Romans 7

Foroma aweta awera muneta sina wei

Naiyemutu, tarawatu sina ya iwata utaita. Ewa mui tarawatuna ewaro i me ibinita uwara torowa yawotasu. Nono i uieta uwara yawotawa utasu. I awerasi bobo awetaboma tarawatuba emanu awerasini ibedana merau emanu awerasibai taka ue ibifitaita. Nono mui awetanu awera uifisuna i awetanu danu awerabai taka ue ibeta tarawatu ekodifisu. Tarawatu me sibisuba iba ima i aweta da yawofisu. Enoba mui awetanu awera uitawa me ibifiro i awetama mui amarabai taka ufisuna dana dita yagera uyare fareta aweta. Nono danu awera uifiro danu awerabai taka ue ibeta tarawatu ido me sibisuba i awetana mui amara mubisuna dana dita yagera uyare fareta aweta me. Naiyemutu, nanu sina edono, yana i korosiro ui Kerisonu ofe ememetu ari sitaba uitebaita i ari utate i tarawatu ekoita. Ekoitaba yana mui amarabai taka ufoe iba uitate ekoita. Nana i uietaroma ma uyari Yesu Kerisoba watane. Enoba Godibai kobererau ufoita. Bodere yanu sara siosa ueta nenoma ya yawotebina i tarawatuma yaba webiba ya yanu ofero siosawere utebisi. Enoba yana uieta uwara ari sisi. Awonana ya i Ju uwaranu tarawatu sinaini baetaba neno siosa da uawe. I tarawatu sinama ya diburaro odinono uite yawotebiba inu sabua ueta uwara sita. Nono awonana i owawa oeta tarawatubai uitate i sabua utebita gaukara ekoita. Enoba yana Godinu gaukara i bodere owawa oeta tarawaturo da ufote i reka Imumu Kotofuro uegou ufoita.

Tarawatuini ueta siosa

Nana eno weneba ane imutaisi? I tarawatuini siosawere uetaini ema demurai ari eno imufeisi? Ema enona me! I tarawatuma nabai siosawere ueta we mawetu utawa ufirona nana i siosawere ueta iwawa umane. I sina edono, tarawatuma naba eno wei, diti uro owere ma owere da ua weiba ina siosawere ueta na iwata ue. I tarawatuma siosawere ueta sina naba webiba nanu ununa siosa ueta derawere umane utebitara. Tarawatu mena siosawere uetana me. Bodere nana i tarawatu iwata meba nana yaru ue kobererau ibebitara. Nono duburo i tarawatu ido farina nana i tarawatu iwata uero siosawere ueta nabai ido uyariba na uinono ue. Na eno we imue, i me ibeta tarawatu ima naba wiroeta we bou uirogo nono naba matawa uite nabana uieta mai na eno we imue. 11 I tarawatuba siosawere uetama nanu nenoro uyarite na iruite ma ui.

12 Nanu sina nauawe. I tarawatuna kakarawere, ina rorowarau, ina kobererau. 13 I kobere tarawatu ima nanu me ibeta mu sanite nabai uieta odi eno imutaita? Ema, enona me! I siosawere uetama i kobere tarawaturo nanu me ibeta mu sanite nabai uieta odi. Eno uiba ba me uetana siosa derawere eno we imutaisi. I tarawatuma ya eno we mawetu utasu, i siosa uetana siosa derawere eno we mawetu utasuro iwata utaisi.

Bodere ueta sinetaini reka ueta sineta

14 Ya iwata, Godinu tarawatuna kobererau. Nono nana me eme torowa. Nanu nenona siosawereba nana siosawere uetanu sabua ueta amara. 15 Nanu utatane, i uetana na iwawa iwawa utatane. Nanu unu umane utebatane i ane ane na utawa utatane. Nono na unutawa utebatane i ane ane ina utatane. 16 Na unutawa utebatane i ane ane daido utataneba i tarawatunu weta sinaini baini kobererau we imutatane. 17 Imue eawe. Nanu torowa eno utawa utatane. I siosawere uetama nanu nenoro ibinuba iba siosawere utatane. 18 Na iwata, kobere ueta sineta nanu sara siosa ueta nenoro ibawa utasu. Nanu unu i kobere ueta sineta umau. Umaurogo nono nabai buna meba iba kobere ueta sineta utawa utatane. 19 Nanu unu umane utebatane ane ane ina na utawa utatanete nono na unutawa utatane ane ane ima na daido utatane. 20 Enoba na unutawa utebatane ane ane utatanena nana utawaro nanu nenoro ibinu siosawere ueta ima eno utasu. 21 I sinanu ubina edono, nanu unu kobererau umauna siosawere ueta nabai ibinuba kobererau utawa siosawere utatane. 22 Nana Godinu tarawatu imuteda nenoma yaru utatane. 23 Nono nanu sara siosa ueta nenoro aika tarawatuma ibeda nanu unu tarawatuini uraneda na budari utasute wasuba nanu siosawere unu umane utatane ane ane imuetaini daido utatane. 24 Enoba nana neno siosa utatane. Anama na ewa uieta oferoma ma wirofisu? 25 Yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisoma na ma wirofisuba nana Godibai we ma kobererau utatane. Nanu sina nauawe. Nana Godinu tarawatu beforoma imuegou utatanete nono nanu sara siosa ueta nenoba i aika tarawatunu siosawere ueta utatane.

Copyright information for `YRB