boderewere owawa oeta sina ina yanu iba sina. Godi Danu ununa i sinama ya ma buna ufiro kekerama uteda i duburo mubeisi Godinu wiroeta yawofene iba owawa eno ue odebita. Nanu ununa i kekerama uetaini buna uetaini matasu Godi Dawa yaba durua ufiro yana Yesu Kerisonu ueta sineta ari uteda uruama ibifoe iba Dawabai yaba guriguri utatane. Eno ufote wate demurairo Baba Godini yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisoini emanu ifu we ma derawere ufoe watane.

Godinu sina aika uwarabai anasu

Kerisoma ya muni, i ari yanu yanu mune ue matawe. Eno ufoitana emema ereda Godinu ifu we ma derawere ufitaita. Nanu sina wemaro nauawe. Yesu Keriso Dawa i Isaraero uwaranu gaukara amara sini. Dana Godinu sina nesia meo me ina ba weda Godinu we bou ueta yanu abuamutuba nesia ina ba webite Godinu neno arama ueta i Ju me aika uwarabai ma boroyafiro emana Godinu ifu we ma derawere ufitae iba i Isaraero uwaranu gaukara amara sini. Godinu bukaroma iba eno wasu,

  • i Ju me aika uwarabai anu ifu we ma derawere umate Anu ifuba soni wemau,
eno wasu.
10 Nono mui sina eno wasu,

  • ya aika uwara yana Danu we mune odi uwaraini yaru uawe,
wasu.
11 Nono mui sina eno wasu,

  • ya Ju me aika uwara, Danu ifu we ma derawere uawe. I uwara nesia emana Danu ifu we ma derawere ufitae watane,
wasu.
12 Nono Isaiyama eno wei,

  • Jesinu sisia amara Dawa Danu danuama Dawa mubiro fafiro Godima Dawa ma uyafiro Dana Ju me aika uwara yawofisu. Ema yawofiro emana Dawa imuteda emanu naueta Dawabai odifitaita,
Isaiyama eno wei.

13 Godi Dawana yanu nauetanu ubi. Dana yaba durua ufiro Dawaba imuegou ufote yaru uteda wesarau ibifoe iba watane. Yana eno uforo Godinu Imumu Kotofuma yaba buna derawere mafiro Godi imuteda Dawa yawoegou ufoe watane.

Foro ewa owawa bunawere yanatasu inu ubi wei

14 Naiyemutu na iwata, yana kobererau utaita, yana aika maika iwata derawere utaitaba yanu yanu we mawetu ue matawe. 15 Ina na iwata utatane, nono moana imueta nono imufoe iba bunawere imuteda yaba owawa ue odine. Godi Dawa i gaukara naba maiba iba eno owawa ue odine. 16 Godi Dawa i gaukara naba maiba nana Yesu Kerisonu sabua ueta amara sire. Enoba i aika uwarabai Godinu kobere sina watane. Ina nanu fuyo ode sina weta gaukara ari. Idoba iba i aika uwarana Godibai nanu fuyo saneta ari. Emabai Godinu kobere sina watanero Godinu Imumu Kotofuma ema mune aika odasuba Godima ema daido munasu. 17 Yesu Kerisobai nanu torowa badami ue ibineba Godinu waiya utatane sina iba we ma derawere uteda watane. 18 Mui sina merogo. I sina torowa wemau. Keriso Dawa naba durua uegou utebiba iba buna ueta uteda buna sina webitararo i Ju me aika uwarama Godi nautebitate Yesunu buribi anebita. 19 Godinu Imumu Kotofuma Danu wakiki naba uegou utebiba nana kamama eretaini buna ueta uteda Jerusaremu suroma Irikuriamu suro Kerisonu kobere sina ido wegou utebitara. 20 Nanu imuetana eno, moana uwarana Yesu Kerisonu ifu nautawa utedibinitaba emabai Kerisonu kobere sina wemane watane. Nono mui amarama moana uwarabai Yesu Kerisonu kobere sina webiba iba iro da animau. Na unutawa danu weta bouro nanu sina deiro weta. 21 Eno merogo nono Godinu bukaroma sinama eno wasu,

  • Danu sina wiawa utaro nautawa uta uwara nono emana Dawa eregou ufitaita. Danu kobere sina wiawa utaro nautawa uta uwarama nono i sina iwata uegou ufitaita,
eno wasu.

Foro Romani uwara ane efie wei

22 Ane ane faiyawere utebitara enoba yabai animane utebe anawa ue. 23 Nono awonana ewa orofaro nanu mui gaukara meba yabai amau. Nana yabai oya faiyawere amane imutebitaraba amau. 24 Nana Sifeina orofaro fare anedana ya nesia emau. Nanu ununa yabai are ibimaro yana na durua ufote siaia uforo Sifeina orofaro animane iba watane. 25 Awona nana i Jerusaremu su naueta uwarabai durua ueta oi woure animau. 26 I Masadonia orofa uwaraini Akeiya orofa uwaraini emanu unu i ibaiabai me Jerusaremu su naueta uwaraba oi mafitae iba ofereni mata. 27 Ina emanu unu, i aika uwarama Isaraero uwarabairoma Godinu wiroeta mutaba iba i Isaraero uwaraba ibaiabai moko mafitaita. 28 Idoba ewa gaukara ue me simate i ofereni oi mune odimauna Sifeina orofaro anedana ane ya nesia erere fare animau. 29 Yabai amane umauna Yesunu buna uetaini sina wetama nanu neno inune ufiro yabai amate nesia wemau.

30 Yana Godinu Imumu Kotofunu neno arama ueta i ari neno arama utaitaba yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisonu ifuro nui watane. Yaini naini Godibai guriguri ufero Godima na durua ufiro i Judia orofa nautawa uwarama na da mubitae watane. I Jerusaremu su naueta uwarabai nanu gaukara kobererau umaro efitate yaru uteda ina kobererau webitae iba guriguri ufene watane. 32 Enoba Godi Danu unu na ufisuna yaru umate yabai ane famate yanu yanu imueta ma buna ufete imoimane iba guriguri uteda watane. 33 I wesarau utasu Godi Dawa yabai ibifie watane. Nanu sina ido.

Copyright information for `YRB