Romans 9

Nanu ba sina wemaro nauawe. Na naueta amaraba nanu sinana meo me, ba sina. Godinu Imumu Kotofuma nanu nenoro ibeda durua utasuba ewa sina watane. Nana i Ju uwara nesiaba na neno siosa uteda ofe urumu derawere utatane. Nana nanu Ju uwara, babamutu, kaka, nabueba imuegou utataneba emanu kerereba nanu ununa Godima emanu fanisi maeta naba mafite na Yesu Kerisobairoma ma taifirona ema wirofitate kobererau ibifitae eno imuteda iba watane. Emana Ju uwara Godi Danu adarabu sibitae ema Danu torowabai ma taka uteda we mune odi. Eno we mune odite Danu kobere araeta emaba nata nata ui. Eno uite Danu unuro ue matanetaini dera dubu suro ba guriguri uetaini we bou ueta tarawatu emaba mai. I bodere sirorari uwarararabona i Ju uwara emanu danatamutu. Godinu ma wiroe mune aneta Amara Dawaini ba ofe muni iba enanari emana Danu danatamutu. Ido Godi Dawa uwaraini ane ane nesia yawotasuba Danu ifu ainewaure we ma derawere uteibene watane.

Godinu we bou ui sina dowarinu wiawa utatane. Imue eawe, i Isaraero sisiaroma sirorari uta Isaraero uwara ema nesiana Godinu we muneta ba Isaraero uwarana me. Enoba ya eno da imufe. I Eibaramubairoma arebe are fari sisia, ema nesiana Eibaramunu ba sisia me. Godinu bukaroma eno wasu, Aisikibairoma anu sisia uwarama afitaita wasu. Enoba Eibaramunu ofe torowaroma sirorari ue arebita uwarana Godinu koiniboro merogo nono i Danu unuro ue matanetaro we bou utebiro nautebita uwara emana ba Godinu koiniboro. Emana Eibaramunu ba sisia uwara. Godinu we bou ui sina edono, ewa watane ba kowa etei oyaro nono owemate abai famaro Sera amara mubisu, Godima Eibaramuba eno wei.

10 Nono ina i torowana me. Rebekama amara sadei sokaka muni. Emanu damamana demurai. Dana Godinu we bou ui yanu sirorari amara Aisiki. 11 I aweta Rebeka dia munebina i amara sadei desini ubarero ibeda kobererau aba siosawere utawa usiro Godima ereda Rebekaba wei, i botai amarama i dubu amaranu gaukara ueta amara sibisu wei. Godi Danu unu ufie uteda iba eno wei. Dawa unutawa mui amara ueta derawere ufisuba botai amara sineta. Danu unu dubu amara Dana weiba botai amara sini. 13 Godinu bukaroma i ari eno wasu, Jeikofuba neno arama utatanete Isoba ibo utatane eno wasu.

14 Enoba anene webeisi? Godi Dawa kobererau utawa eno webeisi? Ema, enona me! 15 Godima Mosesiba wei, anaba durua umane imumauna durua umau. Anaba neno arama umane imumauna daido dawaba neno arama umau wei. 16 Enoba emenu unuini emanu utaita sinaitaini kobererau weda iba eno da ufisu. Godi Danu unu durua uetaba iba eno ufisu. 17 Godinu bukaroma Feroba eno wasu, emema Nanu buna efitae Nana a anu kabesiro ma uyare odine. Nanu ununa ewa sina i orofa atata uwara nesiabai we anibitae iba eno une wasu. 18 Enoba Godi Danu unu uwara durua ufisuna durua ufisu. Nono uwaranu neno ma kimu ufisuna ma kimu ufisu.

Godinu ibo uetaini Danu neno arama ueta

19 Godima Danu unu eno ufisuba yana naba eno weboita, Godima eno ufisutema nono anene moana uwaraba siosawere waita uwara webisu weboita? Eno utasuba emema emanu unuro da ufitate Godinu unu torowa ufitaitade nono anene sina eno webisu weboita? 20 Nono a anaiyade. Ana ba amara torowade aneba Godiba moko sina wasu? I ubu ui emetuma i ubu ueta amaraba eno webisu, aneba na eno ubu ui webisu? Eno me, eno da webisu. 21 I sakaima okia ubu ueta amara dawa okia sadei ubu ufisuna danu unu uteda ubu ufisu. Dawa okia demurai kobererau ubu ufite kobere ieta ubarero odifisu. Nono dawa mui okia me sara ubu ufite gamo ubarero sabisu. Dawa eno ufisude eno ufisu aba me? Aiwia eno ufisu.

22 Godima Danu buna efitae uteda i bodere siosawere uteda uieta mubitae utebita uwaraba imutebe imutebe ibo uteda kekerema yawotebi. 23 Nono ya, Danu kobere ue bou ueta okia ari ufero yaba neno arama ufite Danu araeta yaba mafie iba eno ui. 24 Yana i ari. Dana ya yua we muni. I Ju uwaraini i aika uwaraini ema nesiabairoma ya mune aika odi. 25 Godima Osea bukaro eno wasu,

  • i bodere Nabai guriguri utawa uwara Nana emaba Nanu uwara wemau. Bodere emaba imutawa uero Nanu neno emabai ibawa uite nono duburo emabai ibifiro emaba Nanu kobere uwarararau wemau. Bodere i orofaro ibebitana Godima emaba wei, yana Nanu uwara me wei. Nono i orofaro emema emaba eno webitaita, yana i me ibene ibene ibeta Godinu koiniboro eno webitaita,
Godima eno wasu.
27 Bodere Isaiyama i Isaraero uwaraba eno wei, i Isaraero uwarana faiya faiyawere. Emana i enea magua ari. Godima ema nesia da ma wirofite moana torowa ma wirofisu Isaiyama eno wei. 28 Godima Danu wei sina enanari ewa nasiniro ibeta uwarabai fanisi daido sau bunawere mafisu. 29 Isaiya dawa bodere eno wei, i eme nesia yawotasu Godi, Dawa ya durua da ufirona yana i Sodomuini Gomora uwara ari sibete eme me ibifene Isaiyama sina eno wei.

Isaraero uwaraini Godinu sina

30 Ibago anene webeisi? Eno webeisi, i aika uwarama i kobere ueta mubitae uteda gaukara utawa uteda emanu naueta torowa Godibai odebitaro Godima ema ma rorowarau utebi. 31 Nono i Isaraero uwarana emanu neno i tarawatubai ma rorowarau ufitae utebitate i tarawatu sina nesia atane utawa utebita. 32 Aneba i tarawatunu sina nesia utawa utebita? Emana emanu naueta Godibai odawa emanu gaukara ueta torowa utebita. I uwarama Yesu Dawana i buridu ue ureieta gebiro ariba iba iro buridu ure ureitebita. 33 Godinu bukaroma Yesuba eno wasu,

  • Nana Saioni orofaro buridu ue ureieta gebiro odimaro ina eme ma ureifisu. Nono anama danu naueta Yesubai odifite dawa maru da ufisu,
Godinu bukaroma eno wasu.

Copyright information for `YRB