Romans 6

Ueta siosama ya ma uiro Yesuma ya ma wiroi

Nana eno weneba anene webeisi? Godima ya woroworo durua uteibisuba iba ainewaure siosawere uteibero Dana yaba derawere kobererau durua uteibisu eno webeisi? Ema, enona me! Ya siosawere ueta ekoisite uieta eme ari sisiba anene siosawere ainewaure uteibeisi? Ya Yesu Kerisonu ifuro babataito musite Dawaini demurai ari sisite Dawaini uinono usi. I babataito uetama ya Yesubai ma taka uiba Yesuini yaini uri uta. Nono Baba Godi Danu ariowere bunama Keriso uietaroma ma uyari i ari yaini reka ueta sineta ufeisi.

Ya Dawabai ma taka uiro Danu uieta ari enanari Dawaini uisina Dawabai ma taka ufiro Danu uietaroma Godima ma uyariro me ibinu i ari ya enanari ma uyafiro me ibifeisi. Ya iwata, yanu bodere ueta sineta Dawaini korosiro ure badami ue oita. Enoba yanu ewa awona ibinisi oferoma siosa woroworo ufene utaisirogo nono ewa ofenu unu nesia Godima ma nuda ui. Eno uiba i siosa uetama yanu ewa ibinisi ofe yawotawa utasu. Enoba anama uitasuna i siosa uetama dawa yawotawa utasu. Nono yana Yesu Dawaini uisiba Dawaini me ibifeisi eno imutaisi. Ya iwata, Godima Keriso uietaroma ma uyariba Keriso Dawa nono da uifisu. I uietanu bunama Dawa yawotawa utasu. 10 Dana i siosawere uetaba Dawa demuraima daido demurai ui. Nono awona Danu reka wiroetaro Dawa me ibeda Godinu unu uegou utasu. 11 Nanu ununa ya eno imufoe watane. Yana i siosawere uetaroma uita. Eno utate nono awonana Godibai Yesu Kerisoini arotorowa ibeda inaraita iba imuegou uawe.

12 Enoba i siosa uetama yanu ofe ubu yawotawa utasuba i siosawere uetanu unu da ufoita. 13 Yanu ofe ubuma siosawere uotoba yanu ofe ubu ememetuini bunaini siosawere uetabai da odiawete Godibai odiawe. Yana uitate nono awona me ibinitaba yanu ofe ubu ememetuini bunaini Godibai odiawete yanu ofe ubuma kobererau torowa utebeawe. 14 Ya i tarawatu sinabai ibawa utaisite Godinu kobere durua uetabai ibaisiba i siosawere uetama ya da yawofisu.

Rorowarau uetanu sabua

15 Enoba ya i tarawatu sinabai ibawa Godinu kobere durua uetabai ibaisiba siosawere uegou ufene waita? Ema, enona me! 16 Ya ewana iwata utaita, mui dera yawoeta amarabai yanu torowa sabua ueta uwara ari mafoitana yana daido i dera yawoeta amaranu ba sabua ueta uwara. Siosawere uetaini kobererau uetaini ema dera yawoeta amara sadei ari. Enoba yana ueta siosanu sabua ufoitana inu ubina uieta. Nono kobererau uetanu sabua ufote gifena da ufoitana Godima ya ma rorowarau ufisu. 17 Bodere yana siosawere uetabai ane sabua utebita. Nono awona moana uwarama Godinu kobere sina yaba we mawetu utaitaro ya nautaitate enanari uegou utaitaba Godibai we ma kobererau utatane. 18 Yana yanu bodere yawoetana siosawere uetaba ekoitate awonana Godinu kobere uetanu sabua ueta uwara sita. 19 Nanu ununa ya uwara iwata ufoe iba ema sabua ueta sinaroma watane. Bodere yana yanu ofe ubu ememetuini bunaini siosawere ufitae i siosawere uetabai oita enanari awona yanu ofe ubu ememetuini bunaini nesia i kobererau uetabai odiawete kobererau torowa ufoe watane.

20 Bodere yana siosawere uetanu sabua utebitate kobererau uetaba imutawa utebita. 21 Yana eno utate ane moko muta? Awona iba maru utaita. Yanu bodere uetanu mokona uieta. 22 Nono awona i siosawere uetabairoma ma dare munite odiro yana Godinu sabua ueta uwara sita. Enoba yanu mokona Godinu kobererau uetaini me ibene ibene ibetaini ido. 23 I siosawere uetanu mokona uieta. Nono Godinu me maetanu mokona yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisoini yaini me ibene ibene ibeta ido.

Copyright information for `YRB