Romans 2

Godima koto ufisu kowa

Nono ya uwarade! Yana aika uwaraba wawei waitate enanari siosawere utaitaba iba Godi yaba da inafisu. Anama nanu wene sina i, enanari siosawere ufisuna Godima dawa koto ba ufisu. Eno koto ueta deina ido waisi. Naiyemutu, yana i ari utaita uwaraba ere wawei waitarogo nono ya enanari utebaita. Enoba ya Godinu kotoroma iya aniboita? Enona me. Yana eno siosawere utaitaba Godinu kotoro daido aniboro fanisi mafisu. Godima ya neno arama uteda sau ibo utawa utasu. Nono ya unutawa Danu yaba kobererau ueta. Godima ya uwara yanu neno neno ueta dubena afu saboe iba yaba neno arama uteda kobererau utasu. Yana Godinu sina nautawa ue yanu neno neno ueta dubena saneta iba unutawa utaitate yanu imueta kimuwere utaitaba yanu siosawere ueta derawere ufisu. Enoba i fanisi maeta kowaro Godima ya fanisi derawere mafisu. I kowaro Godima uwara nesia koto rorowarau ufisu. Godima uwara nesianu uetaba ane ane mafisu. Ana anama kobere uetaini Godinu araetaini kobere ifu wetaini ibene ibene me ibetaini mubitae utedana kobererau uegou utebaitana Godima emaba ibene ibene me ibeta mafisu. Anama emanu unu torowa utedana kobere ueta ekodaitate siosawere utebaitana Godima emaba ibo derawere uteda fanisi derawere mafisu. I siosawere utaita uwarama neno siosa uteda fanisi mubitate oferi derawere woufitaita. Ya Ju uwara, ya ko oferi eno wouforo nono yanu buribi i Ju me aika uwara nesia eno woufitaita. 10 Godima i kobererau utaita uwaranu ifu we ma derawere ufite kobere kabesiro odifite ma kobererau ufisu. I Ju uwarabai ko ufite nono emanu buribi i Ju me aika uwara nesiaba eno ufisu. 11 Godi Danu unu uwara torowana me Danu unu uwara nesia arotorowa iba uwara nesiaba arotorowa ufisu.

12 Enoba Mosesinu tarawatu iwata me amarama siosawere ufite uifisuna uitawa ina kabesiro anibisu. Iro anibiro Godima i amaraba Mosesinu tarawaturoma koto da ufisu. Nono i Mosesinu tarawatu yawiteda imutasu amarama siosawere ufite uifisuna enanari uitawa ina kabesiro anibiro Godima i amaraba Mosesinu tarawaturoma koto ufisu. 13 Mosesinu tarawatu sina nautaita uwarana Godima emaba kobere uwara da webisu. I tarawatu sina nautaitate enanari utaita uwarana kobere uwara webisu. 14 I aika uwara, emabai Mosesinu tarawatu ibawa, nono i uwarama emanu beforoma i tarawatu sina iwata uteda utaitana emabai tarawatu meba emanu imuetana emanu tarawatu ari. 15 Ema eno utaitana Godima i tarawatunu ubi emanu nenoro owawa ue odiba iba eno utaita. Godima eme nesia emanu nenoro feare ibetawere imueta nesia Yesu ma borobafite ido emabai koto derawere ufisu. Nana Godinu kobere sina eno watane enanari ufisu. I kowaro i uwaranu nenona emanu ere weta, ima emanu uetana siosawere wawei webisu aba emanu uetana kobererau eno webisu.

I Ju uwaraini tarawatu

17 Nono yade! Yana Ju waita uwara. Yabai Mosesinu tarawatu ibinuro imutaitate yana Godi iwata utaita eno sina faiyawere waita. 18 Yana Godinu unu iwata utaita. Yanu tisa uwarama Mosesinu tarawaturoma we mawetu utebitaba siosawere uetaini kobererau uetaini yanae ture aika maika odaita. 19 Ya eno waita, yana Godinu imueta iwataba i diti basugari uwara ari uwara Godinu dabaro woure are odifeisi waita. 20 Yana eno waita, i me sara siosa weta uwaranu imueta ma wirofete i iwata derawere me uwara ue mawetu ufeisi waita. Mosesinu tarawatu yabai ibinuba iwata nesiaini ba imuetaini iwata utaisi waita. 21 Ido, yana aika uwara we mawetu utaitade nono yanu torowa we mawetu utaita aba me? Waira da ua waitade ya waira utaita aba me? 22 Dita yagera da fa waitade, ya dita yagera faraita aba me? I ba me godi ya unutawa waitade, i ba me godinu su ibaiabai waira utaita aba me? 23 Mosesinu tarawatuna yanu waitade, Mosesinu tarawatu ma furufareda Godinu ifu ma igabuga utaita aba me? 24 Godinu bukaroma eno wasu, yana siosawere utaitaba Godinu sina nautawa uwarama Godinu ifu ma siosa utaita wasu.

25 Ya uwarama Mosesinu tarawatu uegou utaitana yanu ofe turetana kobererau, ima ya durua utasu. Yana Mosesinu tarawatu ma siosa utaitana yanu ofe turetana kobererau me. Ina ofe turawa uwara ari. 26 Nono mui ofe turawa amarama i tarawatu nesia uegou utasuna dawa ofe tureta amara ari dawa ba Ju amara ari sinasu. 27 Enoba i ofe turawa amarama i tarawatu utasuro ya ofe tureta sina owawa uta tarawatu bobo uwarama i tarawatu utawa utaitaba dana ya ereda wawei wasu. 28 Ana amarana ba Ju amara? Danu danua damama ba Ju uwarana dawa ba Ju amara? Me. I ba ofe turetana ofe tureta torowa me. 29 I ba Ju amara dawa ba kobere neno imutasu amara. I ba ofe turetana neno tai tunono ueta. Ina Godinu Imumu Kotofunu ueta. Ina emenu kaiyama tureta me. Emema emanu ifu we ma derawere utawa utaitaro Godima emanu ifu we ma derawere utasu.

Copyright information for `YRB