Romans 4

Eibaramunu ueta sineta yabai mawetu utasu

Eibaramu dawana ya Ju uwaranu botai sirorari amara. Eibaramunu naueta sina wemaro nauawe. Eibaramu dawa i naueta doberebe ane atani aba me? Eibaramu danu aika gaukara uetama Godinu iboro eno rororowarau inafirona danu torowa ma uyareda sina faiyawere webie. Meba danu torowa Godinu iboro danu ueta ma uyareda sina faiyawere wiawa ui. Nanu sina nauawe. Eibaramu dawa danu torowa ma kobererau utawa uiba sina faiyawere da webisu. Godinu bukaroma eno wasu, Eibaramuma Godinu sina nauite danu naueta Godibai odiba Godima i amaranu neno ma rorowarau uite ana kobere amara wei. Mui amarama gaukara ufisuna danu moko mubisu. Ina me maetana me. Dawa gaukara utasuba iba danu moko munasu. Emanu wiroetaba emanu torowa gaukara utawa utaita uwara, Godima emanu neno, me ma rorowarau utasu. Enoba anama i tarawatunu ueta utawa utasute danu naueta Godibai odegou utasuna Godima eno we imutasu, i amaranu nauetaba danu nenona rorowarau we imutasu. Deiwidima boderewere enanari wei. Godima i tarawatu ueta utawa uwara mune emanu neno ma rorowarau utasuro yaru derawere utaita. Deiwidima i imuetaba eno wei,

  • Godima ananu siosawere ueta mune imutawa utasute emanu siosawere ueta maiturasuba i uwarana yaru derawere utaita.
Yanu Dera Waria Amarama i siosawere ueta Danu uwarabai odawa Dana mune aika odasute mune imutawa utasuba yaru derawere utaita, Deiwidima eno wei. I yaru uetana i ofe tureta uwara torowanu yaru ueta aba i ofe turawa uwaraini emanu yaru ueta? I yaru uetana i naueta uwara nesianu. Nanu botai yaba wene sina nono wemaro nauawe, Eibaramuma danu naueta Godibai odi, ima danu neno ma rorowarau ui. 10 Abo kowaro eno ui? Danu ofe turi kowaro ko aba danu ofe turawa kowaro eno ui? Dawa danu ofe turawa kowaro ko eno ui. 11 Eibaramu danu ofe turawa kowaro Godibai danu naueta odiro Godima danu neno ma rorowarau ui. Nono danu neno rorowarauba danu ofe turi. I ofe turetana danu neno rorowarau uetanu towana. Enoba dawana i ofe turawa naueta uwara nesianu damama. I ofe turawa uwaranu nauetana emanu kobere ueta Godima eno we imutasu. 12 Nono dawana i ofe tureta uwaranu damama. Eibaramu dawa danu ofe turawa danu naueta Godibai odi, enanari, i ofe tureta uwarama emanu ofe turetaba imuegou utawa emanu naueta Godibai odaitana dawana emanu damama.

Eibaramu danu nauetama Godinu we bou ueta muni

13 Godima Eibaramuini danu sisia uwaraini i orofa atata nesia mubitae we bou ui. Eibaramuma i tarawatu sina naui iba Godima i tarawatu naui webite i sina we bou utawa ui. Eno utawa uiro Eibaramu dawa danu naueta Godibai odi iba Godima dawa ma rorowarau uite i sina we bou ui. 14 Godima tarawatuba i sina we bou ufirona i Godibai nauetana kobererau mero nono emema i tarawatu uegou utawa utaitaba Godinu we bou uetana me sibie. 15 Emema Godinu tarawatu ma siosa utaitana Godima ibo derawere utasu. Enoba i tarawatuini Godinu ibo ueta ma arotorowa ue ibinisi. Nono i tarawatu merona emema i tarawatu da ma siosa uteibitae.

16 Enoba Godima i Godibai nauetaba i sina we bou ui. Godi Danu unuba Dana i we bou ueta me mai. Enoba Eibaramunu sisia uwara nesiabai enanari mai. I tarawatu bobo uwaraini i tarawatu me naueta, Eibaramunu naueta ari uwaraini ema nesiaba i we bou ueta me mai. Eibaramu dawana ya nesia yanu baba. 17 Godinu bukaroma Eibaramuba eno wasu, Nana i orofa atata faiyawere uwaranu damamana a ido ode wasu. Godima i we bou ueta sina weiba ina ba. Eibaramu i Godibai danu naueta odi. I Godima uieta uwara uietaroma ma uyarasute i boderewereroma ibawa ememetu wawaro odasuro faraita wasu. 18 Godi Dawa eno ueta Godiba Eibaramu danu naueta Godibai odegou uite i kimuwere ueta iwawa utawa ui. Dana Godi Eibaramu dawaba amara mafisu imuteda yawoi. Danu naueta Godibai odegou uiba dawa orofa atata faiyawere uwaranu sirorari amara sini. Godinu bukaroma enanari wasu, anu sisia uwara faiyawere sibitaita wasu. 19 Dawa iwata, danu ofe kimu uiba ina uieta amaranu ofe ari sinono ui. Danu oyana wanaderedi (100). Danu aweta Sera dawa burukawereba dawa kuita da mubisu eno iwata uite danu naueta ma wawana wawana utawa Godibai kimuwere odegou ui. 20 Eibaramuma Godinu sinana meo sina we imutawa uite i sina nauegou ui. Danu nauetana kimuwereba Godibai we ma kobererau ui. 21 Dawa eno we imui, Godi ane ane we bou utasute Dana bunawereba daido enanari utasu eno imuegou ui. 22 Eno uiba Godima danu nauetaba dana rorowarauro kobere amara wei. 23 Dana kobere amara sina Eibaramu dawa torowaba i sina owawa odawa ya nesia i sina efene iba owawa odi. Yanu Dera Waria Amara Yesu uietaroma ma uyari Godi, Dawabai yanu naueta odifeisina yana rorowarauro kobere uwara eno webisu. 25 Yesu Keriso Dawa yanu siosawere uetaba uiro nono Yesu yanu neno ma rorowarau ufie iba Godima Dawa ma uyari.

Copyright information for `YRB