Romans 16

Foronu ario wasu sina

1I mui naueta aruma Fibi danu sina wemaro nauawe. Dana i Sinikuria naueta su uwaranu dubu suro gaukara utebasu. 2Dawa yabai fafisuna yana Godinu uwaraba Yesu Kerisonu ifuro muawete dawaba bana wiawete yanu suro odiawe. Dana uwara faiyawere naini durua utebiba dana ane ane mubie webisuna dawa durua uteda mawe.

3Nanu ario sina Fasiraini Akuiraba wiawe. I awetaini awera emaini naini Yesu Kerisonu gaukara uruama utebisi. 4Emana naba uifisie utebisi. I aika naueta uwara nesia emaini naini i awetaini awerabai we ma kobererau utaisi. 5Ema torowa merogo nanu ario sina i awetaini aweranu suro guruguru utebaita naueta uwaraba wiawe.

Nanu ario sina Efenitasiba wiawe. I amarana Eisia orofa botai naueta amara. Danu naueta Yesubai botai odi.
6Nanu ario sina i yabai gaukara uegou utebasu aweta danu ifuna Meri dawabai wiawe. 7Nanu ario sina Enidoronikasini Juniaini emaba wiawe. I amara sadeina nanu su amara sadei. Emaini naini diburaro uruama ibisi. Emana i afosoro uwarabai dera uwara. Ema sadei ko emanu naueta Yesu Kerisobai oisiro nono nana nanu naueta Yesu Kerisobai duburo ode.

8Nanu ario sina nanu kobere naueta naiye Emufiratusiba wiawe. 9Nanu ario sina Ubanasini nanu naiye warai Sitekaiba wiawe. Ubanasi dana naini Kerisonu gaukara uruama utaitu. 10Nanu ario sina i kobere naueta amara Eferasiba wiawe. Aresitoburasinu naueta su uwaraini ema nesiaba nanu ario sina wiawe. 11Nanu ario sina nanu su amara Erodioniba wiawe. Nakisasinu naueta su uwaraini ema nesiaba nanu ario sina wiawe.

12Nanu ario sina i aweta sadei Turaiforaini Turaifosaini emaba wiawe. Emana Yanu Dera Waria Amaranu gaukara uegou utaisi. Fesisini dana Yesu Kerisonu gaukara uegou utebasu. Dawaba nanu ario sina wiawe. 13Nanu ario sina i kobere naueta amara Rufasini danu danuaba wiawe. Danu danuana nanu baya ari. 14Nanu ario sina Esinikuritasini Firigonini Emesini Fetorobasini Emasini i orofa naueta uwara nesia emaba wiawe. 15Nanu ario sina Firorogasini Juriaini Niriasini danu arumaini Orimufasini i orofa naueta uwara nesiaba wiawe.

16Yanu yanu ario we matafoitana age mamiawe. I orofa atata dubu su su naueta uwara nesia emana yaba ario sina waita.

Dubu oname iba sina ido

17Nanu mui sina bunawere wemaro nauawe. Naiyemutu, i siosawere utaita uwara, i eme ma saragari utaita uwara, emana emenu imueta ma siosa utaitate ema unutawa yaba we mawetu uetaba ema eregou uawete kodiawe. 18I uwarana Yesu Kerisonu gaukara ueta uwara me. Emana emanu siosa unu torowa utaitate garo sina weda i siosa ueta imutawa uwaranu imueta ma siosa utaita. 19Uwara nesia iwata yana Yesu Kerisonu sina nesia nautaitaro iba yaru utatane. Nanu ununa yana i kobere ueta nesia iwata uegou utaitarogo nono siosawere ueta nesiana ya iwata me. 20I ure nudarau ueta emebai matasu. Godi Dana seitani sau ma betari ue mu sabiro yana yanu burima seitaninu deiro amune adidiare aniboita.

Yanu Dera Waria Amara Yesuma yaba durua uteda neno arama ufie watane.

21Moana uwaranu ario sina wemaro nauawe. Nanu gaukara uruama utasu amara Timoti dana yaba ario sina wasu. Rusiasini Jesonini Sosifataini emana yaba ario sina waita. Ema nesiana nanu su uwara.

22Na Tetiusi, nana Foronu wasu sina nesia nono owawa ue odatane. Nana Yesu Kerisonu ifuro yaba ario sina watane.

23Naini i naueta uwara nesia i amara Geiasibai ibinisi. Ewa natofo su oi yawotasu amara Erasitasi dawaini yanu naueta amara Koatasini emana yaba ario sina waisi.

24(Nanu ununa Yanu Dera Amara Yesuma ya durua uteda neno arama ufie watane ido.)

Godi we ma kobererau ueta guriguri

25Godi Danu torowa ya ma buna utasu. Nana Godinu kobere sina weda Godima ya ma buna ufie iba watane. Yesu Keriso Dana eno we bou utebi enanari watane. Bodere i ba sinanu ubi kiwuma ibebiro uwarama nautawa utebita. Iba Godima awonana i ba sinanu ubi ma boroyarasu. 26Nono awonana i ba ubi ido ma boroyarasu. Godinu we bou ueta uwarama i sina owawa ue odebita. Enoba i me ibene ibene ibeta Godinu buna sina i orofa atata uwara nesia efitate emanu naueta Godibai odifitae iba i sina owawa ue odebita.

27Godi Danu torowa nesia iwata utasu. Ya Yesu Keriso imuegou uteda Godinu ifu we ma derawere uteibene iba watane. Nanu sina ido.

Copyright information for `YRB